Rechten en plichten: behandeling en privacy

Als cliënt van Novadic-Kentron heeft u rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook moet de zorg voldoen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ. Hieronder vindt u een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste rechten. Als u het volledige protocol wilt bekijken of de volledige leveringsvoorwaarden GGZ wilt lezen, kunt u dit navragen bij uw Verantwoordelijk Behandelaar. Onderaan deze pagina vindt u bovendien enige informatie over de veiligheid van onze websites.

Recht op een behandelplan

Als u een behandeling gaat volgen, maakt uw behandelaar samen met u een behandelplan. Hierin staat hoe de behandeling eruit komt te zien en welke afspraken jullie hebben gemaakt. U krijgt hier ook een kopie van, zodat u het later nog rustig kunt doorlezen.

Als er in het plan afspraken staan waar u over twijfelt, of als u het ergens niet mee eens bent, kunt u dit met uw behandelaar bespreken. Samen kunnen jullie kijken of er een andere manier van behandelen is. De behandeling begint pas als u het daarmee eens bent. U kunt uw toestemming voor een behandeling ook altijd weer intrekken.

Regelmatig bespreekt de behandelaar met u of de behandeling goed loopt en het gewenste effect heeft. Het kan nodig zijn om het behandelplan aan te passen. Daar is uw toestemming voor nodig. Een behandelaar mag het plan niet wijzigen zonder dat met u te bespreken.

Recht op informatie

U beslist samen met uw behandelaar hoe uw behandeling eruit gaat zien. Om een goede keuze te kunnen maken, hebt u informatie nodig. Uw behandelaar geeft daarom uitleg over:

 • de diagnose;
 • de manieren van behandelen;
 • de te verwachten duur van de behandeling;
 • de eventuele bijwerkingen van medicijnen;
 • of er risico’s zijn bij een behandeling.

Als iets niet duidelijk is, kunt u uw behandelaar altijd om uitleg vragen.

Recht op vrije keuze van hulpverlener

Als u een behandeling gaat volgen, is het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw hulpverlener. Hij of zij moet u met respect behandelen en serieus nemen. Lukt het niet om een goede vertrouwensband op te bouwen met hem of haar? Dan kunt u vragen om een andere hulpverlener. U kunt dit noemen tijdens één van uw gesprekken of u kunt later contact opnemen met iemand anders die bij uw behandeling betrokken is (bijvoorbeeld de regiebehandelaar, uw huisarts of het secretariaat).

Recht op second opinion

Bent u het niet eens met de gemaakte diagnose of de behandeling die uw behandelaar heeft voorgesteld? Dan kunt u advies vragen aan een andere deskundige: een ‘second opinion’. U heeft hier een verwijzing voor nodig. De huidige behandelaar is verplicht die verwijzing te geven. 

Recht op veiligheid

Uw veiligheid tijdens de behandeling is erg belangrijk. Hulpverleners moeten daarom rekening houden met de grenzen die u aangeeft. Daarnaast mag niemand zonder uw toestemming aan uw lichaam komen. Ook is het voor hulpverleners verboden om tijdens de behandeling een vriendschappelijke of seksuele relatie met u aan te gaan. Als u zich tijdens de behandeling onveilig voelt, geef dat dan aan. U kunt de klachtenfunctionaris vragen u daarbij te helpen (klachten@novadic-kentron.nl).

Recht op beroep bij beëindigen behandelovereenkomst tegen uw wil

Uw behandeling mag niet zomaar tegen uw wil gestopt worden. Dit kan alleen als de behandelaar hier gegronde redenen voor heeft. U kunt hierover een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van NK (klachten@novadic-kentron.nl).

Recht op inzage in uw dossier

Als u in behandeling bent bij Novadic-Kentron, worden gegevens over u en uw behandeling vastgelegd in een (elektronisch) patiëntendossier. In het dossier worden gegevens verzameld, zoals de resultaten van een onderzoek, verslagen van observaties, het behandelplan en verslagen van gesprekken. U heeft het recht om uw dossier in te kijken. Dat kan bijvoorbeeld samen met de behandelaar. U kunt er ook voor kiezen om kopieën te laten maken en het dossier thuis door te lezen.

Welke gegevens?
Dat recht geldt voor alle gegevens in uw dossier. De persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverleners zijn geen deel van het (elektronisch) dossier en worden tussentijds vernietigd. U heeft dus geen recht om deze gegevens in te zien. Dit alles is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Hoe kunt u uw dossier inzien?
U kunt uw hulpverlener vragen of u uw dossier (deels) kunt inzien. De hulpverlener spreekt dan met u af wanneer u het dossier kunt bekijken. U kunt uw hele dossier bekijken (in aanwezigheid van uw verantwoordelijk behandelaar) of alleen het deel dat deze over u heeft bijgehouden. Dit kunt u aangeven als u de afspraak maakt. U hoeft niet uit te leggen waarom u uw dossier wilt inzien. Uiterlijk binnen tien werkdagen na uw aanvraag kunt u uw dossier inzien (op papier of op de computer).

Bij het inzien van uw dossier is altijd een hulpverlener van Novadic-Kentron aanwezig. Deze kan u helpen en vragen beantwoorden over het dossier. Als u vragen heeft over delen van het dossier die door andere behandelaars zijn geschreven, kunt u naar hen worden doorverwezen. In plaats van uw hulpverlener kan ook een andere hulpverlener bij de inzage aanwezig zijn. Als u uw dossier wilt inzien zonder dat daar een hulpverlener bij is, kan dit alleen als u afdrukken van uw dossier ter inzage krijgt of meeneemt.

Ondertekenen verklaring
Uw inzage wordt ingevuld op een formulier. Op dit formulier wordt vermeld welk deel van het dossier u heeft gezien en wanneer.

Ook als u afdrukken van het dossier meeneemt, wordt dit altijd genoteerd op het formulier. Vervolgens ondertekenen u en de hulpverlener allebei het formulier.

Recht op verbetering

Als u vindt dat gegevens in uw dossier niet kloppen, verouderd of onvolledig zijn, dan kunt u bij uw hulpverlener een schriftelijk verzoek indienen om de gegevens te verbeteren. De hulpverlener of zijn/haar leidinggevende laat u binnen vier weken weten of de gegevens kunnen worden aangepast en geeft ook aan waarom wel of niet. Als u en uw hulpverlener het niet eens worden over de juistheid van de gegevens, wordt naast de visie van de hulpverlener ook uw visie op de gegevens in het dossier opgenomen.

Recht op aanvulling

Als u aanvullingen in uw dossier wilt laten opnemen omdat u uw gegevens wilt toelichten, dan voegt de hulpverlener deze toe. Hierbij wordt gemeld dat dit een ‘Aanvulling door de cliënt‚’ is. De hulpverlener neemt de aanvulling altijd op, ook als hij/zij het er niet mee eens is.

Recht op verwijdering

U kunt ook vragen of gegevens kunnen worden verwijderd. Dit kan schriftelijk en mondeling bij de hulpverlener. Als de hulpverlener de gegevens niet wil verwijderen, licht hij/zij toe waarom.

U kunt niet eisen dat gegevens toch worden verwijderd, maar u kunt wel een klacht indienen als u het niet eens bent met de reden.

Recht op vernietiging

In uitzonderlijke situaties kunt u schriftelijk via uw regiebehandelaar verzoeken om uw (elektronisch) cliëntendossier te laten vernietigen. De regiebehandelaar moet hier binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek gehoord aan geven, tenzij zeer zwaarwegend belang van derden daarboven gaat (bijvoorbeeld bij een genetische ziekte). Gevolg van de vernietiging is wel dat de behandeling beëindigd moet worden omdat die zonder uw gegevens niet kan worden gecontinueerd. Het vernietigingsrecht geldt overigens niet voor Wvgz-titels (wet verplichte ggz) en bij forensische titels is het (mede) afhankelijk van de instemming van de verwijzer.

Kwaliteitsverbetering

Als u een verzoek voor verbetering, aanvulling of verwijdering in het dossier doet, moet de hulpverlener dit altijd met zijn of haar leidinggevende bespreken. Dit is om de kwaliteit van de behandeling te kunnen verbeteren.

Recht op privacy

Alles wat u met uw hulpverlener bespreekt, is vertrouwelijk. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij of zij geen informatie over jou aan anderen mag geven, zonder uw toestemming, ook niet aan familieleden (tenzij u er zelf niet over kan beslissen). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag uw dossier wel bekijken, maar ook zij vragen vaak eerst om je toestemming.

Functionaris Gegevensbescherming

Novadic-Kentron heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Heeft u algemene vragen over privacy? Stuur dan een mail naar functionarisgegevensbescherming@novadic-kentron.nl.

Hieronder leest u meer over uw privacy.

Persoonsgegevens

Als u bij NK in behandeling komt, worden uw gegevens bij ons verwerkt en opgeslagen.

Rechtmatig

Persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt (verwerken is elke handeling met die gegevens, zoals verzamelen, opslaan, wijzigen of verstrekken). Dit wil zeggen dat ze alleen worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld (zoals uw behandeling). Er worden ook niet meer gegevens verwerkt dan nodig zijn voor die doelen.

Noodzakelijk

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld volgens een overeenkomst, omdat dit verplicht is volgens de wet of in geval van gevaar) of als de cliënt toestemming heeft gegeven. Voor gegevens over de gezondheid van de cliënt gelden nog strengere regels.

Verstrekking aan derden

Alleen u, uw behandelaars en uw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een voogd of curator) hebben toegang tot uw gegevens. Buiten die personen worden gegevens alleen aan derden verstrekt met uw toestemming. Dit geldt ook voor andere instellingen waar wij mee samenwerken en voor uw familie. (Zie ook verder in deze folder.)

Geheimhoudingsplicht

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht.

Bewaren

De bewaartermijn voor medische gegevens is in principe vijftien jaar. Gegevens met betrekking tot de behandeling van een cliënt worden tot vijf jaar na het einde van de behandeling bewaard. Andere gegevens (bijvoorbeeld als u een vraag stelt via de website) worden zo lang bewaard als nodig is om het verzoek of de vraag af te handelen.

Inzage door anderen

Als familie, uw partner of iemand anders een verzoek doet om uw dossier in te zien, geven wij hiervoor in principe geen toestemming. Ook niet nadat u overleden bent. Dit is om uw privacy te beschermen en wordt bepaald door wet- en regelgeving. Gegevens uit dossiers van cliënten kunnen wel opgevraagd worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit mag echter alleen als de gegevens volledig geanonimiseerd zijn (dat wil zeggen dat ze niet herleidbaar zijn tot personen).

Welke informatie wordt uitgewisseld met uw verwijzer?

Als u bij Novadic-Kentron in behandeling komt, is dat altijd op basis van een verwijsbrief, meestal van uw huisarts. De verwijzer wordt (met uw toestemming) op verschillende momenten geïnformeerd over uw behandeling bij NK.

 • Na de indicatiestelling (het vaststellen van uw zorgbehoefte) ontvangt de verwijzer informatie over uw intake en een afschrift van uw behandelplan, met daarin uw zorgvraag, uw actuele diagnose (volgens het handboek DMS-5), uw indicatiestelling en actueel medicatiegebruik als dat van toepassing is.
 • Na afronding van uw behandeling ontvangt de verwijzer een brief met informatie over het verloop van uw behandeling, de reden van uitschrijving, uw actuele DSM-5-diagnose, het actuele medicatiegebruik en – als dat van toepassing is – een advies voor vervolgbehandeling.
 • Als uw behandeling langer dan een jaar duurt, geven we uw verwijzer tussentijdse informatie over het verloop van uw behandeling, de actuele DSM-5-diagnose en het actuele medicatiegebruik.

Aan de start van de behandeling vragen we u om een toestemmingsverklaring te tekenen waarin u aangeeft dat wij uw verwijzer mogen informeren. Als u dit niet wilt, vermelden wij dit in uw dossier en geven wij geen informatie aan uw huisarts. Als u na uw behandeling bij ons een advies voor vervolgbehandeling krijgt, kunnen wij, na uw toestemming, voor verwijzing zorgen.

Veiligheid gegevens via website

Onze websites zijn voorzien van een zogenaamd ‘SSL-certificaat’. U kunt dit zien aan https:// in plaats van http:// voor het webadres. Ook is er vaak een slotje zichtbaar bij het adres. Dit betekent dat de website beveiligd is en alle gegevens worden versleuteld (encryptie).

Als u gegevens stuurt via onze websites, bijvoorbeeld als u een vraag stuurt via een formulier, kan niemand via internet meelezen. Ook kan de informatie tussen u en de website (en andersom) niet worden gewijzigd. Ook de databases waar uw persoonlijke informatie terecht komt, bijvoorbeeld uw telefoonnummer als u wilt dat wij u terugbellen, zijn veilig. De ingevulde formulieren worden automatisch doorgestuurd aan de persoon die deze gegevens in behandeling neemt, bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris als u een klacht via onze website hebt ingediend. De gegevens in de database worden hierna periodiek verwijderd. Bij de meeste formulieren gebeurt dat wekelijks, bij sollicitaties enige tijd na afloop van de procedure. De gegevens die u heeft ingevuld als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, bewaren we uiteraard wel om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, tot het moment dat u zich weer afmeldt.

Bekijk hier welke cookies we gebruiken (onder meer voor analyse van de website via Google Analytics).

Veiligheid beeldbellen

Voor beeldbellen met cliënten gebruiken we Minddistrict. Uw privacy staat hier voorop! Gesprekken via Minddistrict zijn beveiligd, zodat niemand onbedoeld kan meekijken. Het videogesprek wordt daarna meteen verwijderd uit de database van Minddistrict.

Wat doen we als uw gegevens zijn gelekt?

We gaan voorzichtig om met uw persoonlijke gegevens. Ook zijn uw gegevens beveiligd, zodat niet iedereen er bij kan. We volgen hierbij alle regels van de wet die hierover gaat: de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Als er toch iets gebeurt met uw gegevens, volgen we een aantal stappen. Bijvoorbeeld als uw gegevens kwijt raken of als uw gegevens bekeken kunnen worden door iemand die dat niet mag. Dat is een datalek.

De stappen die we zetten bij een datalek:

 1. Een medewerker van NK ontdekt een mogelijk datalek.
 2. De medewerker maakt een melding in het systeem Veilig Incidenten Melden (VIM) van NK.
 3. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van NK krijgt de melding binnen.
 4. De FG onderzoekt de melding: hoe groot is het risico? wat zijn de gevolgen?
 5. Als er gevoelige, bijzondere persoonsgegevens gelekt zijn (bijvoorbeeld over uw gezondheid) en dat lek heeft grote gevolgen, dan geeft de FG advies aan het bestuur om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 6. Als we een datalek melden bij de AP, melden we dat ook aan de persoon over wie de gegevens gaan.

Uw plichten

Als u in behandeling gaat, heeft u de plicht om uw behandelaar of hulpverlener zo goed mogelijk te vertellen wat er met u aan de hand is en hoe het met u gaat tijdens de behandeling. U heeft ook de plicht om mee te werken aan de behandeling, zodat goede hulp ook mogelijk is.

U heeft ook de plicht om de hulpverlener of zorginstelling te betalen voor zover dit is afgesproken. De behandeling van NK wordt door de zorgverzekeraar betaald. U krijgt dus zelf geen rekening van NK. De zorgverzekeraar brengt een eigen risico in rekening. Dit is wettelijk maximaal € 385 per jaar. Dit geldt voor alle zorg in totaal. De stand van uw eigen risico kun je navragen bij je zorgverzekeraar.

Meer weten?

Heeft u vragen over uw rechten en plichten? Stel ze dan aan uw hulpverlener.

Klachtenbehandeling

U kunt een klacht indienen als u vindt dat het reglement niet wordt nageleefd. Lees hier meer over onze klachtenregeling.