Aanbod Novadic-Kentron tweede kwartaal 2017

NK heeft de afgelopen tijd veel gedaan om de continuïteit van ons behandelaanbod voor cliënten en de werkgelegenheid van onze medewerkers te borgen. De herinrichting van de organisatie en de cruciale rol van de Vitale Teams beginnen hun vruchten af te werpen. We schrijven al enkele maanden zwarte cijfers. Dit betekent dat we weer meer de focus kunnen gaan leggen op het verder verbeteren van de kwaliteit van ons behandelaanbod. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2017. 

Arbeidsmarktcampagne

NK is momenteel dringend op zoek naar regiebehandelaars (klinisch psychologen en psychiaters), artsen en verpleegkundigen. Daartoe is onder meer een nieuwe LinkedIn-pagina ingericht met onder meer filmpjes van medewerkers die uitleggen waarom zij graag werken bij NK. NK bevindt zich weer op de weg omhoog en is volop in beweging. De verslavingszorg is bovendien een dynamisch en zich nog ontwikkelend gebied: als medewerker kun je daarom zelf actief meewerken aan nieuw beleid en betere zorg. Ben je benieuwd? Kijk op onze website bij de vacatures!  

Waardering voor BasisGGZ

Sinds april is de BasisGGZ van NK in bezit van het keurmerk van de Stichting kwaliteit in BasisGGZ. Het keurmerk is een teken dat onze BasisGGZ goede kwaliteit levert. De professionals van de BasisGGZ geven cliënten adequate zorg op het juiste moment en hebben daarbij cliëntgerichtheid, transparantie, innovatie en kwaliteitsontwikkeling hoog in het vaandel. De stichting heeft het keurmerk verstrekt na toetsing op negen normen, waaronder de opbouw van een behandeltraject, de meting van behandeleffecten en tevredenheid van de cliënt, en samenwerking met ketenpartners. De BasisGGZ heeft aan alle normen voldaan en kon dus onlangs het bijhorende certificaat in ontvangst nemen.

Novadic-Kentron ‘hofleverancier’ landelijke studiedag NPS en GHB

Donderdag 11 mei vond in Utrecht de landelijke studiedag ‘Nieuwe psychoactieve stoffen en GHB’ plaats. Deze dag was de derde editie van een serie studiedagen over GHB voor professionals van onder meer de verslavingszorg, GGZ en GGD. Dit keer ging het niet alleen over GHB, maar ook over zogenoemde Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). NK-drugsexpert en DIMS-coördinator Charles Dorpmans schetste tijdens het ochtendgedeelte de stand van zaken en ging in op de risico’s van het gebruik van deze middelen. Over deze risico’s is nog te weinig bekend. Charles hield dan ook een pleidooi voor een betere monitoring van gebruik en meer kennisuitwisseling. In het middaggedeelte verzorgden Harmen Beurmanjer en ervaringsdeskundige Angela Aarts een presentatie over het moeizame afkickproces van GHB-verslaving dat vooral gekenmerkt wordt door terugval. Alex van Dongen gaf toelichting op een specifieke casus.

NK steeds meer in beeld bij tandheelkunde

Een jaar geleden verzorgde NK drugsexpert Charles Dorpmans een lezing op een groot landelijk congres voor tandartsen. In aansluiting daarop hield hij lezingen tijdens kwaliteitsbijeenkomsten door het hele land. Daarbij benadrukte hij dat tandartsen en mondhygiënisten een rol kunnen spelen in het bespreekbaar maken van gebruik en indien nodig doorverwijzen van patiënten. Drugsgebruik heeft directe invloed op de staat van het gebit. Inmiddels is NK steeds beter in beeld bij deze beroepsgroep. Charles heeft inmiddels ook al workshops voor mondhygiënisten verzorgd en samen met een tandarts schreef hij speciaal voor mondhygiënisten een artikel in een vakblad. Juist voor deze doelgroep, die vooral signalerend en preventief bezig is, is het van belang dat zij gebruik kunnen herkennen en bespreekbaar maken. Ook krijgt Charles steeds meer verzoeken om lezingen te houden voor lokale tandartsenkringen.

Steeds meer jongeren gebruiken lachgas

Rondslingerende lachgaspatronen, je komt ze steeds meer tegen in het Brabantse straatbeeld. Het zijn inmiddels niet meer alleen uitgaanders en studenten die op zoek gaan naar de roes van lachgas, maar ook 12- tot 16-jarigen. Zij spuiten het kleurloze, zoet geurende en smakende gas in ballonnen of zakjes en inhaleren het. Vrijwel direct ontstaat een bewustzijnsdaling die een beetje lijkt op dronkenschap: gebruikers ervaren een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies, duizelingen en evenwichtsstoornissen. De risico’s van lachgas worden vaak onderschat. Zo kan er zuurstoftekort ontstaan met hersenschade als gevolg. Ook kunnen de longen van de gebruiker bevriezen en kunnen neurologische stoornissen optreden. Helmond is de eerste gemeente waar NK samen met Bijzonder Jeugdwerk en de LEV-groep jongeren gaat voorlichten over de risico’s van lachgas. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het verspreiden van posters en flyers op plekken waar veel jongeren komen. Ook worden verkooppunten benaderd en gevraagd alert te zijn op de verkoop van patronen aan jongeren en hen te informeren over de risico’s. Ten slotte worden op social media de risico’s van lachgas onder de aandacht gebracht.

0037_012_poster_lachgas_klein

NK wil sociaal ondernemen

Samen Nieuwe Kansen creëren: dat is de missie van waaruit wij cliënten behandelen en hen weer mogelijkheden geven om mee te doen in de maatschappij. Waar mogelijk bieden we deze social return binnen onze eigen organisatie. Veel ex-cliënten zijn inmiddels als ervaringswerker aan onze organisatie verbonden. De erkenning voor onze inzet kregen we in mei. NK is gestegen op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) van trede 1 naar trede 2. Dat maakt inzichtelijk dat NK een serieuze bijdrage levert aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Maar ook dat onze organisatie maatschappelijk verantwoord inkoopt en aanbesteedt. Over twee jaar is er een nieuwe audit.

Samenwerking met de LVB-sector

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn kwetsbaar voor het gebruik (en misbruik) van alcohol en drugs, met name cannabis. Zij geven vaak aan dat dit gebruik helpt om ‘erbij te horen’. Bij veel LVB-instellingen ontbreken de expertise en ervaring om op doeltreffende wijze met deze problematiek om te gaan. Daarom werkt NK steeds vaker samen met instellingen uit deze sector.

Zo heeft Cello besloten in Vught een crisiscentrum te starten voor LVB’ers met verslavingsproblemen. NK gaat hierin participeren door het personeel te scholen, maar ook door binnen de nieuwe voorziening mee te draaien. Dat zorgt voor korte lijnen. Zo zouden bijvoorbeeld eenvoudige detoxen bij de voorziening van Cello kunnen plaatsvinden, en meer complexe gevallen op de gespecialiseerde afdeling van NK. Maar ook als een vervolgbehandeling nodig is na de crisisinterventie, zou deze bij NK kunnen worden aangeboden.

Geslaagde burendag hostel Den Bosch

Het hostel aan de Van Broeckhovenlaan in Den Bosch bestaat inmiddels drie jaar. De woonvoorziening voor dak- en thuislozen met verslavings- en psychiatrische problematiek heeft die hele periode een volledige bezetting van dertig bewoners gehad. En dat, zo blijkt uit gemeentelijke metingen, zonder problemen en overlast voor de omwonenden. Maar ook met succes: de eerste bewoners zijn inmiddels uitgestroomd naar meer zelfstandige woonvormen. Ter gelegenheid van het jubileum werden 17 mei de deuren geopend voor de buren. Gedurende drie uur konden zij, maar ook ketenpartners en naastbetrokkenen van onze bewoners, op een leuke en ongedwongen manier een ‘kijkje’ nemen in de keuken van het hostel en kennis maken met personeel en bewoners.

Mental Health Caribbean en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) starten pilot Beveiligde Klinische Behandeling

Op 28 juni vond de startbijeenkomst plaats voor de ontwikkeling van een beveiligde klinische behandeling op de BES-eilanden. Daarvoor waren uitgenodigd Ministerie van Veiligheid en Justitie, Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, Stichting Reclassering Caribisch Nederland, het FACT-team van MHC, Openbaar Ministerie en Openbaar Lichaam van Bonaire. Binnen Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is op dit moment geen beveiligde klinische zorg voorhanden. Hierdoor kunnen cliënten met delictgerelateerde psychiatrische problematiek niet ter plaatse behandeld worden. Ook is er in de gevangenis geen specifieke forensische zorg beschikbaar. Als gevolg hiervan keren gedetineerden onbehandeld terug in de maatschappij. Evenmin is het mogelijk om justitiabelen als voorwaarde een beveiligde klinische behandeling op te leggen. Er is immers alleen ambulante forensische zorg aanwezig op Bonaire. De kansen op recidive blijven bij terugkeer in de maatschappij daardoor onverminderd groot. Met de ontwikkeling van forensische klinische zorg wil Justitie de kansen op recidive verminderen. De nieuwe voorziening zal ook geschikt zijn voor onder curatele gestelde cliënten, die een gevaar vormen voor zichzelf of de maatschappij. Ook voor die groep is geen behandelmogelijkheid.

Het voorstel is een tweejarige pilot beveiligde klinische zorg op te zetten die de behandelmogelijkheden voor verschillende doelgroepen gefaseerd ontwikkelt, onderzoekt en eventueel uitrolt. In de eerste fase, per 1 november, start de behandeling van gedetineerden met psychiatrische problematiek. In lijn met de visie van MHC zal de klinische behandeling zo kort mogelijk gehouden worden. Door combinaties met dagklinische en poliklinische zorg wordt zoveel mogelijk transmuraal continuïteit van zorg geboden. Het sociaal systeem van cliënten wordt zoveel mogelijk betrokken en er wordt samengewerkt met de partners in het sociale domein rondom zaken als huisvesting, werk of dagbesteding en ondersteuning bij sociaal-maatschappelijke problemen.

MHC en Karakter gaan samenwerken voor betere zorg op Caribisch Nederland

Onlangs heeft Mental Health Caribbean (MHC) een samenwerkingsovereenkomst getekend met stichting Karakter in Nederland. Karakter is een organisatie die gespecialiseerd is in kinder- en jeugdpsychiatrie en kan vanuit die hoedanigheid hoogwaardige diagnostiek en behandeling aanbieden aan kinderen en jongeren met ernstige en vaak meervoudige psychiatrische problemen. MHC is op dit moment, in opdracht van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland, bezig de psychiatrische zorg en behandeling voor kinderen en jeugdigen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius te organiseren. Dit wordt met name ambulant uitgevoerd, maar onderdeel hiervan is ook een klinische behandelsetting op Bonaire die medio januari 2018 operationeel zal zijn. De samenwerkingsactiviteiten richten zich met name op het uitwisselen en delen van expertise en kennis en het opleiden en trainen van medewerkers die bij MHC (gaan) werken. Daarnaast zal in die gevallen dat een eventuele uitplaatsing van jongeren van Caribisch Nederland noodzakelijk is voor specifieke behandeling, opname plaatsvinden bij Karakter.