Aanbod Novadic-Kentron in 2016

2016 was een veelbewogen jaar. Net als veel andere zorginstellingen stond NK voor de nodige uitdagingen in een snel veranderend zorglandschap. Maar die uitdagingen hebben ook geleid tot veel positieve ontwikkelingen: ons zorgaanbod is helder omschreven in zorgpaden, onze wachttijden zijn drastisch ingekort en we hebben een nieuwe missie gelanceerd: Samen Nieuwe Kansen Creëren. Onze huisstijl is aangepast aan ons nieuwe verhaal. Centraal daarin staan de prachtige portretten en citaten van onze cliënten die u ook op onze website kunt zien. Over andere belangrijke ontwikkelingen in ons aanbod leest u in het overzicht hieronder.

In 2017 wil NK zich verder ontwikkelen als expert op het gebied van verslavingskunde en herstel. We streven ernaar een zelfstandige organisatie te blijven met vitale teams en medewerkers, maar als dat nodig is en dat de beste garantie biedt voor de continuïteit van onze zorg aan cliënten, zullen we daarin verregaande samenwerking met partners uit het zorgveld zeker niet uit de weg gaan. Daarbij zullen we net als in 2016 oog blijven houden voor kwaliteit en vernieuwing. Wij blijven toonaangevende zorg bieden, en willen dat iedereen zich fijn behandeld voelt.

Wachttijden drastisch ingeperkt 

In de tweede helft van 2016 is NK een offensief gestart om de wachttijden terug te dringen. Voor het eerste contact en de intake is dat al volledig gelukt. De maximale wachttijd is voor alle locaties en afdelingen teruggebracht tot maximaal één week. De wachttijden voor de start van de behandeling liggen nog iets hoger, maar nog steeds binnen of rond de norm. In 2017 verwachten we forse vervolgstappen te kunnen zetten. We passen de intakeprocedure aan, zodat nieuwe cliënten op hetzelfde moment en op één locatie het eerste intakegesprek hebben, medisch onderzocht worden en een behandelplan met hen besproken wordt. Vervolgens wordt meteen een afspraak gemaakt voor de start van de behandeling.

Anita wordt opgenomen ingezet voor destigmatisering 

De beeldvorming rond verslaafden en verslaving is eenzijdig en negatief. NK wil die beeldvorming doorbreken door te laten zien dat verslaving iedereen kan overkomen en dat verslaafden wel degelijk kunnen herstellen. We zijn dan ook bijzonder trots op de cliënten hebben meegewerkt aan de portretten voor de nieuwe huisstijl. Maar ook op de cliënten die in 2016 meegewerkt hebben aan de televisieserie Anita wordt opgenomen, die in oktober en november werd uitgezonden. Zij voerden op integere wijze indringende gesprekken met presentatrice Anita Witzier. Naar Anita wordt opgenomen keken gemiddeld 850.000 kijkers, die de serie een waardering van 7,8 gaven. Wij zijn ervan overtuigd dat daarmee een behoorlijke groep mensen een meer genuanceerde kijk op verslaving heeft ontwikkeld. Wij zijn alle cliënten die meegewerkt hebben aan deze bijdragen aan de destigmatisering van verslaving veel dank verschuldigd!

Preventie ondersteunt Sociale Wijkteams bij problemen door gebruik

Omdat zorg steeds meer in de eigen omgeving wordt geboden, krijgen Sociale Wijkteams binnen gemeentes in toenemende mate te maken met complexe problematiek, waarbij middelengebruik een rol speelt. Vaak ontberen de wijkteams specifieke ervaring en expertise op dit gebied. Onze preventiewerkers helpen de wijkteams op weg. Zij leren medewerkers problematisch gebruik en verslaving in een vroeg stadium te herkennen en leren hen adequaat om te gaan met complexe casussen. Daarbij worden verbindingen gelegd met de collega’s van de BasisGGZ en indien nodig de specialistische verslavingszorg. Zo worden medewerkers van de teams deskundiger en bouwen ze als generalisten de expertise op die nodig is om probleemgebruikers en verslaafden met een effectieve interventie bij te staan.

Expertpanel Breda

De gemeente Breda en NK hebben van 2013 tot 2015 deelgenomen aan het Europese Local Passproject. Samen met organisaties uit onder andere Italië en Portugal werd een toolkit ontwikkeld die door expertpanels gebruikt kan worden om drugstrends tijdig te identificeren en preventieactiviteiten in te zetten om problemen door het gebruik van die zogenaamde nieuwe psychotrope stoffen (NPS) te voorkomen. In februari 2016 ging, in vervolg hierop, het Bredase expertpanel van start. Preventiewerkers Alex van Dongen en Charles Dorpmans werken daarin samen met Bredase sleutelfiguren van ketenpartners zoals gemeente, politie, horeca, ziekenhuizen, GGD, onderwijs en zorginstellingen. Trends worden gedetailleerd in beeld gebracht en passende interventies worden ontwikkeld om problemen voor de volksgezondheid te voorkomen. Zo is in het najaar vanuit het expertpanel een aantal jonge ervaringsdeskundigen gevraagd om een voorlichtingsfilm te maken.

Steeds meer detox bij cliënten thuis 

Thuis detoxen is een goed voorbeeld van de manier waarop NK haar zorgaanbod aanpast aan de eisen van deze tijd. Steeds meer cliënten maken – als dit in hun situatie verantwoord is – gebruik van de mogelijkheid om in eigen omgeving af te kicken. Thuis afkicken gebeurt altijd onder supervisie van een verslavingsarts, en verpleegkundigen houden letterlijk en figuurlijk – in het begin zelfs dagelijks – een vinger aan de pols om gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de beleidsuitgangspunten om het aantal klinische bedden af te bouwen en hulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving aan te bieden.

Intake en behandeling LVB-cliënten 

Mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn zeer kwetsbaar voor afhankelijkheid aan middelen. Die afhankelijkheid gaat vaak samen met veel andere problemen, zoals psychische aandoeningen. Deze complexe doelgroep vraagt vanaf de intake een eigen aanpak. Om deze reden werkt NK sinds 2016 met een LVB-vriendelijke intake. We gaan uit van de eigen hulpvraag van de cliënt, zodat wordt voorkomen dat vooral óver en niet mét hen wordt gesproken. We blijven de begeleiders vanuit de LVB-sector uiteraard wel intensief betrekken, als de cliënt daarmee instemt. Zo ontstaat een volledig beeld, waarbij we vooral focussen op de motivatie, behoeften en wensen van de cliënt zelf.

Ook is de samenwerking met andere partners uit de LVB-sector versterkt. Hulpverleners in de LVB-sector onderschatten vaak de ernst van middelengebruik. Om samen betere zorg en begeleiding aan deze doelgroep te kunnen bieden, werken we samen met Cello en de la Salle en zijn we in gesprek met andere partners uit de LVB-sector. We bieden hen deskundigheidsbevordering, betrekken hen bij de behandeling en evalueren tussentijds. Uiteindelijk willen we ook personeel uitwisselen om elkaars expertise te vergroten.

Bezoekers FACT-congres 2016 bezinnen zich op de toekomst 

650 professionals bogen zich op 22 september in het Parktheater in Eindhoven over de toekomst van FACT tijdens het grote landelijke congres ‘F-ACT into the Future’ dat ieder jaar in een andere regio plaatsvindt. NK en mede-organisator GGzE kozen dit jaar voor een ‘congrestival’, waarin elementen van een congres en een festival werden gecombineerd. Er waren zowel sprekers met een boeiend betoog als theater dat ruimte bood om elkaar te inspireren en samen te brainstormen over de toekomst. Deze formule viel bij de deelnemers goed in de smaak, zo bleek uit de vele positieve reacties na afloop. Nadrukkelijk kwam naar voren dat we de toekomst van FACT sámen moeten vormgeven: zorgaanbieders, beleidsmakers en zeker ook de cliënten, naasten en de directe omgeving.

Hostel Den Bosch  

Stigmatisering is ook zeer negatief voor de realisatie van woonvoorzieningen voor dak- en thuisloze verslaafden. Met name bij het hostel in Den Bosch had dit dramatische gevolgen: de eerste beoogde locatie voor deze woonvoorziening werd in brand gestoken. De bijeenkomsten voor omwonenden bij andere locaties verliepen vervolgens zeer tumultueus. Uiteindelijk is het hostel er toch gekomen en inmiddels draait het al tweeëneenhalf jaar uitstekend. Van de verwachte overlast door de dertig bewoners blijkt geen sprake te zijn. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Dimensus heeft in opdracht van de gemeente de afgelopen jaren drie leefbaarheids- en veiligheidsmetingen gehouden. De waardering voor woonomgeving en leefbaarheid blijkt zelfs iets hoger dan voor de komst van de woonvoorziening. Het incidenten- en beheeroverleg, waar klachten over overlast worden besproken met onder meer politie, stadstoezicht en bewoners, bevestigen de onderzoeksresultaten. Van grote incidenten is geen sprake geweest. Er zijn wel eens klachten, maar die worden meteen aangepakt. Daardoor is de acceptatie in de buurt inmiddels goed. En niet minder belangrijk: ook op de bewoners heeft de voorziening een positief effect. Hoewel lange tijd alleen uitgegaan werd van een permanent verblijf, kwamen in 2016 vijf bewoners in aanmerking voor een passend woonalternatief buiten het hostel.

Lovend inspectierapport voor SVP-CN 

De Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie-Caribisch Nederland (SVP-CN) is een aan NK verbonden onderneming, die op Bonaire, Saba en Sint Eustatius geestelijke gezondheidszorg biedt. Eind 2015 deed de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek naar de organisatie van de ggz op deze eilanden. In 2016 kwam daar een positief rapport uit voort. Hierin werd zelfs gesteld dat de zorg in Nederland op sommige punten een voorbeeld kan nemen aan de ggz in Caribisch Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van ambulantisering. De medewerkers van de SVP-CN zijn, mede door de beperkte klinische zorg, prima in staat op creatieve en flexibele wijze poliklinisch in te spelen op de problematiek van de cliënten. De Inspectie signaleerde op een aantal onderdelen wel nog wat ruimte voor verbeteringen, zoals bij de uitwisseling van data met huisartsen en ziekenhuizen, de afstemming met de apotheken en de klachtenregeling. De SVP-CN was bij het verschijnen van het rapport al voor een deel met die verbeterpunten aan de slag. In 2016 worden alle punten opgepakt. De SVP-CN wil zo een volgende kwaliteitsslag maken.