Home > Hulp en advies > Intake en verder…

Na aanmelding: intake en verder…

Als u zich heeft aangemeld, volgt een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Als u zich aanmeldt, wordt tijdens dit contact meteen een afspraak voor een intake­gesprek gemaakt. In het intakegesprek kunt u uw persoonlijke hulpvraag bespreken. Daarnaast maakt u kennis met uw regiebehandelaar. Deze houdt overzicht over uw behandeling. Tijdens het intakegesprek vult u een vragenlijst in om uw problemen in beeld te brengen. Ook kunt u aangeven wat u wilt bereiken. Dat kan direct gericht zijn op uw verslaving, maar ook op de combinatie van verslaving en problemen die daarmee te maken hebben (bijvoorbeeld met wonen of werk).

Advies over behandeling of verder onderzoek

Na het intakegesprek en de kennismaking met de regiebehandelaar wordt uw hulpvraag ingebracht in het zogenoemde Multi Disciplinair Overleg. Aan dit overleg neemt ook een psychiater of een klinisch psycholoog deel, die uw situatie grondig zal bekijken. Na dit overleg wordt een behandeladvies gemaakt dat past bij uw situatie en wensen. Dit kan een online behandeling zijn, een ambulante behandeling (individueel of in een groep), een dagopname of opname (klinisch), maar ook een combinatie van meerdere soorten behandelingen. Eventueel kunnen mensen uit uw directe omgeving (familieleden, partner, gezinsleden of vrienden) bij de behandeling betrokken worden.

Elke cliënt krijgt een regiebehandelaar en een verantwoordelijk behandelaar (vb’er) toegewezen. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling, dus het is noodzakelijk dat de regiebehandelaar u op een aantal vaste momenten ziet. Uw vb’er is uw vaste contactpersoon.

Ondertekening behandelovereenkomst

Het behandeladvies vormt de basis voor een behandelovereenkomst. Die overeenkomst bespreekt u met uw vb’er en met de regiebehandelaar. Als u zich in het plan kunt vinden, wordt u gevraagd om de overeenkomst te ondertekenen, zodat het een behandelovereenkomst wordt tussen u en de instelling. Er staat bijvoorbeeld in welke doelen u wilt bereiken, hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen en wat dit van u vraagt.

De behandeling

Uw vb’er blijft tijdens de behandeling uw centrale contactpersoon. Hij/zij bespreekt regelmatig met u wat u van de voortgang van de behandeling vindt en of er aanpassingen nodig zijn. Hiervoor wordt u gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen, waarvan de uitkomsten iets zeggen over het resultaat van de behandeling. De vb’er bespreekt uw voortgang ook met de regiebehandelaar. Drie maanden na de start van de behandeling en het ondertekenen van de behandelovereenkomst,  vindt een nieuwe afspraak plaats met u, de vb’er en de regiebehandelaar, om de behandeling met u te evalueren en waar nodig aan te passen. Aan het eind van uw behandeling kijkt u met uw vb’er en de regiebehandelaar terug op het traject en bekijken zij met u of een eventueel vervolgtraject, binnen of buiten Novadic-Kentron, geregeld moet worden.

Zorgvuldigheid en regelingen

U mag rekenen op zorgvuldigheid in de bejegening en de behandeling. Vanzelf­sprekend houden we ons aan de wettelijke voorschriften op het gebied van geheim­houding en informatieverstrekking. U kunt aan uw vb’er informatie vragen over de gehanteerde regelingen, protocollen en reglementen. Er zijn folders beschikbaar over onder meer privacy, klachten en de cliëntenraad.

Wat zijn de kosten voor een behandeling?

Novadic-Kentron schrijft alle tijd die we aan een cliënt besteden op een DBC (diagnosebehandelcombinatie). Na maximaal één jaar wordt alle bestede tijd opgeteld en ingedeeld in een productgroep. Deze is afhankelijk van uw diagnose, bijvoorbeeld ‘aan alcohol gebonden stoornissen’. De prijzen van de product­groepen zijn landelijk bepaald. Novadic-Kentron stuurt de rekening voor de DBC aan uw zorgverzekeraar. Deze bepaalt wat u vergoed krijgt. De zorg van Novadic-Kentron valt onder de basisverzekering, hierop is het verplicht eigen risico van toepassing. U kunt aan uw zorgverzekeraar vragen wat u wel en niet vergoed krijgt en hoe hoog uw eigen risico is. Novadic-Kentron heeft geen inzicht in uw zorgverzekering of uw eigen risico.

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen? Vóór uw eerste gesprek (intake) bij Novadic-Kentron heeft plaatsgevonden, kunt u terecht bij de medewerker Advies en Informatie. U kunt daarvoor bellen naar 073-689 90 90 of mailen naar hulp@novadic-kentron.nl.

Als u al in behandeling bent, kunt u bellen naar de vestiging in uw regio.

Bekijk hier meer informatie over de kosten.