Rechten en plichten: behandeling en privacy

Als cliënt van Novadic-Kentron heb je rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook moet de zorg overeenkomen met de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ. Hieronder vind je een samenvatting. Als je alle regels wilt bekijken, kun je dit vragen aan je Verantwoordelijk Behandelaar.

Rechten bij je behandeling

Recht op een behandelplan

Als je een behandeling gaat volgen, maakt je behandelaar samen met jou een behandelplan. Hierin staat hoe de behandeling eruit komt te zien en welke afspraken jullie hebben gemaakt. Je krijgt hier ook een kopie van, zodat je het later nog rustig kunt doorlezen.

Als er in het plan afspraken staan waar je over twijfelt, of als je het ergens niet mee eens bent, kun je dit met je behandelaar bespreken. Samen kunnen jullie kijken of er een andere manier van behandelen is. De behandeling begint pas als je het daarmee eens bent. Je kunt je toestemming voor een behandeling ook altijd weer intrekken.

De behandelaar bespreekt regelmatig met jou of de behandeling goed loopt en het gewenste effect heeft. Het kan nodig zijn om het behandelplan aan te passen. Daar is jouw toestemming voor nodig. Een behandelaar mag het plan niet veranderen zonder dat met jou te bespreken.

Recht op informatie

Je beslist samen met jouw behandelaar hoe je behandeling eruit gaat zien. Om een goede keuze te kunnen maken, heb je informatie nodig. Je behandelaar geeft daarom uitleg over:

 • de diagnose;
 • de manieren van behandelen;
 • de verwachte duur van de behandeling;
 • de eventuele bijwerkingen van medicijnen;
 • of er risico’s zijn bij een behandeling.

Als iets niet duidelijk is, kun je je behandelaar altijd om uitleg vragen.

Recht op vrije keuze van hulpverlener

Als je een behandeling gaat volgen, is het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij je hulpverlener. Hij of zij moet jou met respect behandelen en serieus nemen. Lukt het niet om een goede vertrouwensband op te bouwen met hem of haar? Dan kun je vragen om een andere hulpverlener. Je kunt dit noemen tijdens één van je gesprekken. Je kunt ook later contact opnemen met iemand anders die bij jouw behandeling betrokken is (bijvoorbeeld de regiebehandelaar, je huisarts of het secretariaat van NK).

Recht op second opinion

Ben je het niet eens met je diagnose of de behandeling die je behandelaar heeft voorgesteld? Dan kun je advies vragen aan een andere deskundige: een ‘second opinion’. Je hebt hier een verwijzing voor nodig. De huidige behandelaar is verplicht die verwijzing te geven. 

Recht op veiligheid

Je veiligheid tijdens de behandeling is erg belangrijk. Hulpverleners moeten daarom rekening houden met de grenzen die je aangeeft. Daarnaast mag niemand zonder jouw toestemming aan jouw lichaam komen. Ook is het voor hulpverleners verboden om tijdens de behandeling een vriendschappelijke of seksuele relatie met je aan te gaan. Als je je tijdens de behandeling onveilig voelt, geef dat dan aan. Je kunt de klachtenfunctionaris vragen jou daarbij te helpen (klachten@novadic-kentron.nl).

Recht op beroep bij beëindigen behandelovereenkomst tegen jouw wil

Jouw behandeling mag niet zomaar tegen jouw wil gestopt worden. Dit kan alleen als de behandelaar hier gegronde redenen voor heeft. Je kunt hierover een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van NK (klachten@novadic-kentron.nl).

Rechten bij je dossier

Recht op inzage in je dossier

Als je in behandeling bent bij Novadic-Kentron, worden gegevens over jou en je behandeling vastgelegd in een (elektronisch) patiëntendossier. In het dossier worden gegevens verzameld, zoals de resultaten van een onderzoek, verslagen van observaties, het behandelplan en verslagen van gesprekken. Je hebt het recht om je dossier in te kijken. Dat kan via de online behandelomgeving van Novadic-Kentron. Hier kun je ook vragenlijsten invullen en je persoonsgegevens aanpassen als dat nodig is. Nog niet alle gegevens die door je behandelaar in het EPD worden ingevoerd zijn inzichtelijk in dit cliëntportaal. Voor die gegevens geldt dat je deze samen met je behandelaar kunt bekijken. Je kunt er ook voor kiezen om kopieën te laten maken en het dossier thuis door te lezen.

Welke gegevens?

Dat recht geldt voor alle gegevens in je dossier. De persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverleners zijn geen deel van het (elektronisch) dossier en worden tussentijds vernietigd. Je hebt dus geen recht om deze gegevens in te zien. Dit alles is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Hoe kun je je dossier inzien?

Je kunt je dossier inzien via het digitale cliëntportaal, te vinden in de online behandelomgeving van Novadic-Kentron. Wanneer je niet beschikt over een smartphone, tablet of laptop of wanneer de informatie die je wilt inzien nog niet beschikbaar is in het cliëntportaal kun je je hulpverlener om hulp vragen. De hulpverlener spreekt dan met je af wanneer je het dossier kunt bekijken. Je kunt je hele dossier bekijken (terwijl je verantwoordelijk behandelaar erbij is) of alleen het deel dat hij of zij over jou heeft bijgehouden. Dit kun je aangeven als je de afspraak maakt. Je hoeft niet uit te leggen waarom je je dossier wilt inzien. Uiterlijk binnen tien werkdagen na je aanvraag kun je je  dossier inzien (op papier of op de computer). Als je vragen hebt over jouw dossier of over het inzien hiervan, kan je deze stellen aan jouw behandelaar/hulpverlener.

Recht op verbetering

Als je vindt dat gegevens in je dossier niet kloppen, niet meer actueel of niet volledig zijn, dan kun je bij je hulpverlener een schriftelijk verzoek indienen om de gegevens te verbeteren. De hulpverlener of zijn/haar leidinggevende laat je binnen vier weken weten of de gegevens kunnen worden veranderd. Ook geeft hij of zij aan wat de reden is. Als jij en jouw hulpverlener het niet eens zijn over de gegevens, wordt naast de visie van de hulpverlener ook jouw visie op de gegevens in het dossier opgenomen.

Recht op aanvulling

Als je aanvullingen in uw dossier wilt laten opnemen omdat je je gegevens wilt toelichten, dan voegt de hulpverlener deze toe. Hierbij wordt gemeld dat dit een ‘Aanvulling door de cliënt’ is. De hulpverlener neemt de aanvulling altijd op, ook als hij/zij het er niet mee eens is.

Recht op verwijdering

Je kunt ook vragen of gegevens kunnen worden verwijderd. Dit kan schriftelijk en mondeling bij de hulpverlener. Als de hulpverlener de gegevens niet wil verwijderen, licht hij/zij toe waarom.

Je kunt niet eisen dat gegevens toch worden verwijderd, maar je kunt wel een klacht indienen als je het niet eens bent met de reden.

Recht op vernietiging

In uitzonderlijke situaties kun je schriftelijk via je regiebehandelaar verzoeken om je (elektronisch) cliëntendossier te laten vernietigen. De regiebehandelaar moet hier binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek gehoord aan geven, behalve als er zeer zwaarwegend belang van andere mensen is (bijvoorbeeld bij een genetische ziekte). Gevolg van de vernietiging is wel dat de behandeling beëindigd moet worden omdat die zonder jouw gegevens niet kan doorgaan. Het vernietigingsrecht geldt overigens niet voor Wvgz-titels (wet verplichte ggz) en bij forensische titels is het (mede) afhankelijk van de instemming van de verwijzer.

Kwaliteitsverbetering

Als je een verzoek voor verbetering, aanvulling of verwijdering in het dossier doet, moet de hulpverlener dit altijd met zijn of haar leidinggevende bespreken. Dit is om de kwaliteit van de behandeling te kunnen verbeteren.

Privacy

Recht op privacy

Alles wat je met je hulpverlener bespreekt, is vertrouwelijk. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij of zij geen informatie over jou aan anderen mag geven, zonder jouw toestemming, ook niet aan familieleden (behalve als je er zelf niet over kan beslissen). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag je dossier wel bekijken, maar ook zij vragen vaak eerst om je toestemming.

Functionaris Gegevensbescherming

Novadic-Kentron heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Heb je algemene vragen over privacy? Stuur dan een mail naar functionarisgegevensbescherming@novadic-kentron.nl.

Jouw persoonsgegevens

Als je bij NK in behandeling komt, worden je gegevens bij ons verwerkt en opgeslagen.

 • Persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt (verwerken is elke handeling met die gegevens, zoals verzamelen, opslaan, wijzigen of verstrekken). Dit wil zeggen dat ze alleen worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld (zoals je behandeling). Er worden ook niet meer gegevens verwerkt dan nodig zijn voor die doelen.
 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld volgens een overeenkomst, omdat dit verplicht is volgens de wet of in geval van gevaar) of als de cliënt toestemming heeft gegeven. Voor gegevens over de gezondheid van de cliënt gelden nog strengere regels.
 • Alleen jij, jouw behandelaars en je wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een voogd of curator) hebben toegang tot je gegevens. Buiten die personen worden gegevens alleen aan anderen verstrekt met jouw toestemming. Dit geldt ook voor andere instellingen waar wij mee samenwerken en voor jouw familie. (Zie ook verder in deze folder.)

Geheimhoudingsplicht

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht.

Bewaren

De bewaartermijn voor medische gegevens is in principe vijftien jaar. Gegevens met betrekking tot de behandeling van een cliënt worden tot vijf jaar na het einde van de behandeling bewaard. Andere gegevens (bijvoorbeeld als je een vraag stelt via de website) worden zo lang bewaard als nodig is om het verzoek of de vraag af te handelen.

Inzage door anderen

Als familie, je partner of iemand anders een verzoek doet om jouw dossier in te zien, geven wij hiervoor in principe geen toestemming. Ook niet nadat je overleden bent. Dit is om jouw privacy te beschermen en wordt bepaald door wet- en regelgeving. Gegevens uit dossiers van cliënten kunnen wel opgevraagd worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit mag echter alleen als de gegevens volledig geanonimiseerd zijn (dat wil zeggen dat ze niet herleidbaar zijn tot personen).

Uitwisseling informatie met verwijzers

Als je bij Novadic-Kentron in behandeling komt, is dat altijd op basis van een verwijsbrief, meestal van je huisarts. De verwijzer wordt (met jouw toestemming) op verschillende momenten geïnformeerd over je behandeling bij NK.

 • Na de indicatiestelling (het vaststellen van uw zorgbehoefte) ontvangt de verwijzer informatie over je intake en een afschrift van je behandelplan, met daarin je zorgvraag, je actuele diagnose (volgens het handboek DMS-5), je indicatiestelling en actueel medicatiegebruik als dat van toepassing is.
 • Na afronding van je behandeling ontvangt de verwijzer een brief met informatie over het verloop van je behandeling, de reden van uitschrijving, je actuele DSM-5-diagnose, het actuele medicatiegebruik en – als dat van toepassing is – een advies voor vervolgbehandeling.
 • Als je behandeling langer dan een jaar duurt, geven we je verwijzer tussentijdse informatie over het verloop van uw behandeling, de actuele DSM-5-diagnose en het actuele medicatiegebruik.

Aan de start van de behandeling vragen we je om een toestemmingsverklaring te tekenen waarin je aangeeft dat wij je verwijzer mogen informeren. Als je dit niet wilt, vermelden wij dit in je dossier en geven wij geen informatie aan uw huisarts. Als je na je behandeling bij ons een advies voor vervolgbehandeling krijgt, kunnen wij, na jouw toestemming, voor verwijzing zorgen.

Veiligheid gegevens via website

Onze websites zijn voorzien van een zogenaamd ‘SSL-certificaat’. Je kunt dit zien aan https:// in plaats van http:// voor het webadres. Ook is er vaak een slotje zichtbaar bij het adres. Dit betekent dat de website beveiligd is en alle gegevens worden versleuteld (encryptie).

Als je gegevens stuurt via onze websites, bijvoorbeeld als je een vraag stuurt via een formulier, kan niemand via internet meelezen. Ook kan de informatie tussen jou en de website (en andersom) niet worden gewijzigd. Ook de databases waar je persoonlijke informatie terecht komt, bijvoorbeeld je telefoonnummer als je wilt dat wij je terugbellen, zijn veilig. De ingevulde formulieren worden automatisch doorgestuurd aan de persoon die deze gegevens in behandeling neemt, bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris als je een klacht via onze website hebt ingediend. De gegevens in de database worden hierna regelmatig verwijderd. Bij de meeste formulieren gebeurt dat wekelijks, bij sollicitaties enige tijd na afloop van de procedure. De gegevens die je hebt ingevuld als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, bewaren we uiteraard wel om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen, tot het moment dat je je weer afmeldt.

Bekijk hier welke cookies we gebruiken (onder meer voor analyse van de website via Google Analytics).

Veiligheid beeldbellen

Voor beeldbellen met cliënten gebruiken we Minddistrict. Jouw privacy staat hier voorop! Gesprekken via Minddistrict zijn beveiligd, zodat niemand onbedoeld kan meekijken. Het videogesprek wordt daarna meteen verwijderd uit de database van Minddistrict.

Wat doen we als je gegevens zijn gelekt?

We gaan voorzichtig om met je persoonlijke gegevens. Ook zijn je gegevens beveiligd, zodat niet iedereen er bij kan. We volgen hierbij alle regels van de wet die hierover gaat: de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Als er toch iets gebeurt met je gegevens, volgen we een aantal stappen. Bijvoorbeeld als jouw gegevens kwijt raken of als je gegevens bekeken kunnen worden door iemand die dat niet mag. Dat is een datalek.

De stappen die we zetten bij een datalek:

 1. Een medewerker van NK ontdekt een mogelijk datalek.
 2. De medewerker maakt een melding in het systeem Veilig Incidenten Melden (VIM) van NK.
 3. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van NK krijgt de melding binnen.
 4. De FG onderzoekt de melding: hoe groot is het risico? wat zijn de gevolgen?
 5. Als er gevoelige, bijzondere persoonsgegevens gelekt zijn (bijvoorbeeld over uw gezondheid) en dat lek heeft grote gevolgen, dan geeft de FG advies aan het bestuur om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 6. Als we een datalek melden bij de AP, melden we dat ook aan de persoon over wie de gegevens gaan.

Jouw plichten

Verplichting om informatie te geven en mee te werken
Als je in behandeling gaat, heb je de plicht om jouw behandelaar of hulpverlener zo goed mogelijk te vertellen wat er met je aan de hand is en hoe het met je gaat tijdens de behandeling. Je hebt ook de plicht om mee te werken aan de behandeling, zodat goede hulp ook mogelijk is.

Verplichting tot betaling
Je hebt ook de plicht om de hulpverlener of zorginstelling te betalen voor zover dit is afgesproken. De behandeling van NK wordt door de zorgverzekeraar betaald. Je krijgt dus zelf geen rekening van NK. De zorgverzekeraar brengt een eigen risico in rekening. Dit is wettelijk maximaal €385 per jaar. Dit geldt voor alle zorg in totaal. De stand van jouw eigen risico kun je navragen bij je zorgverzekeraar.