Home > Hulp en advies > Rechten en plichten: uw privacy

Rechten en plichten: uw privacy

Als cliënt van Novadic-Kentron heeft u rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook moet de zorg voldoen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ. Hieronder vindt u een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste rechten. Als u het volledige protocol wilt bekijken of de volledige leveringsvoorwaarden GGZ wilt lezen, kunt u dit navragen bij uw Verantwoordelijk Behandelaar. Onderaan deze pagina vindt u bovendien enige informatie over de veiligheid van onze websites.

Functionaris Gegevensbescherming

Novadic-Kentron heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Heeft u algemene vragen over privacy? Stuur dan een mail naar functionarisgegevensbescherming@novadic-kentron.nl.

Persoonsgegevens

Als u bij NK in behandeling komt, worden uw gegevens bij ons verwerkt en opgeslagen.

Rechtmatig

Persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt (verwerken is elke handeling met die gegevens, zoals verzamelen, opslaan, wijzigen of verstrekken). Dit wil zeggen dat ze alleen worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld (zoals uw behandeling). Er worden ook niet meer gegevens verwerkt dan nodig zijn voor die doelen.

Noodzakelijk

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld volgens een overeenkomst, omdat dit verplicht is volgens de wet of in geval van gevaar) of als de cliënt toestemming heeft gegeven. Voor gegevens over de gezondheid van de cliënt gelden nog strengere regels.

Verstrekking aan derden

Alleen u, uw behandelaars en uw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een voogd of curator) hebben toegang tot uw gegevens. Buiten die personen worden gegevens alleen aan derden verstrekt met uw toestemming. Dit geldt ook voor andere instellingen waar wij mee samenwerken en voor uw familie. (Zie ook verder in deze folder.)

Geheimhoudingsplicht

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht.

Bewaren

De bewaartermijn voor medische gegevens is in principe vijftien jaar. Gegevens met betrekking tot de behandeling van een cliënt worden tot vijf jaar na het einde van de behandeling bewaard. Andere gegevens (bijvoorbeeld als u een vraag stelt via de website) worden zo lang bewaard als nodig is om het verzoek of de vraag af te handelen.

Klachtenbehandeling

U kunt een klacht indienen als u vindt dat het reglement niet wordt nageleegd. Lees hier meer over onze klachtenregeling.

Recht op inzage

Als u in behandeling bent bij Novadic-Kentron, worden gegevens over u en uw behandeling vastgelegd in een (elektronisch) patiëntendossier. Als cliënt heeft u altijd het recht om dit dossier in te zien.

Welke gegevens?
Dat recht geldt voor alle gegevens in uw dossier. De persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverleners zijn geen deel van het (elektronisch) dossier en worden tussentijds vernietigd. U heeft dus geen recht om deze gegevens in te zien. Dit alles is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Hoe kunt u uw dossier inzien?
U kunt uw hulpverlener vragen of u uw dossier (deels) kunt inzien. De hulpverlener spreekt dan met u af wanneer u het dossier kunt bekijken. U kunt uw hele dossier bekijken (in aanwezigheid van uw verantwoordelijk behandelaar) of alleen het deel dat deze over u heeft bijgehouden. Dit kunt u aangeven als u de afspraak maakt. U hoeft niet uit te leggen waarom u uw dossier wilt inzien. Uiterlijk binnen tien werkdagen na uw aanvraag kunt u uw dossier inzien (op papier of op de computer). Voor het afdrukken van (een groot deel van) het dossier, kunnen kosten bij u in rekening gebracht worden (maximaal € 4,50).

Bij het inzien van uw dossier is altijd een hulpverlener van Novadic-Kentron aanwezig. Deze kan u helpen en vragen beantwoorden over het dossier. Als u vragen heeft over delen van het dossier die door andere behandelaars zijn geschreven, kunt u naar hen worden doorverwezen. In plaats van uw hulpverlener kan ook een andere hulpverlener bij de inzage aanwezig zijn. Als u uw dossier wilt inzien zonder dat daar een hulpverlener bij is, kan dit alleen als u afdrukken van uw dossier ter inzage krijgt of meeneemt.

Ondertekenen verklaring
Uw inzage wordt ingevuld op een formulier. Op dit formulier wordt vermeld welk deel van het dossier u heeft gezien en wanneer.

Ook als u afdrukken van het dossier meeneemt, wordt dit altijd genoteerd op het formulier. Vervolgens ondertekenen u en de hulpverlener allebei het formulier.

Recht op verbetering

Als u vindt dat gegevens in uw dossier niet kloppen, verouderd of onvolledig zijn, dan kunt u bij uw hulpverlener een schriftelijk verzoek indienen om de gegevens te verbeteren. De hulpverlener of zijn/haar leidinggevende laat u binnen vier weken weten of de gegevens kunnen worden aangepast en geeft ook aan waarom wel of niet. Als u en uw hulpverlener het niet eens worden over de juistheid van de gegevens, wordt naast de visie van de hulpverlener ook uw visie op de gegevens in het dossier opgenomen.

Recht op aanvulling

Als u aanvullingen in uw dossier wilt laten opnemen omdat u uw gegevens wilt toelichten, dan voegt de hulpverlener deze toe. Hierbij wordt gemeld dat dit een ‘Aanvulling door de cliënt‚’ is. De hulpverlener neemt de aanvulling altijd op, ook als hij/zij het er niet mee eens is.

Recht op verwijdering

U kunt ook vragen of gegevens kunnen worden verwijderd. Dit kan schriftelijk en mondeling bij de hulpverlener. Als de hulpverlener de gegevens niet wil verwijderen, licht hij/zij toe waarom.

U kunt niet eisen dat gegevens toch worden verwijderd, maar u kunt wel een klacht indienen als u het niet eens bent met de reden.

Recht op vernietiging

In uitzonderlijke situaties kunt u schriftelijk via uw regiebehandelaar verzoeken om uw (elektronisch) cliëntendossier te laten vernietigen. De regiebehandelaar moet hier binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek gehoord aan geven, tenzij zeer zwaarwegend belang van derden daarboven gaat (bijvoorbeeld bij een genetische ziekte). Gevolg van de vernietiging is wel dat de behandeling beëindigd moet worden omdat die zonder uw gegevens niet kan worden gecontinueerd. Het vernietigingsrecht geldt overigens niet voor Wvgz-titels (wet verplichte ggz) en bij forensische titels is het (mede) afhankelijk van de instemming van de verwijzer.

Kwaliteitsverbetering

Als u een verzoek voor verbetering, aanvulling of verwijdering in het dossier doet, moet de hulpverlener dit altijd met zijn of haar leidinggevende bespreken. Dit is om de kwaliteit van de behandeling te kunnen verbeteren.

Inzage door anderen

Als familie, uw partner of iemand anders een verzoek doet om uw dossier in te zien, geven wij hiervoor in principe geen toestemming. Ook niet nadat u overleden bent. Dit is om uw privacy te beschermen en wordt bepaald door wet- en regelgeving. Gegevens uit dossiers van cliënten kunnen wel opgevraagd worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit mag echter alleen als de gegevens volledig geanonimiseerd zijn (dat wil zeggen dat ze niet herleidbaar zijn tot personen).

Welke informatie wordt uitgewisseld met uw verwijzer?

Als u bij Novadic-Kentron in behandeling komt, is dat altijd op basis van een verwijsbrief, meestal van uw huisarts. De verwijzer wordt (met uw toestemming) op verschillende momenten geïnformeerd over uw behandeling bij NK.

  • Na de indicatiestelling (het vaststellen van uw zorgbehoefte) ontvangt de verwijzer informatie over uw intake en een afschrift van uw behandelplan, met daarin uw zorgvraag, uw actuele diagnose (volgens het handboek DMS-5), uw indicatiestelling en actueel medicatiegebruik als dat van toepassing is.
  • Na afronding van uw behandeling ontvangt de verwijzer een brief met informatie over het verloop van uw behandeling, de reden van uitschrijving, uw actuele DSM-5-diagnose, het actuele medicatiegebruik en – als dat van toepassing is – een advies voor vervolgbehandeling.
  • Als uw behandeling langer dan een jaar duurt, geven we uw verwijzer tussentijdse informatie over het verloop van uw behandeling, de actuele DSM-5-diagnose en het actuele medicatiegebruik.

Aan de start van de behandeling vragen we u om een toestemmingsverklaring te tekenen waarin u aangeeft dat wij uw verwijzer mogen informeren. Als u dit niet wilt, vermelden wij dit in uw dossier en geven wij geen informatie aan uw huisarts. Als u na uw behandeling bij ons een advies voor vervolgbehandeling krijgt, kunnen wij, na uw toestemming, voor verwijzing zorgen.

Veiligheid gegevens via website

Onze websites zijn voorzien van een zogenaamd ‘SSL-certificaat’. U kunt dit zien aan https:// in plaats van http:// voor het webadres. Ook is er vaak een slotje zichtbaar bij het adres. Dit betekent dat de website beveiligd is en alle gegevens worden versleuteld (encryptie).

Als u gegevens stuurt via onze websites, bijvoorbeeld als u een vraag stuurt via een formulier, kan niemand via internet meelezen. Ook kan de informatie tussen u en de website (en andersom) niet worden gewijzigd. Ook de databases waar uw persoonlijke informatie terecht komt, bijvoorbeeld uw telefoonnummer als u wilt dat wij u terugbellen, zijn veilig. De ingevulde formulieren worden automatisch doorgestuurd aan de persoon die deze gegevens in behandeling neemt, bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris als u een klacht via onze website hebt ingediend. De gegevens in de database worden hierna periodiek verwijderd. Bij de meeste formulieren gebeurt dat wekelijks, bij sollicitaties enige tijd na afloop van de procedure. De gegevens die u heeft ingevuld als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, bewaren we uiteraard wel om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, tot het moment dat u zich weer afmeldt.

Bekijk hier welke cookies we gebruiken (onder meer voor analyse van de website).