Nieuwsbrief nr. 16, 12 januari 2017

---

In dit magazine

Voorwoord: nieuwjaarswens Walther Tibosch

Highlights

Wat zijn de meest schadelijke drugs?
De tandarts als doelgroep van Preventie: "Goed flossen en geen drugs gebruiken!"
Intensieve ambulante behandeling voor jeugd nu ook in Breda!: “Wat de problemen ook zijn, elke jongere kan bij ons terecht!”
Forensische verslavingszorg: tussen herstel en veiligheid
Speelbewust: unieke app om gokverslaving te voorkomen

Terugblik 2016

Aanbod NK
Herstelondersteunende zorg
Kwaliteit en onderzoek
Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering
Governance
Cijfers

---

Voorwoord

Geachte relatie,

Een woelig jaar ligt achter ons. Ongetwijfeld heeft u via onze eigen berichtgeving of via de media gelezen dat Novadic-Kentron zich in zwaar weer bevindt. Maar u heeft vast ook gelezen dat wij een uitgebreid continuïteitsplan hebben opgesteld, om – zelfstandig of met andere partijen – uitstekende zorg en herstelondersteuning te kunnen blijven bieden aan onze cliënten. We zijn nog niet bij de eindstreep, maar we zetten alles op alles om NK in 2017 weer gezond en vitaal te maken. Samen met onze cliënten, medewerkers en ervaringswerkers, en onze ketenpartners.

Ook al gaat veel energie naar krimp en reorganisatie, toch zijn in 2016 ook mooie mijlpalen bereikt. De televisieserie Anita wordt opgenomen heb ik met trots bekeken en gedeeld. Een prachtige inkijk in een belangrijk deel van ons waarde(n)volle werk. Onze Nieuwe Kansen-portretten stralen optimisme en trots uit. We zijn gestart met thuisdetox, met intensieve thuisbehandeling en hebben zorgpaden ingevoerd. Ook de samenwerking in het gemeentelijk domein en de veiligheidsketen is aanzienlijk verbeterd. En er is nog veel meer om trots op te zijn.

In het e-mailmagazine dat voor u ligt, vindt u zoals gebruikelijk interessante en informatieve artikelen, maar ook blikken wij terug op 2016. U vindt dus ook onze cijfers, highlights uit 2016 en mijlpalen op het gebied van onder meer kwaliteit en onderzoek, herstelondersteuning en veiligheid. We blikken dit keer terug op een heel jaar, maar vanaf volgend nummer (april) zullen we u steeds actuele informatie bieden over het afgelopen kwartaal. Uiteraard blijft u daarnaast ook artikelen terugvinden die thema’s verdiepen of kennis met u delen. Heeft u vragen of suggesties? Stuur ze naar communicatie@novadic-kentron.nl!

Tot slot wens ik u en uw naasten uiteraard een zeer voorspoedig nieuw jaar vol Nieuwe Kansen!

Walther Tibosch
Bestuurder NK

---

HIGHLIGHTS

---

Wat zijn de meest schadelijke drugs?

Xtc, cocaïne, cannabis, GHB… Er zijn heel wat middelen die gebruikers een roes kunnen geven, maar die ook tot problemen kunnen leiden. Xtc komt regelmatig in het nieuws vanwege gevaarlijke pillen, GHB zien we in onze eigen provincie steeds meer, alcoholmisbruik is alom bekend, en veel mensen kennen het beeld van verloederde en uitgemergelde heroïneverslaafden. Maar welke drugs zijn nu echt het meest schadelijk? Het antwoord zal u waarschijnlijk verrassen…!

Lees verder...

De tandarts als doelgroep van preventie

“Goed flossen en stoppen met drugs gebruiken”

Onze preventiewerkers houden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van drugs en verslaving nauwgezet in de gaten, en hebben daarbij altijd oog voor nieuwe doelgroepen – waaronder niet alleen gebruikers zelf, maar ook de professionals die met hen te maken krijgen. Nu zal iedereen onmiddellijk begrijpen dat bijvoorbeeld horecapersoneel of medewerkers van een casino in dat kader een belangrijke doelgroep van preventie zijn. Maar bij tandartsen en mondhygiënisten ligt dat minder voor de hand. Toch kan deze beroepsgroep volgens drugsexpert Charles Dorpmans een belangrijke rol vervullen in het bespreekbaar maken van gebruik en eventueel doorverwijzen van patiënten. Overmatig drugsgebruik heeft namelijk direct invloed op de mondgezondheid en het gebit.

Lees verder...

Intensieve ambulante behandeling voor jeugd nu ook in Breda!

“Wat de problemen ook zijn, elke jongere kan bij ons terecht!”  

Medio augustus is Kentra24 – de jeugdafdeling van Novadic-Kentron – gestart met Jeugd Intensief Ambulant in Breda (voorheen dagbehandeling genoemd). De reden hiervoor is dat we in plaats van opnames steeds meer ambulant willen behandelen. De jeugdkliniek in Sint-Oedenrode, waar dit aanbod al beschikbaar is, is voor jongeren uit het midden en westen van Brabant behoorlijk ver reizen en een ambulant aanbod in deze regio’s is dus zeer gewenst. Bij jongeren met fors middelengebruik stagneert de behandeling in andere zorginstellingen vaak. Wij willen een vaste en vertrouwde schakel zijn in de hele keten van jeugdhulpverlening, en werken dan ook veelvuldig samen met andere jeugdzorginstellingen. Zo krijgt elke jongere de juiste ondersteuning en hulp bij het stoppen met middelengebruik, en wordt de behandeling binnen een andere ggz- of jeugdzorginstelling weer effectief. Wat de problemen ook zijn, elke jongere kan bij ons terecht!

Lees verder...

Forensische verslavingszorg: tussen herstel en veiligheid

Veel mensen die in aanraking komen met justitie, hebben onderliggend een probleem met middelengebruik of een verslaving. Om hen succesvol te laten rehabiliteren in de maatschappij, is het noodzakelijk om deze problemen aan te pakken. Dat gebeurt door de Forensische verslavingszorg (FVZ). FVZ is daarmee een heel bijzondere vorm van zorg. Waar bij de reguliere verslavingszorg het belangrijkste doel is om het welzijn en de levenskwaliteit van individuele cliënten te verbeteren, heeft Forensische verslavingszorg (FVZ) een overkoepelend doel: recidive voorkomen en daarmee de veiligheid van de samenleving verbeteren. Cliënten die door de FVZ behandeld worden, komen bovendien nooit zelf op vrijwillige basis in contact met NK. Zij zijn daar omdat het een voorwaarde is die is opgelegd door de rechter. Dat zorgt ervoor dat de behandeling binnen de FVZ gekenmerkt wordt door tegenstellingen: een individu behandelen met een maatschappelijk doel, en iemand motiveren om te herstellen terwijl hij of zij daartoe verplicht wordt. Wat betekent dit voor de behandeling en de samenwerking tussen cliënt en reclassering?

Lees verder...

Speelbewust: unieke app om gokverslaving te voorkomen

Voor veel mensen is gokken op speelautomaten een ontspannend tijdverdrijf. Voor een aantal spelers echter is gokken geen leuk spelletje meer, maar ligt verslaving op de loer. Voor die spelers is de nieuwe app Speelbewust beschikbaar. De app is uniek: hij helpt spelers niet alleen om via GPS-signalen hun gokgedrag te monitoren en in de hand te houden, maar kan ook gebruikt worden door medewerkers van automatenhallen, familieleden, vrienden en behandelaars. Ook zij worden, met toestemming van de speler, op de hoogte gehouden en kunnen op basis van informatie over het speelgedrag het gesprek met de speler aangaan.  

Lees verder...

---

TERUGBLIK 2016

---

Aanbod Novadic-Kentron in 2016

2016 was een veelbewogen jaar. Net als veel andere zorginstellingen stond NK voor de nodige uitdagingen in een snel veranderend zorglandschap. Maar die uitdagingen hebben ook geleid tot veel positieve ontwikkelingen: ons zorgaanbod is helder omschreven in zorgpaden, onze wachttijden zijn drastisch ingekort en we hebben een nieuwe missie gelanceerd: Samen Nieuwe Kansen Creëren. Onze huisstijl is aangepast aan ons nieuwe verhaal. Centraal daarin staan de prachtige portretten en citaten van onze cliënten die u ook op onze website kunt zien. Over andere belangrijke ontwikkelingen in ons aanbod leest u in het overzicht hieronder.

Lees verder...

Herstelondersteunende zorg in 2016

Herstelondersteunende zorg is een van de belangrijkste pijlers van de visie van Novadic-Kentron. Bij herstelondersteunende zorg bepaalt de cliënt zelf wat hij of zij wil bereiken, en neemt hier zoveel mogelijk zelf de regie in, met ondersteuning van de hulpverlener. Hierbij is het inzetten van ervaringsdeskundigheid essentieel: als aanvulling op de zorg, als brug tussen cliënt en professional en als derde kennisbron naast professionele en wetenschappelijke kennis.

Lees verder...

Kwaliteit en onderzoek in 2016

Als toonaangevend expert op het gebied van riskante leefstijl en verslaving, investeert Novadic-Kentron aanzienlijk in het ontwikkelen en vergroten van kennis en het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied in 2016.

Lees verder...

Forensische verslavingszorg en Verslavingsreclassering in 2016

Bij veel delicten speelt verslaving een rol. Uit cijfers van de Nationale Drugsmonitor 2016 van het Trimbos-instituut, blijkt dat alcohol- of drugsgebruik een factor is bij ongeveer een derde van de gewelds- en seksuele delicten. Naar schatting is bij 30% van alle gedetineerden verslaving de dominante zorgvraag. Bij stelselmatige daders loopt die schatting op tot meer dan 80%. Jaarlijks komen landelijk zo’n 20.000 justitiabelen terecht bij de Verslavingsreclassering (VR). Een groot deel daarvan wordt voor behandeling van de verslaving doorverwezen naar de Forensische Verslavingszorg (FVZ) (zie ook het artikel over onze Forensische Verslavingszorg).

Lees verder...

Governance in 2016

Governance heeft betrekking op de manier waarop we met alle relevante partijen (zoals Cliëntenraad, Ondernemingsraad, bestuur, managementteam en Raad van Toezicht) samen besluiten nemen, toetsen en verantwoorden. Alleen met ‘good governance’ is het mogelijk om effectieve en betaalbare behandelingen en (herstel)ondersteuning mogelijk te maken. Hierbij zijn onze waarden leidend en gaan we regelmatig met cliëntvertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen en medewerkers om de tafel om de gewenste kwaliteit te definiëren, de benodigde organisatie af te stemmen en samen te beoordelen of NK haar opdracht waar maakt.

Lees verder...

Cijfers 2016

In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers over 2016: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Ook vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand en cliënttevredenheid.

Lees verder...

---

Colofon

Reageren?
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief, of suggesties voor de inhoud? Mail ons dan op communicatie@novadic-kentron.nl
   
Meer weten?
Deze nieuwsbrief is samengesteld door de afdeling Communicatie van Novadic-Kentron, in samenwerking met de deskundigen van de verschillende afdelingen. Meer weten? Bezoek onze website www.novadic-kentron.nl!