Herstelondersteunende zorg tweede kwartaal 2017

NK beschouwt herstelondersteunende zorg als een van de belangrijkste pijlers in haar visie en koers. Bij herstelondersteunende zorg bepaalt de cliënt zelf wat hij of zij wil bereiken, en neemt hier zoveel mogelijk zelf de regie in, met ondersteuning van de hulpverlener. Daarbij is er aandacht voor herstel op verschillende levensgebieden, afhankelijk van de wensen van de cliënt. Bij herstelondersteunende zorg is het inzetten van ervaringsdeskundigheid essentieel: als aanvulling op de zorg, als brug tussen cliënt en professional en als derde kennisbron naast professionele en wetenschappelijke kennis. Niet alleen onze cliënten en organisatie plukken daar de vruchten van, ook biedt het vele ex-cliënten in herstel een mogelijkheid ervaring op te doen en nieuwe vaardigheden te leren, die ook weer bijdragen aan hún herstel en hun kansen binnen de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Samenwerking Kompaan en De Bocht

Een ervaringsdeskundige en preventiewerkers van NK hebben samen met jeugdzorginstelling Kompaan en De Bocht een project opgestart om middelengebruik onder jongeren bespreekbaar te maken. Jongeren die tijdelijk in het Fasehuis van Kompaan en De Bocht wonen om woonvaardigheden te leren, mogen geen genotmiddelen gebruiken. Uit angst voor consequenties als gebruik bekend wordt, wordt eventueel middelengebruik dan ook niet besproken. De ervaringsdeskundige en preventiewerkers van NK bespreken nu verschillende casussen en geven medewerkers van Kompaan en De Bocht advies over hoe om te gaan met middelengebruik. In een later stadium zal ook contact gelegd worden met cliënten zelf.

Eerste landelijke Dag van Herstel

10 juni vond in de Grote kerk in Breda de door LEF Magazine georganiseerde landelijke Dag van Herstel plaats. Niet toevallig was dit ook de dag dat in 1935 in de VS de AA werd opgericht. Vele verslaafden in herstel waren uit heel Nederland naar Breda gekomen om hun herstel en dat van anderen te vieren. Zij kregen een gevarieerd programma. Er was muziek, cabaret, schrijvers lazen voor uit eigen werk, er was een paneldiscussie en vooral heel veel statements van het publiek. In het onderdeel So you think you can share grepen bezoekers de microfoon om hun verhaal te vertellen. In de pauzes konden de bezoekers stands bezoeken van diverse organisaties. NK was vertegenwoordigd met verschillende ervaringswerkers.

Uitstroom hostel Den Bosch

Met teamleider Woonvoorzieningen Emmy Bouwmans denken we momenteel na over het opzetten van twee steunnetwerken waaraan twee ervaringsdeskundigen deel zouden kunnen nemen. Het idee is dat één van hen potentiële nieuwe bewoners van het hostel als ‘maatje’ gaat begeleiden bij de instroom in het hostel, om hem of haar voor te bereiden op het leven in deze bijzondere beschermde woonvoorziening voor chronisch verslaafde (ex-)dak- en thuislozen. De andere ervaringsdeskundige zou dan juist de uitstroom begeleiden van hostelbewoners die toe zijn aan een volgende stap, zodat er een soepele overgang is naar een meer zelfstandige woonvorm en eventuele onverwachte problemen samen opgepakt kunnen worden. Hierbij kan worden samengewerkt met vrijwilligers uit de groep ex-bewoners die al eerder uitgestroomd zijn. Na de zomer zal bekeken worden of we dit bijzondere en zinvolle project op kunnen starten.

Samenwerking Veiligheidshuis Tilburg voor doelgroep met chronische en complexe problemen

Ervaringsdeskundigen van NK gaan samenwerken met het Veiligheidshuis Tilburg met als doel betere hulp te bieden aan verslaafde Tilburgers met chronische en complexe problemen. Niet alleen om hun levensomstandigheden en welzijn te verbeteren, maar ook om de overlast terug te dringen die deze groep nu vaak veroorzaakt. De samenwerking zal starten met een onderzoek door een focusgroep die de kenmerken van deze kwetsbare groep mensen in kaart zal brengen.

Bureau Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid medio juli gestart

In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat onderzocht werd of op de NK-locatie in Vught een Bureau HEE (Herstel, Empowerment & Ervaringsdeskundigheid) opgericht kan worden. We zijn verheugd te kunnen melden dat dit bureau binnenkort geopend wordt! Bureau HEE heeft de functie van gastheer en informatiepunt, maar legt daarnaast vooral de focus op het faciliteren en bevorderen van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Bureau HEE is voor medewerkers hét aanspreekpunt als zij vragen hebben over herstelondersteunende zorg, bundelt beschikbare informatie en verzamelt vacatures voor ervaringswerkers en ervaringsdeskundigen.

Cijfers 

Samen herstellen

Regio Aantal deelnemers
Roosendaal/Breda 100
Tilburg 60
Den Bosch/Oss 116
Eindhoven/Helmond 97

 Deelnemers ervaringsgroepen

Regio Aantal deelnemers
Roosendaal 16
Breda 21
Tilburg 11
Den Bosch 10
Eindhoven 15
Oss 5
Den Bosch ouderengroep 6

Deelnemers Coachingsgroepen

Regio Aantal deelnemers
Breda 12
Tilburg 8
Den Bosch 22
Eindhoven 16

 Aantal ervaringsdeskundigen

Regio Aantal medewerkers
Breda 1
Tilburg 1
Den Bosch 12
Eindhoven 3

 Aantal vrijwilligers/ervaringswerkers

Functie Aantal medewerkers
Samen herstellen 20
Unity 15
Cliëntenraad 11