Korte berichten: website Kentra, promotie Rama Kamal GHB-studie, expertpanel local pass en inzet ervaringen jeugdzorgcliënten

Website www.kentra.nl in de lucht

Novadic-Kentron heeft alle verslavingszorg in de wijk, algemene verslavingszorg volwassenen en verslavingszorg voor jeugd bij elkaar gebracht onder de naam Kentra. Onder Kentra vindt u Kentra Preventie, Kentra Basis (BasisGGZ, voorheen RoderConsult), Kentra24 (jeugd) en Kentra Business (training en ondersteuning van bedrijven). Kentra richt zich op:

  • snelle en flexibele oplossingen;
  • kortdurende en effectieve behandelingen;
  • een wijkgerichte aanpak;
  • samenwerking met deskundigen binnen en buiten de verslavingszorg;
  • volledige integratie van het sociale en medische domein.

Het afgelopen jaar heeft Kentra hard gewerkt aan de uitbreiding van het aanbod. We zijn inmiddels in vele huisartsenpraktijken aanwezig en hebben onze samenwerkingsverbanden uitgebreid en verstevigd. Inmiddels is ook onze website in de lucht. Op www.kentra.nl vindt u uitgebreide informatie over het aanbod van Kentra Basis (BasisGGZ), Kentra Preventie, Kentra24 en ons aanbod voor professionals Kentra Business. Heeft u vragen? Onder Contact ziet u waar u ons kunt vinden en hoe u ons kunt bereiken!

Verslavingsarts Rama Kamal promoveert op GHB-studie

Woensdag 3 februari promoveerde onze verslavingsarts Rama Kamal aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift “The detoxification approach for patients with GHB-dependence”. In de afgelopen tien jaar is de afhankelijkheid van GHB een groeiend probleem geworden. Rama was een van de eerste verslavingsartsen die zich specifiek richtte op dit probleem. Ze heeft samen met anderen een behandelprotocol ontwikkeld voor de afbouw van GHB, waarbij het gebruik langzaam wordt afgebouwd met behulp van farmaceutische GHB. Haar proefschrift bevat acht wetenschappelijke artikelen waarvan er inmiddels vijf zijn gepubliceerd in vooraanstaande internationale journals. Rama heeft haar onderzoek uitgevoerd met behulp van het door onze organisatie toegekend promotiestipendium. Novadic-Kentron investeert immers in kennis en wil een expertisecentrum zijn binnen de verslavingszorg. Het onderzoek heeft ze uitgevoerd in samenwerking met NISPA.

Pionier

Tijdens de promotieplechtigheid werd Rama door enkele professoren en experts bevraagd over de neurobiologische werking van GHB, de mate waarin baclofen kan bijdragen aan het voorkomen van terugval, de ontwikkelde detoxificatieprocedure en medisch-ethische aspecten van de studie. Professor Wim van den Brink noemde Rama een pionier en gaf aan haar als zijn ‘leidsvrouwe‚’ te beschouwen als het gaat om behandeling van GHB-problematiek. Met verve wist ze de vragen te beantwoorden en uiteindelijk kreeg ze door professor Cor de Jong haar doctorsbul uitgereikt.

Eerste expertpanel ‘Local pass‚’ van start in Breda

Deskundigen en beleidsmakers stelden een aantal jaar geleden vast dat de problemen met GHB op het gebied van de volksgezondheid veel te laat geconstateerd en zelfs enigszins onderschat werden. Daarom hebben de gemeente Breda en Novadic-Kentron in 2013 een aanvraag voor een Europese subsidie ingediend. Samen met organisaties uit andere Europes landen (Italië, Portugal, Bulgarije en Tsjechië) werd met deze subsidie een toolkit ontwikkeld, die door expertpanels gebruikt kan worden om drugstrends tijdig te identificeren. Deze toolkit werd vorig jaar tijdens een Europees congres in Breda gepresenteerd.

Op vrijdag 19 februari 2016 vond in het stadskantoor van Breda de startbijeenkomst plaats van het Bredase expertpanel Local Pass die met deze toolkit gaat werken. Wethouder Jeugd en Sociale Veiligheid Patrick van Lunteren “loste het startschot”. Onze preventiewerkers Alex van Dongen en Charles Dorpmans hebben naast een aantal Novadic-Kentroncollega‚’s (preventie, veldwerk, intake) diverse Bredase sleutelfiguren van verschillende organisaties (gemeente, politie, horeca, ziekenhuizen, GGD, onderwijs en zorginstellingen, maar ook (ex-)gebruikers) gevraagd om in het panel zitting te nemen. Charles Dorpmans (co√∂rdinator van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) Noord-Brabant en adviseur van onder meer de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)) is voorzitter van het expertpanel.

De doelstelling van het expertpanel is om vanuit ieders eigen invalshoek drugstrends te monitoren, zoals het gebruik van nieuwe psycho-actieve stoffen (NPS) op de regionale drugsmarkt. Vervolgens worden deze trends gedetailleerd in beeld gebracht en wordt zo nodig een passende interventie ontwikkeld om problemen voor de volksgezondheid te voorkomen. Het expertpanel komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar.

Ervaringen van cliënten jeugdzorg inzetten bij nieuwe jeugdzorgvisie

SJS (Samenwerkende jeugspecialisten) is een netwerk van zorginstellingen op het gebied van jeugd en jongeren, waaraan ook Kentra24 (onderdeel van Novadic-Kentron) deelneemt. Vorig jaar heeft de regio Midden-Brabant de vraag gesteld aan Kentra24 om kartrekker te zijn voor het ontwikkelen van een toolkit met betrekking tot genotmiddelengebruik, die bruikbaar is in de verschillende specialistische jeugdinstelingen van de SJS. De toolkit is door professionals uitgewerkt, maar als vervolg hierop wil Kentra24 in samenwerking met Kompaan en De Bocht een innovatietraject opstarten, waarbij nadrukkelijk de ervaringen van cliënten worden meegenomen.

Kentra24, Kentra Preventie en Kompaan en De Bocht zijn om die reden gestart met het verzamelen van een groot aantal cliëntervaringen bij cliënten van verschillende jeugdzorginstellingen. Hier komen verrassende gegevens uit naar voren: zo geven cliënten van instellingen in de jeugdzorg aan dat middelengebruik in leefgroepen te vaak wordt gedoogd. Als er op gelet wordt, is dit meestal op een controlerende en bestraffende manier. Hierdoor durven de jongeren middelengebruik niet ter sprake te brengen en wordt er ook niet met hen gesproken over de redenen voor gebruik, risico‚’s en alternatieven.

De projectgroep (onder leiding van Irene Dijkstra, hoofd Kentra24) is nu bezig met het bundelen van de resultaten en het opstellen van een voorstel om cliënten nadrukkelijk te betrekken bij het samenstellen van een nieuwe visie én een nieuwe toolkit. Dit voorstel zal eind maart worden gepresenteerd aan het innovatienetwerk Jeugd van de regio Hart van Brabant.