Aanbod Novadic-Kentron eerste kwartaal 2017: volop in beweging

Na een aantal moeilijke jaren gaat NK weer vooruit. We onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden, hebben onze organisatie anders ingericht en gaan werken met Vitale Teams – zoals in het voorwoord van deze nieuwsbrief  is toegelicht. Tegelijkertijd zetten we onze positie als verslavingsexpert stevig neer. Onze professionals zijn voortdurend op zoek naar Nieuwe Kansen om uitstekende preventie en zorg te kunnen bieden op een kosteneffectieve manier. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2017.

Gemeenten onderkennen het belang van preventie

Onze activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van problemen door gebruik van middelen, worden bekostigd door de Brabantse gemeenten. Inmiddels is duidelijk dat alle gemeenten budget hebben vrijgemaakt voor onze preventie. Dat feit is een erkenning voor ons werk en bevestigt dat onze activiteiten ertoe doen. Met onze testservice, ouderavonden, bezoeken aan groepen hangjongeren, alcoholintoxicatiegesprekken, deskundigheidsbevordering aan professionals enzovoorts, leveren wij een substantiële bijdrage aan het terugdringen van problemen door middelengebruik en daarmee ook het voorkomen van overlast en hoge kosten.

Portfolio gemeenten voor beter maatwerk

Een goede relatie met de gemeenten is niet alleen voor preventie van cruciaal belang. Ook activiteiten die vallen binnen het kader van de Wmo worden door de gemeente gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan de medische heroïnebehandeling, bemoeizorg en voorzieningen voor opvang en wonen. Ons volledige aanbod voor de gemeenten hebben we in een eenduidig en helder productportfolio opgenomen. Zo kunnen we gemeenten maatwerk leveren met een aanbod dat aansluit bij de behoefte van die betreffende gemeente. We onderzoeken momenteel ook een werkwijze om contactpersonen per gemeente aan te stellen, die vaste gesprekspartner en aanspreekpunt voor de gemeenten zijn. Zij helpen de gemeenten bij het maken van de juiste keuzes.

Toename spuiten van speed

Begin vorig jaar is in Breda een expertpanel samengesteld met deelname van verschillende deskundigen (politie, hulpverlening, gemeente, gebruikerswereld, et cetera), dat drugstrends signaleert en aanpakt. Dit panel, voorgezeten door NK-drugsexpert Charles Dorpmans, heeft vastgesteld dat het middel speed steeds vaker gespoten wordt. Vooral gebruikers uit Breda en omgeving die dagelijks zowel GHB als speed gebruiken, zijn het laatste middel gaan injecteren. Naar aanleiding hiervan is een voorlichtingsfilm voor gebruikers gemaakt over de risico’s van injecteren. In de film, te vinden op het YouTubekanaal van NK, komt onder andere ex-cliënte Keja aan het woord: “De mensen die speed spuiten, zijn zich echt niet bewust van de risico’s. Ook ik was me daar destijds niet bewust van. Anderen deden het ook, dus ik dacht dat het dan wel mee zou vallen.” Om meer gebruikers te waarschuwen, zullen onze preventiewerkers de film onder de aandacht brengen van de groep gebruikers die speed injecteren. Nieuwsuur heeft landelijk aandacht besteed aan dit thema (item begint na 11 minuten).

Uitgaansgeweld

Diverse partijen (Novadic-Kentron, Halt, GGD, Divers jeugdwerk) hebben samen met politie, stadstoezicht en de horeca in het Bossche uitgaanscentrum de actie KIES uitgevoerd. Onder het motto Hero of Zero werd op stapavonden vanuit een grote tent het thema uitgaansgeweld aangekaart. Van 23.00 tot 02.00 uur werden jonge stappers door leden van het actieteam, gekleed in opvallende Hero-of-Zero-outfits, met aantrekkelijke middelen aan het denken gezet over dit thema. Zo werden polaroidfoto’s gemaakt, waarbij jongeren poseerden als slachtoffer van uitgaansgeweld. De actie KIES wordt op het verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als pilot door de gemeente Den Bosch uitgevoerd. Een onderzoeksbureau evalueert deze actie. Op basis van het evaluatierapport wordt besloten of KIES, eventueel in aangepaste vorm, in meerdere gemeenten ingezet kan worden.

Hulp in de wijk

Het huidige beleid in de zorg is om mensen zo veel mogelijk in de eigen omgeving de nodige hulp en zorg te bieden. In alle Brabantse steden zijn daartoe wijkteams ingericht met generalisten. Als middelengebruik een rol speelt bij de problemen die zij tegenkomen, ondersteunen onze preventiewerkers de generalisten. Zij leren hen hoe ze problematisch gebruik en verslaving in een vroeg stadium kunnen herkennen en reiken handvatten aan om daarmee om te gaan. Als dat nodig is, wordt verbinding gelegd met hulpverleners van NK.

In Eindhoven helpen generalisten van negen wijkteams van WIJeindhoven mensen in hun directe omgeving. Twintig van hen waren 7 maart te gast bij onze locatie op De Grote Beek. Zij maakten kennis met onze hulpverleners en er werd uitgelegd wat NK voor hen kan betekenen. Andersom deden de generalisten de oproep om bij afronding van onze hulpverlening cliënten te wijzen op de mogelijkheden voor ondersteuning door WIJeindhoven.

Samenwerking met de LVB-sector

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben problemen door het gebruik van alcohol en drugs. In Vught heeft Novadic-Kentron daarom een speciale klinische afdeling voor deze groep. Maar ook werkt NK intensief samen met ketenpartners uit de LVB-sector. Medewerkers van die instellingen ontbreekt het vaak aan de juiste kennis en ervaring om misbruik tijdig te signaleren en aan te pakken. Om samen betere zorg en begeleiding voor de LVB-doelgroep te kunnen bieden, werken we samen met bijvoorbeeld Cello, De la Salle en Dichterbij, en zijn we in gesprek met andere partners uit de LVB-sector. We bieden hen deskundigheidsbevordering, betrekken hen bij de behandeling en evalueren tussentijds. Uiteindelijk willen we ook het leren van elkaar intensiveren. Medewerkers uit de LVB-sector gaan meedraaien bij NK en vice versa, met als doel om elkaars expertise te vergroten.

Novadic-Kentron back to (core) business

Wij willen onze cliënten Nieuwe Kansen bieden en hen ondersteunen bij hun herstel. Daarbij vormen onze kernwaarden Toonaangevend en Fijn behandeld de rode draad. Om Toonaangevend te blijven als expert op het gebied van verslaving, leggen we steeds meer de focus op onze core business: voorkomen van verslaving en behandeling van cliënten met verslavingsproblemen. Dit betekent dat we een aantal activiteiten, met name op het gebied van arbeid, wonen en financiën, niet meer zelf oppakken, maar hierbij de samenwerking zoeken met andere specialisten. Zo kunnen we elkaars expertise optimaal benutten en samen onze cliënten een totaalpakket bieden. Een aantal activiteiten op het gebied van opvang voor de chronische doelgroep, die vallen onder de Wmo, bouwen we af en dragen we over aan organisaties voor Maatschappelijke Opvang, die gespecialiseerd zijn op dit gebied. De komende jaren zal in samenspraak met genoemde ketenpartners en gemeenten gesproken worden over een soepele overdracht van onze opvangactiviteiten.

In Eindhoven is dat al gelukt. Ons activiteitencentrum aan de Kanaaldijk is reeds in samenspraak met de gemeente overgedragen aan Neos. Neos heeft de dagbestedingsactiviteiten en andere faciliteiten overgenomen ten behoeve van cliënten die niet beschikken over een sociaal netwerk en dagstructuur. Ook is Neos op deze locatie gestart met een Arbeidstrainingscentrum (ATC).

NK sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Avans

Op 5 april hebben Novadic-Kentron en Avans Hogescholen opnieuw een convenant gesloten om samen toekomstbestendige beroepsprofessionals op te leiden. Beide partijen willen met de samenwerkingsovereenkomst een goede balans tot stand brengen tussen investeren en oogsten.

In het convenant worden enerzijds de gezamenlijke ambities benoemd en anderzijds een concreet werkplan voor de periode van een jaar uitgewerkt. Er worden afspraken gemaakt over het plaatsen van stagiaires bij NK, het bieden van gastlessen en/of workshops over en weer, participatie van NK in het onderzoek van Avans en deelname van onze professionals in leergemeenschappen van Avans. NK en Avans beschouwen elkaar als hoogwaardige en essentiële partners, zowel op het gebied van verslavingszorg (preventie, behandeling en opvang) als op het gebied van opleiden van professionals voor deze sector.

Er wordt een stuurgroep van vier personen geformeerd die verantwoordelijk is voor het naleven van het convenant. Deze stuurgroep bestaat uit Walther Tibosch als bestuurder van NK en drie leden van de drie academiedirecties van Avans Hogeschool. Een werkgroep van vijf personen vanuit NK en Avans gaat een concreet werkplan opstellen. Het convenant loopt tot voorjaar 2019.

In oprichting: Verslavingskunde Nederland – expertise gebundeld

Novadic-Kentron is met zeven andere instellingen voor verslavingszorg, het Platform Strategisch Inhoudelijk Deskundigen (pSID) en cliëntvertegenwoordiging Het Zwarte Gat in gesprek om het  landelijk kenniscentrum Verslavingskunde Nederland – expertise gebundeld op te richten. NK-bestuurder Walther Tibosch hanteert als voorzitter van de GGZ-sectie verslaving tijdelijk ook de voorzittershamer van het op te richten kennisinstituut. Verslavingskunde Nederland i.o. streeft de volgende doelen na:

  • de toegang tot de verslavingskunde vergroten en mensen met een verslaving passende behandeling bieden die gericht is op herstel;
  • stigma’s rondom verslaving doorbreken, mede door inzet van ervaringsdeskundigen;
  • de kwaliteit en (kosten)effectiviteit van de behandeling voortdurend verbeteren;
  • opleiding, onderzoek en innovatie stimuleren en ondersteunen.

De ambitie is om meer mensen met verslavingsproblemen sneller, beter en effectiever te behandelen en zo bij te dragen aan een gezonde, sociale en veilige samenleving. Verslavingskunde Nederland krijgt een open netwerkstructuur waarbij relevante stakeholders en samenwerkingspartners actief betrokken worden.