Kort nieuws vierde kwartaal 2020

In dit artikel bieden wij u een overzicht van de meest opvallende ontwikkelingen bij NK in het afgelopen kwartaal. Elders in dit nummer vindt u bovendien de hoogtepunten over het hele jaar en de best gelezen artikelen van 2020! Hieronder leest u meer over:

 • project Bijtende bende: drugsgebruik en milieuschade;
 • herstelondersteunend werken (HOW) ingebed in heel NK;
 • Kentra24 heet nu Nieuwe Kansen Jeugd;
 • samenwerkingsplannen in Bossche opvang;
 • alcoholmeter VR succesvol ingezet;
 • Zorg van de Zaak gaat samenwerking aan met Koninklijke Wandel Bond Nederland;
 • proeftuin Ruwaard wordt voortgezet;
 • internationaal onderzoek naar effecten van deelname aan ervaringsgroepen.

Project Bijtende bende: drugsgebruik en milieuschade

Om jongeren ervan bewust te maken dat zij door het gebruik van (synthetische) drugs bijdragen aan ernstige milieuschade, heeft het Trimbos-instituut de campagne Bijtende bende ontwikkeld. Een onderdeel van deze campagne was een debatavond. Vanuit NK heeft Alex van Dongen op deze avond een pitch gehouden. Het lijkt erop dat vooral jongeren die nog niet gebruiken, gevoelig zijn voor het milieuargument.

Begin november is de campagne Bijtende Bende officieel gestart, vanwege corona bijna geheel digitaal. Om de bewustwording onder jongvolwassenen te onderzoeken en te vergroten, kunnen deelnemers in een virtuele 3D-omgeving ervaren wat de impact is van drugsafval op het milieu. Door een interactief spel waarin verschillende perspectieven worden meegenomen, leggen bezoekers de link tussen drugsvaten die aangetroffen zijn in het bos en het bestellen van een pilletje. In 2021 wordt de campagne, met name in Brabant, verder uitgerold. 

Herstelondersteunend werken (HOW) ingebed in heel NK

In 2020 heeft het team Herstondersteunende zorg (HOZ) wederom grote stappen gezet: doorontwikkeling van de HOZ-training, nieuwe deuren zijn open gegaan voor ondersteuning met ervaringskennis en onze cliënten en behandelaars weten de ervaringsdeskundigen en vrijwilligers steeds beter te vinden. In 2021 gaat er veel veranderen. Het HOZ-team bestaat vanaf 1 januari 2021 niet meer. In de afgelopen maanden is besloten om herstel op een andere manier in te bedden in heel NK. Dit proces is inmiddels in gang gezet: de samenhang tussen behandelmethodes binnen NK en herstelondersteunend werken (HOW) is in beeld gebracht, elke afdeling gaat zichzelf auditen op herstelondersteunend werken en de HOW-ervaringsdeskundigen worden ingezet op de afdelingen. Om dit proces verder te stroomlijnen, is een aanjaagteam samengesteld met Charles Dorpmans als centrale aanjager. Uiteraard ‘blijft de winkel tijdens de verbouwing open’: de HOW-vrijwilligers blijven de cliënten ondersteunen door de ervaringsgroepen en Samen Herstellen en ook de coachingsgroepen worden voortgezet. Klik hier voor een notitie van Charles Dorpmans over de inbedding. 

Kentra24 heet nu Nieuwe Kansen Jeugd

Bij de start van de jeugdkliniek in Sint-Oedenrode in 2014 en het behandelaanbod voor jongeren tot 24 jaar werd het aanbod voor jongeren gepresenteerd als een apart onderdeel van NK. Destijds was de gedachtegang dat jongeren geen onmiddellijke associatie zouden moeten hebben met Novadic-Kentron en de complexe verslavingsproblemen die daar vaak behandeld worden. Daarom werd de kliniek gehuisvest op een aparte locatie, het voormalige hoofdkantoor van NK en voormalig Damianenklooster in Sint-Oedenrode. Met een eigen naam – Kentra24 – en beeldmerk.

Tijden en opvattingen veranderen en mede door de grotere focus op ambulantisering en afbouw van het aantal bedden, werd de verhuizing van Sint-Oedenrode naar Vught mogelijk. In dat proces werd afgelopen jaar ook de visie op het jeugdprogramma onder de loep genomen en bijgesteld. Het aanbod werd uitgebreid met outreachend werken, een aanbod op locatie waarbij nauw wordt samengewerkt met de preventiewerkers van NK. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het besluit het aanbod voor jeugd nadrukkelijker, ook in naam en logo, te presenteren als onderdeel van NK. Vandaar de nieuwe naam Nieuwe Kansen Jeugd. 

Samenwerkingsplannen in Bossche opvang

Begin 2022 worden waarschijnlijk de dak- en thuislozenopvang Het Inloopschip van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch (Hinthamerstraat) en de dag- en nachtopvang van Novadic-Kentron (Oranje Nassaulaan) samengevoegd. Door snellere doorstroom en kleinere vormen van opvang in de regio is het niet meer nodig om twee grote dag- en nachtopvangvoorzieningen in Den Bosch te hebben. MO Den Bosch en Novadic-Kentron gaan, als alles volgens planning verloopt, samen een nieuwe 24-uursopvang ontwikkelen, vermoedelijk aan de Oranje Nassaulaan. In deze nieuwe vorm van opvang wordt het aantal bedden, en dus cliënten, niet groter. De locatie functioneert als centraal aanmeldpunt voor ‘eerste noodopvang’. Van daaruit bekijken we welke hulp het beste aansluit bij mensen. Het voorlopige plan is om begin 2022 de dag- en nachtopvang van de MO Den Bosch aan de Hinthamerstraat te sluiten. Verder wordt met de gemeente en Reinier van Arkel gewerkt aan het openen van een tweede hostel in Den Bosch aan de Zuiderparkweg. Die opening is voorzien voor januari 2022.   

Alcoholmeter verslavingsreclassering succesvol ingezet

In mei 2020 is besloten de alcoholmeter landelijk in te voeren voor de controle van het alcoholverbod binnen de verslavingsreclassering. Daarvoor is ook subsidie beschikbaar gesteld. Voordat de landelijke implementatie kan starten, moet de alcoholmeter eerst als controlemiddel in de wet opgenomen worden. Tot die tijd kan de alcoholmeter wel, met financiering van de SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ), aangesloten worden. Alleen in de pilotregio’s Rotterdam en Oost-Nederland kan de meter verplicht worden opgelegd, in onze regio kan dat slechts op vrijwillige basis.

De nieuwe meetmethode heeft diverse voordelen:

 • De meter werkt 24/7, waardoor het niet mogelijk is om ‘om de controles heen te drinken’.
 • De meter is niet fraudegevoelig omdat deze ook de lichaamstemperatuur meet, wat een garantie is dat het apparaat goed op de huid zit. Als er iets misgaat, krijgt de reclassering hiervan een melding.
 • Aangesloten cliënten zijn blij met de meter als continue stok achter de deur en kunnen gewoon aan het werk blijven.

De ervaringen met de alcoholmeter zijn erg goed. Uit onderzoek in de pilotregio’s blijkt dat 76% van alle cliënten die zijn aangesloten, niet drinkt tijdens het dragen van de band. 52% van hen heeft ook drie maanden na de afsluiting van de alcoholmeter nog steeds geen alcohol gedronken. Ook plegen cliënten die de alcoholmeter hebben gebruikt, tijdens en na het dragen van de enkelband significant minder delicten dan de cliënten die gecontroleerd worden middels urinecontroles. De SVG ziet de alcoholmeter dan ook niet alleen als controlemiddel, maar zeker in het vrijwillige kader vooral ook als hulpmiddel voor cliënten die hun alcoholgebruik willen verminderen. 

Zorg van de Zaak gaat samenwerking aan met Koninklijke Wandel Bond Nederland

NK wil als onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk wandelen een stevige stimulans geven! Wandelen is belangrijk voor het voorkomen van psychische overbelasting. Wandelen is goed voor je lichaam en voor je hersenen en kan bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsklachten, zoals stress en burn-out. En dat zijn belangrijke doelen voor ons. Om wandelen op de kaart te zetten, is Zorg van de Zaak een meerjarige samenwerking aangegaan met de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Samen met de KWBN gaat Zorg van de Zaak de kracht van wandelen benutten om mensen gezond en inzetbaar te houden en zo structureel bij te dragen aan een gezonder, fitter en vitaler Nederland. Op deze speciale pagina vindt u alle informatie over dit thema!

Proeftuin Ruwaard wordt voortgezet

Medewerkers van de verslavingsreclassering van NK zijn sinds september 2019 betrokken bij een succesvol samenwerkingsverband in de wijk Ruwaard in Oss. Dit project staat ook bekend onder de naam Proeftuin Ruwaard, waarover eerder een uitgebreid artikel is gepubliceerd in onze nieuwsbrief. Binnen de proeftuin wordt intensief samengewerkt met onder andere het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland (RN), GGZ en het lokale sociale domein in Oss. Samen ondersteunen zij wijkbewoners in hun eigen woonomgeving, bij problemen met zinvolle dagbesteding of werk, een sociaal netwerk, een stabiele woonsituatie en de financiën. Die zaken op orde hebben, zijn belangrijke voorwaarden voor herstel. Het samenwerkingsverband wordt nu onderzocht. Regie vanuit reclassering en inbedding met sociaal domein blijkt op deze kleine schaal goed samen te gaan. De politie merkt dat de leefbaarheid van de wijk Ruwaard toeneemt en de VR ervaart trajecten van hogere kwaliteit, zoals je ook kunt lezen in het document met ervaringen van deelnemende organisaties . In december 2020 werd besloten dat de pilot succesvol is verlopen. Dit jaar is het voornemen om ervoor te zorgen dat proeftuin Ruwaard van pilot wordt omgezet naar een reguliere werkwijze. Hopelijk komt er dan na 31 december 2021 een duurzame financiering voor alle partijen in plaats van subsidie. Ook daar zal een apart onderzoek voor plaatsvinden. 

Internationaal onderzoek naar effecten van deelname aan ervaringsgroepen

NK heeft deelgenomen aan een onderzoek naar herstel van drugsverslaving dat in ons land, België en Engeland is uitgevoerd. NK droeg in 2018 en 2019 bij aan dit onderzoek via deelname van groepsleden en vrijwilligers van de zogenaamde ‘ervaringsgroepen’, waarin ervaringen met herstel gedeeld werden. Ook een aantal leden van de coachingsgroepen hebben geparticipeerd. In deze groepen worden deelnemers getraind om eigen ervaringen te verbreden tot collectieve ervaringskennis, die ingezet kan worden in hulpverleningstrajecten.

In totaal hebben in de drie landen 367 mensen deelgenomen aan deze studie. Met dit onderzoek is onderzocht wat de effecten zijn van deelname aan informele hulpgroepen op het (weer) participeren in sociale netwerken en de toewijding om vrij te blijven van middelen. Uit analyses blijkt dat lidmaatschap van onderlinge hulpgroepen sterk overeenkomt met méér participatie en (zelfgerapporteerde) veranderingen in sociale netwerken, een grotere hersteldrang en een sterkere toewijding om vrij van middelen blijven. De bevindingen bevestigen dat deelname aan hulpgroepen het herstel van verslaving ondersteunt. De resultaten laten zien hoe wederzijdse hulp een aanvulling vormt op de formele verslavingsbehandeling. Dit bevestigt de toegevoegde waarde van de ervaringsgroepen en de coachingsgroepen binnen NK!

Klik hier voor een blog van onderzoeker Thomas Martinelli van het Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO).