Ambities Novadic-Kentron 2019: Nu Kwaliteit 2.0

Een epische reis vol Nieuwe Kansen in 2019

Novadic-Kentron staat voor Nieuwe Kansen. Om 2019 op een positieve manier in te luiden, hebben we een mooi filmpje gemaakt over de reis die we in 2019 willen maken.

> Bekijk het filmpje (1.05 minuut)

We staan aan het begin van een heel nieuw jaar waarin we Samen Nieuwe Kansen gaan Creëren. Er staat wat te gebeuren in 2019! De ambities uit ons plan Nu Kwaliteit 2.0, dat in het voorjaar concreet wordt uitgewerkt door onze teams, geven ons richting. Centraal staat de ambitie om, na het aanpakken van onze basis (continuïteit, ICT, registratie, enzovoorts) nu de focus weer volledig te leggen op het verbeteren en vernieuwen van onze diensten.

Dit doen we door onder meer te werken aan doelen op onze vier resultaatgebieden (Cliënt, Kwaliteit, Medewerker, Rendement), die gekoppeld zijn aan onze kernwaarden:

Fijn behandeld (Cliënt) 

 • We werken aan een helder portfolio van onze producten binnen NK, waarbij er één ingang is voor alle soorten hulp en interne op- en afschaling, met op professionele normen gebaseerde zorg die aansluit bij de hulpvraag van burgers.
 • We vernieuwen ons aanbod met specifieke aandacht voor:
  • eenmalige en/of kortdurende behandeling of begeleiding;
  • aanbod uitgevoerd voor ketenpartners;
  • preventie;
  • positieve gezondheid;
  • digitaal aanbod.
 • We betrekken cliënten nog intensiever bij keuzes over hun behandeling en verbeteren de cliëntbeleving en -waardering.
 • Er wordt een cliëntportaal ontworpen waar cliënten onder meer vragenlijsten kunnen invullen en behandelinformatie kunnen bekijken.
 • We werken aan een (digitale) vitale community.

Toonaangevend (Kwaliteit)

 •  We werken aan uitstekende dienstverlening door:
  • werken volgens bewezen en standaard richtlijnen en protocollen;
  • meten behandeleffectiviteit en op basis hiervan continu werken aan verbetering;
  • zoveel mogelijk diensten ook digitaal aan medewerker en cliënt aanbieden.
 • We starten of bouwen verder aan samenwerking met:
  • Zorg van de Zaak en aansluiting bij hun netwerk;
  • GGZ-instellingen in Brabant;
  • netwerk Verslavingskunde Nederland;
  • SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ);
  • Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP).
 • We streven naar het behalen van het keurmerk TOPGGz voor de detoxafdeling in Vught en het landelijk expertisecentrum GHB;
 • We vergroten en verspreiden kennis door:
  • academisch opleiden;
  • wetenschappelijk onderzoek en experimenten;
  • publicaties en congressen.

Inspirerend werkgever (Medewerker) 

 • We werken aan een inspirerende, ambitieuze en professionele cultuur door middel van:
  • werken vanuit waarden, normen en een goed gericht en gedeeld moreel kompas;
  • verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen;
  • wederzijds vertrouwen en aanspreken;
  • doorontwikkelen vitale teams op alle kwadranten.
 • Leiderschap en vitale teams worden doorontwikkeld door:
  • optimale organisatie-inrichting;
  • prominentere rol en meer verantwoordelijkheid voor regiebehandelaars en programmaleiders;
  • integrale leiding versus inhoudelijke sturing, met optimale ondersteuning en in- en externe representatie.
 • Er wordt ruimte gecreëerd voor professionalisering en ontwikkeling medewerkers door:
  • persoonlijke deskundigheidsbevordering met onder andere e-learning en persoonlijk leerportaal;
  • kennis binnen NK (digitaal) beschikbaar maken;
  • vergroten deskundigheid medewerkers met betrekking tot digitale mogelijkheden in behandeling.

Betekenisvolle organisatie (Rendement)

 • We zijn voornemens om NK te integreren in het netwerk van Zorg van de Zaak en daarmee bedrijfsmatige synergievoordelen te boeken.
 • Om te kunnen investeren in het verder ontwikkelen van onze expertise en de kwaliteit van de zorg, werken we aan een noodzakelijke stijging van het rendement door:
  • ontwikkelen nieuw (kort geprotocolleerd) aanbod;
  • vermarkten kennisproducten;
  • verminderen structurele kosten;
  • bevorderen inzicht en toerekening;
  • uitstekende bedrijfsvoering, organisatorische processen, systemen en ondersteuning.
 • We maken financiële middelen vrij door:
  • afbouw vastgoed;
  • verhogen opbrengst panden;
  • realiseren optimale werklocaties.
 • We streven naar naadloze samenwerking tussen de verschillende NK-onderdelen (Zvw, gemeenten, justitieel).
 • We creëren een optimale organisatiestructuur door:
  • inrichting langs bv’s;
  • inrichting topstructuur en middenkader;
  • optimaal inzetten van regiebehandelaars, programmaleiders en ondersteuning.

In het voorjaar volgt meer informatie over onze doelen! Heeft u vragen over onze doelen en ambities voor 2019? Neem dan contact op met Jorg de Vlam via telefoonnummer 073-684 95 00.