Governance tweede kwartaal 2017

Governance heeft betrekking op de manier waarop we met alle relevante partijen (zoals Cliëntenraad, Ondernemingsraad, bestuur, managementteam en Raad van Toezicht) samen besluiten nemen, toetsen en verantwoorden. Hierbij zijn onze waarden (Toonaangevend en Fijn behandeld) leidend en gaan we regelmatig met cliëntvertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen en de OR of andere medewerkers om de tafel om de gewenste kwaliteit te definiëren, de benodigde organisatie af te stemmen en samen te beoordelen of NK haar opdracht om Brabant gezonder, veiliger en socialer te maken, waar maakt.

Cliëntenraad

De CR had ook in het tweede kwartaal regelmatig overleg met de bestuurder en andere medewerkers van NK over belangrijke thema’s die betrekking hebben op onze cliënten. De voortgang in de gesprekken met Zorg van de Zaak stond hierbij hoog op de agenda. Ook de ontwikkelingen rondom de Vitale Teams, toegespitst op de aandachtsfunctionarissen Cliënt en Kwaliteit, hebben volop de aandacht van de leden van de Cliëntenraad.

De CR adviseerde verder positief over de overdracht van de gebruiksruimte in Breda aan SMO Breda, de huisregels van de woonvoorzieningen en de invoering van de slaapwachtfunctie bij die woonvoorzieningen.

De CR sprak ook de Raad van Toezicht meerdere malen. In dit gesprek zijn onderwerpen aan de orde gekomen als de informatievoorziening en -uitwisseling en de goede bijdrage van de bestuurder aan toonaangevende, toegankelijke en betaalbare verslavingszorg in Noord-Brabant.

Ondernemingsraad

Eén van de belangrijkste onderwerpen waar de OR zich de afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden, is de eventuele samenwerking tussen NK en Zorg van de Zaak. De OR neemt deel aan de klankbordgroep en laat zich gedurende het proces bij staan door een deskundig organisatieadviseur.

Verder heeft de OR zijn instemming verleend aan het leer- en ontwikkelbeleid en de daaraan gekoppelde opleidingsbegroting 2017. Hoewel de OR beseft dat de vraag naar opleiden groot is en de middelen helaas beperkt, is het goed dat het leer- en ontwikkelbeleid toch kansen, duidelijkheid en kaders geeft.

Verder betrekt de OR de achterban op een nieuwe wijze. Meer teams en collega’s worden betrokken door te werken met contactpersonen die namens hun team de OR voorzien van feedback. 

Raad van Toezicht

In het afgelopen kwartaal rondde de Raad van Toezicht haar jaarverslag 2016 af. Binnenkort verschijnt dit verslag op de website van NK, maar vanaf dit jaar is het ook toegankelijk via de website van de NVTZ. Op beide plekken kunt u de terugblik van de toezichthouder op het afgelopen jaar lezen.

Net als voor de CR en OR, gold ook voor de Raad van Toezicht als belangrijk gespreksonderwerp met de bestuurder van NK de voortgang van het proces om te komen tot strategische samenwerking met Zorg van de Zaak. Maar ook de kentering ten goede voor wat betreft operationele resultaten kwam uiteraard aan bod en geeft ook de toezichthouder vertrouwen. 

Zoals jaarlijks had de Raad van Toezicht in zijn rol van werkgever van het bestuur ook het afgelopen kwartaal een gesprek met de bestuurder over diens functioneren. Meestal gebeurt dit mede aan de hand van een schriftelijk 360-graden onderzoek, waarbij vanuit verschillende invalshoeken feedback wordt gevraagd. Dit jaar pakt de Raad van Toezicht het anders op en wordt de informatie mondeling opgehaald bij de mede governance-actoren, zodat ook het contact met deze andere stakeholders verder verstevigd raakt.