Governance in 2016

Governance heeft betrekking op de manier waarop we met alle relevante partijen (zoals Cliëntenraad, Ondernemingsraad, bestuur, managementteam en Raad van Toezicht) samen besluiten nemen, toetsen en verantwoorden. Alleen met ‘good governance’ is het mogelijk om effectieve en betaalbare behandelingen en (herstel)ondersteuning mogelijk te maken. Hierbij zijn onze waarden leidend en gaan we regelmatig met cliëntvertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen en medewerkers om de tafel om de gewenste kwaliteit te definiëren, de benodigde organisatie af te stemmen en samen te beoordelen of NK haar opdracht waar maakt.

Nieuwe zorgbrede governance code (ZGC)

In 2016 is landelijk een nieuwe Zorgbrede Governance Code (ZGC) ontwikkeld, die op 1 januari is ingegaan. De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de laatste inzichten op het gebied van governance. De code gaat uit van principes en niet van regels. Het bieden van goede zorg aan cliënten staat centraal en is daarmee het eerste principe. Daarnaast is er veel aandacht voor cultuur en gedrag, waarden, medezeggenschap en dialoog. Over de nieuwe versie van de code heeft afstemming plaatsgevonden tussen verschillende brancheorganisaties. Novadic-Kentron voldeed aan de vorige Zorgbrede Governance Code uit 2010 en voldoet eveneens aan de nieuwe code.

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht is in 2016 verrijkt met twee nieuwe leden (na vertrek van twee leden vanwege verstrijken van de termijn): Natasja Baroch en Rob van Damme. De Raad van Toezicht rondde in 2016 het COP-Koploperstraject van de NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn) af, waarin enkele koplopers op het gebied van toezichthouderschap met elkaar nadachten over vernieuwingen in het toezicht op de zorg.

Managementteam

Ook ons Managementteam is gewijzigd en tegelijk gekrompen; geneesheer-directeur Victor Buwalda is lid geworden van het managementteam en NK werd met het vertrek van Peter Nelissen door de drie overgebleven operationele managers geleid. Eind 2016 is een MT-lid vertrokken (Hilde Gersjes) en is een MT-lid een andere positie binnen NK gaan bekleden (Bernier van Hoof). Om deze reden is een nieuw MT-lid geworven. De nieuwe verdeling wordt voorlopig als volgt:

  • Gisela Masthoff: BasisGGZ, kortdurende specialistische GGZ en Kentra Business;
  • Ellen Rutgers: Gemeente/Wmo en Forensische verslavingszorg/Verslavingsreclassering;
  • Rogier Eijsink: Intensieve specialistische GGZ.

Victor Buwalda is vanaf 1 januari namens NK bestuurder van de VOF Dubbel Diagnose (samen met GGz Breburg).

Cliëntenraad

Op verzoek van het bestuur heeft een heroriëntatie plaatsgevonden op de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Alleen medezeggenschapszaken zullen bij de CR blijven liggen. Dit zijn onder meer:

  • het behandelen van adviesaanvragen conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
  • afdelingsbezoeken/cliëntcontacten;
  • deelname aan de Governance commissie Raad van Toezicht;
  • deelname aan de ARBO-commissie.

Overige activiteiten zullen door (andere) ervaringswerkers binnen de organisatie opgepakt worden, zoals cliëntwaardering, deelname aan de Online Ontwikkelgroep, deelname aan de werkgroep Zorgpaden en de promotie van Nieuwe Kansen.

Sinds eind april is er één CR (in plaats van verschillende regionale deelraden) en werkt de CR met drie commissies: Beleid & Kwaliteit (onder meer voorbereiden adviesaanvragen), de commissie PR (website en nieuwsbrief) en de commissie Cliëntencontacten (die met name kijkt naar de signalen uit de afdelingsbezoeken). Er hebben verschillende wisselingen plaatsgevonden in de samenstelling van de CR.

Ondernemingsraad

De huidige OR heeft een tussentijdse vacature voor de resterende zittingstermijn niet meer ingevuld en ging hierdoor tijdelijk terug van elf naar tien leden. Voor de OR is het intensiveren van het contact met de medewerkers één van de speerpunten waarop succesvol is ingestoken. De OR heeft immers een centrale rol in de communicatie met en vertegenwoordiging van de medewerkers. De OR is gestart met het bezoeken van de teams. Tijdens deze teambezoeken zijn de ontwikkelingen binnen de organisatie besproken en aandachtspunten opgehaald. De OR kreeg tijdens de eerste gesprekken vanuit de medewerkers actief terug dat de OR goed bereikbaar is en zijn rol actief en naar volle tevredenheid van de medewerkers vervult. In 2017 worden deze teambezoeken voortgezet.

Overleg over nieuw model

Bovengenoemde gremia hebben in 2016 een aantal maal, zowel binnen de eigen geledingen, maar ook gezamenlijk met het bestuur, gesproken over vernieuwingen op het gebied van governance. Zo is in april oriënterend verkend hoe de verschillende partijen een toekomstig governancemodel zouden invullen. Een vervolgbijeenkomst wordt gepland, waarbij we met alle governance-actoren (delegaties) om de tafel gaan om te verkennen wat het beste model voor 2017 is voor het samenspel tussen de verschillende partijen.