Korte berichten: Natural High, convenant acute hulp en samenwerking SJS Midden-Brabant

Natural High: muziek als alternatief voor drugs

Ze debuteerden voor publiek bij de theateravond Who Cares van Novadic-Kentron en op 5 oktober openden ze het landelijke Voor-de-jeugd-festival in de Westergasfabriek in Amsterdam: de huisband van onze jeugdkliniek Kentra24. De band is ontstaan bij de opening van de jeugdkliniek van Kentra24. Rik de Gier (stagiair muziektherapie) nam het initiatief voor de band en sinds een jaar is muziektherapeute Diewertje de Niet de vaste begeleider.

Diewertje: “Inmiddels heet de band Natural High: muziek als middel om te breken met gebruik. De band past daarmee volledig binnen de visie van Kentra24. We werken vanuit de ACRA-visie voortdurend met positieve bekrachtigers en het belonen van goede alternatieven. Muziek is voor onze cliënten een positieve uitlaatklep en een veilig alternatief voor alcohol of drugs.”

Muziek maken en deel uitmaken van een band is niet alleen leuk, maar heeft ook therapeutische waarde. Cliënten werken, wanneer ze spelen in een band, ook aan zichzelf. Diewertje: “Ze leren communiceren, samenwerken, ruimte innemen, et cetera. Daarbij verleggen onze jongeren hun grenzen door zichzelf te leren presenteren. Dat is ook goed voor hun zelfvertrouwen.”

Natural High heeft een wisselende bezetting, omdat alleen cliënten in behandeling deel uitmaken van de band. Daarbij maakt het niet uit of ze een muzikaal verleden hebben. De band repeteert anderhalf uur per week. “De animo is groot,” zegt Diewertje, “op dit moment oefenen we zelfs in twee groepen.”

Het eerstvolgende optreden van Natural High vindt plaats tijdens de kerstmarkt van Kentra24, op 18 december in Sint-Oedenrode. Iedereen is welkom om de band aan het werk te zien. En uiteraard is Natural High ook te boeken! Je kunt daarvoor contact opnemen met Diewertje de Niet, telefoon 0413-48 58 66 of via mail aan diewertje.de.niet@novadic-kentron.nl.

Convenant acute hulp West-Brabant

Onlangs heeft Novadic-Kentron met de politie, GGZ-instellingen en de ambulancediensten afspraken gemaakt over acute hulp voor mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in West-Brabant en Zeeland. Deze afspraken werden formeel bevestigd met het ondertekenen van een regionaal convenant (met een looptijd van drie jaar), op 1 oktober in Etten-Leur. Namens onze organisatie ondertekende Hilde Gersjes, regiomanager West- en Midden-Brabant, het convenant.

Hilde: “Het doel is om steeds beter met elkaar samen te werken in die situaties waarin wij met de GGZ en de hulpdiensten ingeschakeld worden om acuut hulp te verlenen aan iemand met psychische problemen en/of een verslaving.” De partijen erkennen met het convenant dat zij een gedeelde verantwoordelijkheid hebben als personen in het publieke domein overtredingen begaan, overlast of gevaar veroorzaken en dringend hulp nodig hebben. Hilde: “Met dit convenant is voor alle betrokken partijen duidelijk wat hun taak is en wat we van elkaar kunnen verwachten.”

Op termijn moet de samenwerking leiden tot een eenduidige werkwijze en bindende afspraken over onder andere bereikbaarheid, insluiting, vervoer, vermissingen en informatie-uitwisseling.

SJS Midden-Brabant bijgepraat over middelengebruik

In Midden-Brabant is een netwerk van Samenwerkende Jeugd Specialisten (SJS) opgezet. Dit netwerk vloeit voort uit de transitie in de jeugdzorg, waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg. Bundeling van krachten en delen van kennis en ervaring zijn van groot belang om jeugdigen met problemen passende zorg te blijven bieden. Daarbij is het uitgangspunt de eigen kracht van het gezin en het netwerk maximaal te benutten.

Jongeren in de jeugdzorg blowen, drinken en roken aanzienlijk meer dan leeftijdgenoten. De SJS-instellingen hebben behoefte aan handvatten en beleid om gezamenlijk problemen door middelengebruik te voorkomen of aan te pakken. Daarom is uit de verschillende SJS-domeinen (LVB, GGZ, Jeugdhulp en verslavingszorg) de werkgroep Integrale aanpak middelenproblematiek opgericht. Doel is om tot een kwalitatieve verbetering en integrale aanpak te komen van de behandeling van jongeren die (soft)drugs gebruiken (mogelijk in combinatie met andere problematiek). Deze werkgroep bestaat uit Kompaan en De Bocht, GGz Breburg, Idris, Prisma, Buro Maks en Novadic-Kentron.

Charlotte van Dam (senior preventiewerker) is samen met Irene Dijkstra (hoofd Kentra24) kartrekker van deze werkgroep. Charlotte: “Wij zien het, als de Brabantse specialist in verslavingszorg, als onze taak om collega-instellingen te informeren en te adviseren. Bundeling van expertise, scholing van medewerkers en een eenduidig, overkoepelend en uitvoerbaar beleid is hierbij essentieel. We hebben hiervoor onder andere een praktische handleiding voor instellingen geschreven. Op dit moment toetsen we de aanpak bij een aantal ervaringsdeskundigen: jongeren uit de jeugdzorg die ook middelen gebruikten. Er wordt immers vaak vanuit een professionele invalshoek naar middelengebruik gekeken, maar voor ons is ook van belang wat jongeren zelf ervaren.”