Privacy en bejegening: betrokkenheid van familie en vrienden

Familie en vrienden zijn vaak betrokken bij cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. We vinden dat heel belangrijk, omdat de steun van de omgeving belangrijk is voor het herstel. Maar dit gebeurt alleen met toestemming van de cliënt.

Het is voor de cliënt en zijn of haar omgeving belangrijk om te weten hoe wij omgaan met betrokkenheid van familie en vrienden. Daarom hebben we op basis van de wetgeving de nota Regeling relaties Novadic-Kentron – naastbetrokkenen opgesteld. Hieronder zijn de belangrijkste punten uit deze nota samengevat. Als u de hele nota wilt lezen, kunt u die opvragen bij uw contactpersoon bij Novadic-Kentron.

De rol van familie of vrienden

De omgeving van de cliënt speelt een grote rol bij het herstel van verslaving. Familie of vrienden kunnen invloed hebben op de behandeling en verzorging van een cliënt, maar ook op het ontstaan van problemen. De hulpverlener kan de cliënt advies geven over de betrokkenheid van familie of vrienden, maar uiteindelijk neemt de cliënt de beslissing. Als de cliënt niet wil dat familie of vrienden een rol spelen of informatie over de cliënt krijgen, respecteren we dat. We geven dan alleen niet-persoonsgebonden informatie: dit is algemene informatie over het beleid of de zorg van Novadic-Kentron.

Ook familie en vrienden hebben rechten: alleen met hun instemming krijgen ze informatie of worden ze bij de behandeling betrokkenen. Een hulpverlener kan ook besluiten dat er goede redenen zijn om hen niet in te schakelen.

Omgang met familie of vrienden

Uitgangspunt bij de omgang met familie of vrienden is een respectvolle en serieuze benadering. Daarnaast hebben we de volgende richtlijnen:

  • We brengen familie of vrienden op de hoogte van een opname, als de cliënt daarmee instemt. Bij voorkeur doet de cliënt dit zelf.
  • Als er geen contact meer is tussen de cliënt en zijn of haar omgeving, gaat de hulpverlener bij de cliënt na wat de reden is. Als dat wenselijk is, ondersteunt de hulpverlener bij het herstellen van het contact.
  • We vinden het wenselijk dat voor iedere cliënt een contactpersoon uit de kring van familie of vrienden bekend is.
  • Als een hulpverlener vertrouwelijke informatie van familie of vrienden krijgt, geeft hij of zij deze informatie alleen met hun toestemming aan de cliënt.
  • Als de behandeling gevolgen heeft voor familie of vrienden, bespreekt de hulpverlener die gevolgen met hen en betrekt hen bij het maken van afspraken. Dit kan alleen met instemming van de cliënt.

Steun aan familie of vrienden

Soms hebben familie of vrienden zelf steun nodig. We hebben hierbij de volgende richtlijnen.

  • Als familie of vrienden met instemming van de cliënt een rol spelen bij de ondersteuning (bijvoorbeeld als onderdeel van de behandeling of in verlofperiodes), dan bieden we hen emotionele en praktische steun (tijdens de behandeling van de cliënt), nazorg na ernstige incidenten en ondersteunende activiteiten voor het omgaan met bepaald gedrag van de cliënt.
  • We overleggen met de cliënt en familie of vrienden over weekendverlof, tijdelijke onderbreking van de behandeling (time-out) of ontslag en bespreken de mogelijkheden voor nazorg.
  • We wijzen familie of vrienden op familie-organisaties en zelfhulporganisaties.

Informatie over de cliënt en Novadic-Kentron

Voor familie en vrienden is het belangrijk dat zij informatie over een cliënt krijgen. Dit geldt zeker als zij (in overleg met de cliënt) een rol spelen bij de ondersteuning. In principe informeert een cliënt zelf familie en vrienden. Als een cliënt dit niet zelf kán doen, maar wel wil, neemt de hulpverlener deze taak over. Cliënt en hulpverlener maken afspraken over welke informatie aan wie wordt gegeven.

Als een cliënt geen toestemming geeft voor het geven van informatie aan familie of vrienden, geven we alleen algemene, niet persoonsgebonden informatie, bijvoorbeeld over het beleid en de hulpverlening van NK, vervolgprocedures, klachten, rechten en plichten, enzovoorts. Deze informatie wordt dan niet gegeven door direct betrokken hulpverleners.

Als de cliënt wel toestemming geeft voor het geven van persoonsgebonden informatie aan familie of vrienden, kan deze bijvoorbeeld betrekking hebben op de therapie, behandelduur, verloftijden, nazorg, voorkomen van terugval, enzovoorts.

Klachten

Familie en vrienden kunnen mondeling bij de persoon in kwestie klagen over de manier waarop de persoon met hen omgaat of over een ongewenste gang van zaken. Zij kunnen dat doen bij de direct betrokken medewerker of bij zijn of haar leidinggevende. Komt u er niet uit, bekijk dan de informatie over onze klachtenregeling.

Privacy

Meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens vindt u op de pagina Rechten en plichten: uw privacy.