Woonvoorzieningen

Met alle grote gemeentes en ketenpartners wordt samengewerkt aan de ontwikkeling en het beheer van woonvoorzieningen voor chronisch verslaafde (ex-)daklozen. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor de gezondheid en het welzijn van de bewoners sterk toenemen, en dat de overlast die zij veroorzaken sterk vermindert. De eerste woonvoorzieningen in Brabant zijn al geopend.

Wat is een woonvoorziening (hostel)?

In een woonvoorziening verblijven bewoners 24 uur per dag, zeven dagen per week, voor een onbeperkte tijd. Er is altijd begeleiding en toezicht aanwezig. Drugs- en alcoholgebruik worden meestal toegestaan, maar alleen op de eigen kamer.

Bewoners krijgen niet alleen onderdak, maar ook lichamelijke en medische verzorging, goed eten en drinken en hulp bij het oplossen van schulden of problemen met bijvoorbeeld hun familie. Zo nodig worden zij onder medisch toezicht behandeld met methadon of heroïne. Zo wordt de lichamelijke en psychische gezondheid verbeterd en vaak neemt het gebruik, en de daarmee samenhangende criminaliteit en overlast op straat af. Het verblijf in de woonvoorziening is, als daartoe mogelijkheden zijn, gericht op doorstroom naar een meer zelfstandigere vorm van wonen.

Rond de woonvoorzieningen in andere steden is gebleken dat de veiligheid in de omgeving van de woonvoorziening gelijk blijft en soms zelfs iets verbetert. Ook de overlast neemt niet toe. Samen met omwonenden, gemeente en politie vormen we beheergroepen die nadrukkelijk toezien op veiligheid en overlast en tijdig gepaste acties ondernemen als dat nodig is.

Gerealiseerde woonvoorzieningen

Hieronder vindt u beknopte informatie over gerealiseerde woonvoorzieningen per stad. Op de websites van de gemeentes (zie link bij de woonvoorziening) vindt u meer informatie.

Woonvoorziening Eindhoven Boschdijk

 • Opening: november 2011 geopend
 • Adres: Boschdijk
 • Cliënten: 9 cliënten in 2011, 28 cliënten in 2012, en uiteindelijk maximaal 32 cliënten vanaf 2013: (ex-)dak- en thuislozen die veelal te kampen hebben met een chronische verslaving, vaak in combinatie met psychiatrische problemen. De doelgroep bestaat voor een groot gedeelte uit alleenstaande mannen (gemiddeld 40-50 jaar) die op allerlei levensgebieden problemen hebben (financiën, ontbreken netwerk, gezondheid, et cetera).
 • Samenwerkingsvorm: Novadic-Kentron levert de dagelijkse begeleiding en behandeling. Veel cliënten krijgen ook zorg van het FACT-team (intensieve zorg op locatie) indien nodig en gewenst.
 • Begeleiding: er is een team van begeleiders aanwezig, die samen met elke cliënt een begeleidingsplan opstellen en monitoren. Er wordt 24 uur per dag en zeven dagen in de week begeleiding en zorg geboden.
 • Meer informatie: Website gemeente Eindhoven

Woonvoorziening Den Bosch Van Broeckhovenlaan

 • Opening: Mei 2014 geopend
 • Adres: Van Broeckhovenlaan
 • Cliënten: 30 cliënten: (ex-)dak- en thuislozen die veelal te kampen hebben met een chronische verslaving, vaak in combinatie met psychiatrische problemen. De doelgroep bestaat voor een groot gedeelte uit alleenstaande mannen (gemiddeld 40-50 jaar) die op allerlei levensgebieden problemen hebben (financiën, ontbreken netwerk, gezondheid, et cetera).
 • Samenwerkingsvorm: de dagelijkse zorg wordt geleverd door de Reinier van Arkel groep en Novadic-Kentron en beide organisaties leveren ook behandeling. Hoofd van het hostel is Emmy Bouwmans, bereikbaar via het hostel  op 073-689 90 01 en via e-mail emmy.bouwmans@novadic-kentron.nl.
  Emmy Bouwmans
 • Begeleiding: er wordt 24 uur per dag en zeven dagen in de week begeleiding en zorg geboden door een team medewerkers.
 • Meer informatie: Website gemeente Den Bosch

Beheergroep

Er is een beheergroep die toeziet op veilgheid en overlast. In deze beheergroep hebben buurtbewoners, winkeliers, Novadic-Kentron, de Reinier van Arkel Groep, de gemeente, de politie, Stadstoezicht, welzijnsinstelling Divers, woningbouwverening BrabantWonen en de wijkraad zitting. Erik Vermathen is de onafhankelijke voorzitter. De Beheergroep vergadert minimaal iedere twee maanden, maar vaker als dat nodig blijkt.

Klachten, vragen, opmerkingen

Wij doen er alles aan om het hostel zonder problemen of overlast voor onze buren te ‘runnen‚’ en tot nu toe is er geen sprake van veel klachten van  omwonenden. Neem bij overlast of incidenten direct contact op met ons!

Bel 073-689 90 01

Metingen Leefbaarheid en Veiligheid

Het hostel mag de leefbaarheid en veiligheid in de buurt niet negatief schaden. Daarom worden verschillende leefbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. De nulmeting heeft in mei/juni 2013 plaatsgevonden. De beide vervolgmetingen vinden respectievelijk één en twee jaar later plaats.

Rapportage Nulmeting mei/juni 2013
Rapportage één-meting november/december 2014

Woonvoorziening Breda (De Vliet)

 • Opening: 2013 geopend
 • Adres: Galderseweg
 • Cliënten: plaats voor 48 cliënten: (ex-)dak- en thuislozen die veelal te kampen hebben met een chronische verslaving, vaak in combinatie met psychiatrische problemen. De doelgroep bestaat voor een groot gedeelte uit alleenstaande mannen (gemiddeld 40-50 jaar) die op allerlei levensgebieden problemen hebben (financiën, ontbreken netwerk, gezondheid, et cetera).
 • Samenwerkingsvorm: Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. zorgt voor de dagelijkse zorg voor de bewoners en behandeling wordt geleverd door GGZ en Novadic-Kentron.
 • Begeleiding: er wordt 24 uur per dag en zeven dagen in de week begeleiding en zorg geboden door een team medewerkers.
 • Meer informatie: Website gemeente Breda