Wat gebeurt er na aanmelding?

Natuurlijk hebben nieuwe cliënten vaak vragen over wat er precies gebeurt als zij ons bellen voor hulp, en onze afdeling Advies en Inschrijving beantwoordt hun vragen zo goed mogelijk. Zo kunnen zij met een gerust hart maar ook goed geïnformeerd aan hun behandeling beginnen. Maar ook verwijzers en ketenpartners weten niet altijd welke processen plaatsvinden vóór een cliënt bij ons een behandeling gaat volgen. Om ervoor te zorgen dat de behandeling voldoet aan alle eisen van de zorgverzekeraar, én dat de cliënt een behandeling krijgt die precies aansluit bij zijn of haar wensen en doelen, hebben we dit proces zorgvuldig in een aantal beschrijvingen vastgelegd. Hieronder een samenvatting van dit proces in tien overzichtelijke stappen. Deze samenvatting is in het bijzonder zinvol voor verwijzers en ketenpartners, voor onze cliënten is er een aanvullende, meer inhoudelijke beschrijving op onze website.

1. Verwijsbrief en eerste contact cliënt met Advies en Inschrijving

Als iemand een hulpvraag heeft, is de eerste stap dat hij of zij naar de huisarts gaat om het probleem te bespreken. Als dat nodig is, stuurt de huisarts een verwijsbrief naar Novadic-Kentron. De cliënt kan dan contact opnemen met de afdeling Advies en Inschrijving (A&I) van NK. Omdat we de behandeling pas mogen starten als we een verwijsbrief hebben, is dat de eerste vraag aan de cliënt. Als er nog geen verwijsbrief binnen is, vragen we de cliënt eerst via de huisarts een verwijsbrief te laten sturen en dan opnieuw contact met ons op te nemen, of we spreken af dat wij de cliënt weer bellen als de brief binnen is. Als dat nodig is, kan een van onze ervaringswerkers helpen met het regelen van een verwijsbrief.

2. Controle verwijsbrief

Als de verwijsbrief binnen is, checken we of die voldoet aan de regels die de zorgverzekeraar heeft opgelegd. Als dat niet zo is, nemen we contact op met de huisarts voor een gecorrigeerde brief.

3. Controle persoonlijke gegevens cliënt

We controleren of de cliënt een BSN heeft, een zorgverzekeraar en een identiteitsbewijs. Als dat niet zo is, dan vragen we de cliënt die te regelen. Als dat nodig is, kan een van onze ervaringswerkers ook hierbij ondersteunen.

4. Telefonisch inschrijven cliënt

Als de verwijsbrief en de persoonlijke gegevens in orde zijn, schrijven we de cliënt in tijdens een telefoongesprek met A&I. We stellen ook alvast een aantal vragen, om de beginsituatie van de problemen in beeld te brengen. Ook bieden we de cliënt ondersteuning aan van een ervaringswerker.

5. Inschatting BasisGGZ of specialistische GGZ Novadic-Kentron

We maken een inschatting van de ernst van de problemen, in afstemming met de huisarts. In de meeste gevallen is BasisGGZ van Novadic-Kentron aangewezen. Alleen als de problemen zeer complex zijn (ernstige verslaving plus veel bijkomende problemen zoals psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking of problemen op het gebied van arbeid, wonen, financiën), dan is behandeling door de specialistische GGZ van Novadic-Kentron nodig. Beide vormen van hulp worden door Novadic-Kentron geboden. Verslavingszorg is een onderdeel van de GGZ, dus ook onze behandelingen vallen onder de noemer BasisGGZ of specialistische GGZ.

6. Intakegesprek

De cliënt wordt uitgenodigd voor een intakegesprek met een behandelaar van de BasisGGZ of de specialistische GGZ van Novadic-Kentron. We checken vooraf of de verzekering in orde is. Tijdens deze intake wordt een uitgebreide vragenlijst ingevuld, als aanvulling op de vragen tijdens de inschrijving (zie stap 4). Verder wordt aanvullende informatie verzameld, geven we algemene uitleg over de behandeling en vragen we de cliënt welke wensen en doelen hij of zij heeft.

7. Eerste gesprek hoofdbehandelaar

Aansluitend aan het intakegesprek vindt een gesprek plaats met de hoofdbehandelaar, deze is eindverantwoordelijk voor de behandeling, maar is niet de persoon met wie de cliënt het meeste contact zal hebben, dat is namelijk de verantwoordelijk behandelaar. De hoofdbehandelaar en de cliënt bespreken samen wat nodig is.

8. Diagnose vaststellen en behandelplan maken

De hoofdbehandelaar stelt de indicatie (wat moet er gebeuren bij deze problemen) en stelt het behandelplan op: hierin staat welke behandeling het beste passend is, gezien de problemen en de doelen van de cliënt. Elke mogelijke behandeling is weergegeven in een zorgpad. Een zorgpad is een mogelijke weg die een cliënt aflegt binnen NK: dus welke zorg krijgt hij of zij in dit zorgpad, van wie, en hoeveel. Omdat de zorgpaden een aantal standaard en een aantal optionele therapieën en trainingen bevatten, kan het zorgpad goed op de situatie van de cliënt worden afgestemd. In een zorgpad is ook online therapie opgenomen, en bij complexe problemen kan een tijdelijke opname nodig zijn.

9. Ondertekenen behandelplan

Tijdens een gesprek met de verantwoordelijk behandelaar licht deze het behandelplan toe aan de cliënt. Zo nodig wordt het behandelplan bijgesteld en volgt nog een derde afspraak. Als de cliënt akkoord is, ondertekent hij of zij het behandelplan.

10. Start behandeling

De behandeling kan nu starten: online, ambulant, klinisch of een combinatie daarvan. De verantwoordelijk behandelaar is de vaste contactpersoon van de cliënt, maar het is mogelijk dat ook andere behandelaars betrokken zijn voor bepaalde trainingen of therapieonderdelen. Tussentijds is er contact met de hoofdbehandelaar en worden vragenlijsten afgenomen om de vooruitgang te kunnen meten, en zo nodig de behandeling bij te kunnen stellen. Aan het eind van het traject wordt met de cliënt besproken hoe het gegaan is en of nog vervolgtrajecten buiten Novadic-Kentron geregeld moeten worden.

Meer weten? Neem contact met ons op!