Governance eerste kwartaal 2017

Governance heeft betrekking op de manier waarop we met alle relevante partijen (zoals Cliëntenraad, Ondernemingsraad, bestuur, managementteam en Raad van Toezicht) samen besluiten nemen, toetsen en verantwoorden. Hierbij zijn onze waarden (Toonaangevend en Fijn behandeld) leidend en gaan we regelmatig met cliëntvertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen en de OR of andere medewerkers om de tafel om de gewenste kwaliteit te definiëren, de benodigde organisatie af te stemmen en samen te beoordelen of NK haar opdracht waar maakt om Brabant gezonder, veiliger en socialer te maken.

Onderzoek samenwerking Zorg van de Zaak

Zoals u weet, onderzoeken NK en het bedrijvennetwerk Zorg van de Zaak momenteel de mogelijkheden van samenwerking. Onderdeel van deze verkenningen is overleg over nieuwe governance-afspraken. We bekijken hoe de zeggenschap verdeeld kan worden tussen ZvdZ en NK, hoe de medezeggenschap (CR en OR) haar rol kan waarmaken en hoe op de besturing van NK toezicht kan worden gehouden. De klankbordgroep van NK (waaraan delegaties uit de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Managementteam en Raad van toezicht deelnemen) leveren hiervoor input.

Oprichting Familieraad

NK werkt aan de oprichting van een Familieraad (ofwel naastbetrokkenenraad). Voor herstel van een cliënt is de omgeving heel belangrijk. Het is dus essentieel dat de familie en andere belangrijke naasten op een goede manier betrokken worden bij de behandeling en het verdere herstel. De Familieraad/naastbetrokkenenraad zal zich dan ook met name richten op het verbeteren van de samenwerking tussen cliënt, hulpverlener en de naasten van de cliënt. De Familieraad/naastbetrokkenenraad zal samen met de Cliëntenraad en de OR een belangrijke rol gaan spelen bij het meebepalen van het beleid van NK. We zoeken echter nog mensen voor deze raad. Kunt en wilt u hieraan een bijdrage leveren, of kent u iemand die hiervoor bereid is om een aantal maal per jaar bijeen te komen? Laat het ons weten via nico.schreurs@novadic-kentron.nl.

Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Er wordt momenteel gewerkt aan aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Met de Wmcz II wordt beoogd de inspraak en medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden in de zorg te versterken. De bekostiging van cliëntenraden wordt beter geregeld en cliëntenraden krijgen instemmingsrecht ten aanzien van een aantal beslissingen. Ook worden voor cliëntenraden en zorginstellingen de mogelijkheden verruimd om afspraken te maken die afwijken van de wettelijke regeling. Hierdoor wordt maatwerk mogelijk. Daarmee kunnen ook nieuwe vormen van medezeggenschap de ruimte krijgen. Voor de werkversie van deze wet kunt u kijken op http://ncz.nl/internetconsultatie-wmcz-ii/?gclid=CMWU_sjt-9ICFe8K0wodlLcKTA.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad heeft de verkiezingen uitgesteld en de zittingstermijn verlengd tot uiterlijk 31 december 2017. Vakbonden en medewerkers zijn met dit uitstel akkoord gegaan. Aanleiding hiervoor is het traject inzake de samenwerking tussen Novadic-Kentron en Zorg van de Zaak.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft zich in het eerste kwartaal, evenals de periode daaraan voorafgaand, vooral bezig gehouden met het meedenken en adviseren over de financiële continuïteit van de organisatie. De raad van toezicht had en heeft dus ook een belangrijke rol in het meedenken in en toezicht houden op het traject om te komen tot samenwerking met Zorg van de Zaak. De continuïteit van zorg en werkgelegenheid staan hierbij voor bestuur en de RvT voorop. Vorderingen worden gemaakt en blijven van nabij gemonitord worden door de RvT.