Kort nieuws derde kwartaal 2020

Via deze rubriek bieden wij u een overzicht van de meest opvallende ontwikkelingen en interessante informatie binnen onze organisatie. Hieronder leest u meer over:

  • Virtual Reality ingezet in pijnprogramma;
  • welkomstmodule voor nieuwe cliënten;
  • nieuwe Facebookgroepen voor ouders online;
  • regioproject ‘Drugs, wat doet dat met jou’;
  • MHU wordt MAZ;
  • tevredenheidsmetingen gemeentelijk domein voortaan met Enalyzer;
  • mooie stappen op het gebied van vastgoedoptimalisatie.

Virtual Reality ingezet in pijnprogramma

Sinds maart 2019 heeft Novadic-Kentron een behandeling voor verslaving aan medicijnen, alcohol of cannabis bij aanhoudende pijn. Vanaf oktober is deze behandeling uitgebreid met een zeer moderne behandeling, namelijk Virtual Reality. Projectleider Katinka Damen, GZ-psycholoog bij NK: “Met een VR-bril komt de cliënt in de 3D-omgeving van Reducept, waar hij of zij een rondleiding krijgt in het pijnsysteem van het lichaam. De cliënt krijgt uitleg over hoe pijn precies werkt en in de 3D-omgeving pakt hij of zij de pijn op een speelse manier aan. Deze behandeling is een geweldige aanvulling op de behandeling van pijn en bovendien een beter en gezonder alternatief dan middelen zoals pijnmedicatie, alcohol of drugs! De behandeling is onderdeel van de behandeling medicatieverslaving bij aanhoudende pijn die NK geeft. In deze behandeling krijgt de cliënt inzicht in het ontstaan en de functie van pijn. Daarna werken we in kleine stapjes aan het verminderen en uitdoven van de pijn. Ook werken we aan het verminderen of stoppen van de pijnstillers of andere verslavende middelen”.

De behandeling is beschikbaar in de regio’s Midden-Brabant en Noordoost-Brabant, voor iedereen die problemen heeft met middelengebruik door aanhoudende pijn. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Welkomstmodule voor nieuwe cliënten

Vanaf maandag 12 oktober is op het online behandelplatform van NK de nieuwe module ‘Welkom bij Novadic-Kentron’ te vinden. Deze welkomstmodule is in samenwerking met Minddistrict ontwikkeld. Beleidsmedewerker Maartje Boom: “Onze collega’s die cliënten voor de eerste keer inschrijven, zetten de module voor hen klaar. In de wachttijd tussen inschrijving en intake kunnen deze cliënten vrijblijvend en zelfstandig aan de slag met de welkomstmodule. Via deze module maken zij kennis met NK, om zo een beeld te vormen van onze organisatie en de behandeling. De module legt uit welke behandelvormen NK inzet en hoe het proces van intake en behandeling eruit ziet. Ook kunnen cliënten een dagboek invullen en vragen beantwoorden over bijvoorbeeld huidige klachten, reeds ondernomen stappen en doelen voor de toekomst. Dit om zichzelf voor te bereiden op het intakegesprek. De intaker kan deze antwoorden inzien en meenemen in de voorbereiding op de intake, waardoor dit gesprek effectiever kan worden ingezet. Ten slotte wordt de eigen regie van de cliënt vergroot door enkele laagdrempelige online zelfhulpmodules beschikbaar te stellen, zoals beter slapen, gezonder leven, mindfulness, leren ontspannen en positief zelfbeeld.”

Nieuwe Facebookgroepen voor ouders online

Het ondersteunen van ouders is een belangrijk onderdeel van het werk van de NK-preventiewerkers. Dit doen zij door voorlichting, advies en informatie te geven, maar ook door ouders één op één te begeleiden. Preventiewerkers horen tijdens de begeleiding vaak dat ouders het lastig vinden om hulp te zoeken, maar ze hebben wel vragen over het gedrag van hun kind. Daarnaast geven ouders aan het fijn te vinden om met andere ouders in gesprek te gaan. Dit was de aanleiding om deze zomer te starten met Facebookgroepen voor ouders over alcohol, drugs en gamen: de online plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.

Inmiddels hebben meer dan 450 ouders onze Facebookgroepen gevonden en neemt de interactie tussen ouders toe. Ouders delen met elkaar waar ze tegenaan lopen in de opvoeding, vinden erkenning bij elkaar en geven elkaar tips over hoe ze met verschillende situaties om kunnen gaan. Op deze plek waar ouders met elkaar in gesprek gaan, zijn ook preventiewerkers van NK aanwezig die ouders adviseren en van informatie voorzien. Ook worden er livestreams georganiseerd en zijn er korte presentaties van onze preventiewerkers. Ken jij ouders die vragen hebben rondom alcohol, drugs of gamen? Verwijs ze dan door naar onze Facebookgroepen.

www.facebook.com/groups/mijnkindenalcohol
www.facebook.com/groups/mijnkindendrugs
www.facebook.com/groups/mijnkindengamen

Regioproject ‘Drugs, wat doet dat met jou’

Vanaf 1 september is de uitvoering van het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou’ van start gegaan. In dit project slaan 38 gemeenten in Oost-Brabant, de twee GGD’s en Novadic-Kentron de handen ineen om de normalisering van drugs bij jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar tegen te gaan. Het project wordt inmiddels (financieel) ondersteund door de ministeries van Justitie en veiligheid, VWS en de provincie. Voor de uitvoering van het project is een projectleider/aanjager aangetrokken. Lieke Vogels werkt vanuit de gemeente Meierijstad. Lieke is communicatieadviseur met ervaring bij verschillende gemeenten en de Veiligheidsregio. Sinds een aantal jaar helpt zij bovendien met de organisatie van kampweekenden voor 15-jarigen, waarbij thema’s zoals drugs- en gameverslaving centraal staan. De komende maanden wordt er samen met de betrokkenen vanuit gemeenten, GGD’s en Novadic-Kentron hard gewerkt aan de opzet en de uitvoering van een monitor en de start van een campagne. Daarnaast wordt gekeken naar samenwerking en uniformiteit op het gebied van beleid en handhaving, zodat we samen één vuist kunnen maken. Wil je meer informatie over dit project of vind je het leuk om hier een bijdrage aan te leveren? Mail of bel dan gerust met Lieke: lvogels@meierijstad.nl of 06-11 08 28 78 of lees het projectplan.

MHU wordt MAZ

Met ingang van 1 november 2020 wordt de naam Medische heroïne-unit (MHU) gewijzigd in Medisch Ambulante Zorg (MAZ). Op de MHU worden niet alleen cliënten behandeld met medische heroïne, maar vinden ook andere behandelingen plaats. Cliënten die nu naar de MHU komen, worden nu vanwege die naam gezien als heroïnegebruiker. Dat is de reden waarom de MHU-teams in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg op zoek zijn gegaan naar een nieuwe naam. Gekozen is voor medisch-ambulante zorg (MAZ). De werkzaamheden van de MAZ blijven hetzelfde. We behandelen cliënten met een gevarieerd aanbod gericht op opiatenverslaving. Dat zijn de medische heroïnebehandeling (van maximaal twintig cliënten), methadonverstrekking en -behandeling en ambulante hulp. Andere werkzaamheden van de MAZ zijn het uitvoeren van urinecontroles voor andere afdelingen, het maken van hartfilmpjes (ECG’s) en het verstrekken van medicatie in woonvoorzieningen.

Tevredenheidsmetingen gemeentelijk domein voortaan met Enalyzer

Het goed meten van de cliënttevredenheid in het gemeentelijk domein is onmisbare input voor het verbeteren van onze zorg en begeleiding. Om de tevredenheidsmetingen eenduidiger, transparanter en klantvriendelijker te maken, hebben we ervoor gekozen voortaan gebruik te maken van het meetinstrument Enalyzer. Enalyzer kan volledig online worden aangeboden. Dit kan via een link in de mail, via de website of op de smartphone. Enalyzer biedt bovendien veel mogelijkheden om bruikbare rapportages op te maken. De vragenlijsten die we via Enalyzer afnemen, zijn zodanig aangepast dat de verschillende producten van NK onderling beter vergeleken kunnen worden. Niet alleen binnen de dienstverlening die door de gemeente is gefinancierd, maar ook ten opzichte van behandelproducten van NK binnen de zorgverzekeringswet. Zo kunnen we door heel NK heen kijken naar de mate van tevredenheid over verschillende soorten zorg en begeleiding. Nog dit jaar voeren alle teams Wmo begeleiding, Hostels/dag- en nachtopvang en preventie binnen het gemeentelijk domein een nulmeting uit. Hierdoor kunnen we in de gemeentelijke verantwoordingen over 2020 al onze eerste cijfers aan de gemeenten laten zien.

Mooie stappen op het gebied van vastgoedoptimalisatie

Vanzelfsprekend gaat NK zo efficiënt mogelijk om met de beschikbare locaties. In de afgelopen periode hebben zich op dit gebied een aantal ontwikkelingen voorgedaan.

Co-eur in vleugel NK-gebouw Vught

Net als NK is ook Co-eur een onderdeel van het netwerk Zorg van de Zaak. Co-eur is specialist in de hoogwaardige en kwalitatieve multidisciplinaire behandeling van eetstoornissen en onderliggende psychologische comorbiditeiten die (ernstig) overgewicht tot gevolg kunnen hebben. Vanuit de netwerkgedachte willen we elkaar versterken en streven naar synergie. Dit krijgt nu mede vorm doordat deze partij vanaf 1 oktober Co-eur op onze locatie in Vught één van hun vijf locaties in het land heeft gehuisvest.

Methadoncliënten van Traverse naar Jan Wierhof

Een deel van de cliënten van de methadonverstrekking in Tilburg kreeg tot voor kort methadon bij Traverse aan de Gasthuisring in Tilburg. De verstrekking is verplaatst naar de medische heroïne-unit aan de Jan Wierhof. Daar worden al twintig cliënten behandeld met medicinale heroïne. Hierdoor hoeven medewerkers zich niet voortdurend te verplaatsen tussen twee locaties.

Steunpunt Cuijk wordt opgeheven

NK heeft in een paar grotere gemeenten in Brabant steunpunten, waar cliënten uit die regio ambulant behandeld kunnen worden. Met ingang van 15 december wordt het steunpunt in Cuijk opgeheven. Nieuwe cliënten uit de regio kunnen dan terecht bij het steunpunt in Uden