Een nieuwe huisstijl, een nieuwe koers: Nieuwe Kansen!

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft Novadic-Kentron een nieuwe missie en een nieuwe huisstijl gelanceerd. Na een paar moeilijke jaren hebben we de goede koers te pakken, een koers die iedereen Nieuwe Kansen biedt. Daarbij horen nieuwe, positieve beelden, waarin onze cliënten centraal staan. Deze prachtige portretten zijn gemaakt door fotografe Vivian Keulards, voor wie deze opdracht ook een heel persoonlijk tintje had. Vivian: “Ik ben mijn lieve broer elf jaar geleden verloren aan verslaving.” Lees haar verhaal en meer uitleg over de strategie die bij onze nieuwe huisstijl hoort!

Fotografe Vivian Keulards: “Het is geen toeval dat deze opdracht in mijn schoot is gevallen”

“Toen KesselsKramer mij in maart belde voor de opdracht om portretten van de cliënten van Novadic-Kentron te maken, viel ik zowat van mijn stoel. Ten eerste omdat elke fotograaf vereerd zou zijn om voor Erik Kessels te werken, maar vooral omdat ik bijzonder betrokken ben bij het onderwerp verslaving. Ik ben namelijk mijn lieve broer elf jaar geleden verloren aan verslaving en bleef nadien met vele vragen zitten.

“Twee jaar terug ben ik een persoonlijk, multimediaal project gestart om antwoorden op al mijn vragen te zoeken, maar – nog belangrijker – om het taboe waar ook ik mee geworsteld heb rondom het onderwerp te doorbreken. Dat project heb ik echter bewust ‘onder de radar’ gehouden, omdat ik er zelf nog niet klaar voor was om dit openbaar te maken. Ik was dan ook blij verrast en verbaasd dat ik deze opdracht voor NK mocht uitvoeren. Zonder dat zij van mijn persoonlijke verhaal wisten, kwamen ze toch bij mij uit. Ik werd nog enthousiaster toen ik hoorde wat de aanpak was. Novadic-Kentron wilde ook taboedoorbrekend te werk gaan: echte cliënten met een positieve boodschap portretteren. Precies zoals ik het ook had bedacht voor mijn eigen project: de mens centraal!

“Ik ben vervolgens drie weken op pad geweest om tussen de twintig en vijfentwintig cliënten te interviewen en te fotograferen. Het waren drie leerzame, mooie en vaak ook emotionele weken. Zulke moedige, lieve en gevoelige mensen! Ze zijn zo open en eerlijk geweest in onze gesprekken, erg fijn dat ze mij dit vertrouwen wilden geven. Ik draag hen stuk voor stuk een warm hart toe. Toen ik het volledige eindresultaat zag in Vught, was ik bijzonder trots. Het werkte: de portretten met hun uitspraken kwamen echt binnen. Wat een mooie opdracht heb ik mogen uitvoeren en wat ben ik dankbaar dat dit in mijn schoot is gevallen! Dat is geen toeval geweest. Daar ben ik van overtuigd.” 

Nieuwe Kansen bij Novadic-Kentron

De foto’s die Vivian voor NK gemaakt heeft en die ook op onze website te zien zijn, visualiseren onze nieuwe missie: ‘Samen Nieuwe Kansen Creëren’. Deze missie is neergezet nadat we met cliënten, ervaringsdeskundigen, medewerkers en samenwerkingspartners in het najaar van 2015 onze strategie herijkt hebben. Zo kunnen we iedereen duidelijk laten weten waar wij voor staan. Wij zetten onze verslavingsdeskundigheid in voor een gezonde, sociale en veilige samenleving en werken daarbij Brabantbreed en met partners in heel Nederland. Centraal in alles wat we doen staan onze nieuwe waarden: Toonaangevend en Fijn Behandeld. We willen dat iedereen die bij Novadic-Kentron betrokken is, zich fijn behandeld voelt. Wij werken aan een herstelondersteunend behandelklimaat, toonaangevende verslavingsdeskundigheid en onze toegevoegde waarde als inspirerende samenwerkingspartner.

Herinrichting organisatie

Om de cliënt centraal te zetten, wordt de organisatie optimaal afgestemd op onze cliëntengroepen. Dit doen wij binnen vier hoofdstromen:

  1. BasisGGZ en korte specialistische GGZ: korte geprotocolleerde behandeling van verslaving en bijkomende sociale en psychische problemen binnen de wijk, bijvoorbeeld bij de huisarts, en in gespecialiseerde, ambulante/poliklinische behandelcentra;
  2. Intensieve specialistische GGZ: langdurige verslavingsbehandeling van complexe, ernstige verslaving in combinatie met andere problemen (arbeid, wonen, financiën, psychiatrische of medische problemen en/of een lichte verstandelijke beperking) in gespecialiseerde klinieken, zo nodig (deels) met opname;
  3. Gemeente/WMO: alle zorg die onder regie van de gemeente valt, zoals preventie, hulp voor jongeren onder de achttien en begeleiding van chronisch verslaafden (bijvoorbeeld beschermde woonvormen);
  4. Veiligheid en justitie: toezicht en zorg voor cliënten met een verslaving in combinatie met problemen met justitie (verslavingsreclassering en forensische verslavingszorg).

De organisatiestructuur wordt hier het komende jaar volledig op aangepast. Bij de inrichting van onze organisatie staan vitale professionals en teams centraal die intern en met samenwerkingspartners goed samenwerken, zodat op- en afschalen van zorg sneller en flexibeler tot stand komt.

Vitale en resultaatverantwoordelijke teams

Bij onze nieuwe koers hoort ook een nieuwe mentaliteit. Centraal in deze cultuuromslag staan vitale teams. Deze teams zijn zelforganiserend en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg, cliënt- en medewerkerstevredenheid en een gezonde bedrijfsvoering. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen, worden ze optimaal gefaciliteerd: door de beschikbaarheid van stuur- en managementinformatie om de eigen prestaties te kunnen beoordelen, door ondersteuning in de regio, voldoende handelingsruimte en passend leiderschap. Hierdoor krijgen teams meer ruimte om toonaangevende zorg te kunnen leveren en bij te dragen aan een gezond NK. Dit traject wordt binnenkort samen met de teams opgepakt. 

Gemeentelijk portfolio naast zorgpaden

Onze zorg vertalen wij zoveel mogelijk in zorgpaden, die omschrijven welke zorg een cliënt precies krijgt (van wie, wat en hoeveel). Zo kunnen wij, zowel voor cliënten als voor onze financiers, transparant, inzichtelijk en vergelijkbaar werken. Dezelfde structurering willen we ook doorvoeren in ons aanbod aan gemeentes, bijvoorbeeld op het gebied van beleidsadvies, deskundigheidsbevordering, opvoedingsondersteuning, opvang en jeugdzorg. Door het ontwikkelen van zogenoemde ondersteuningspaden, wordt ons aanbod duidelijker, uniformer en transparanter. Ook kunnen we zo onze verantwoording aan gemeentes verbeteren. Uiteraard blijft er binnen de ondersteuningspaden ruimte voor maatwerk per regio, zodat we ons aanbod precies kunnen afstemmen op de wens van de opdrachtgever. Juist de uniforme ondersteuningspaden maken het daarbij mogelijk om heel zorgvuldig de aanvullende wensen van de gemeente in beeld te brengen.

Continuïteitsplan

De afgelopen jaren heeft Novadic-Kentron, net als veel andere zorginstellingen, te maken gehad met financieel zwaar weer. Oorzaken waren onder meer teruglopende budgetten bij onze financiers, veranderingen in de GGZ-sector, een te ingewikkelde interne organisatie en hoge reserveringen voor terugbetalingen naar aanleiding van het landelijk ingestelde onderzoek naar rechtmatig en doelmatig gebruik van beschikbaar gestelde gelden (bijvoorbeeld dat voor elke behandeling een verwijsbrief aanwezig moest zijn). Om weer financieel gezond te worden, hebben we een omvangrijk verbeter- en vernieuwingsprogramma in gang gezet. Hoewel we inmiddels onze organisatie goed op orde hebben, kampen we nog altijd met de lasten uit het verleden. Om financieel volledig gezond te worden en het verleden definitief achter ons te laten, werkt Novadic-Kentron daarom in het najaar van 2016 een continuïteitsplan uit. Hierin wordt onder meer uitgewerkt wat onze kerntaken zijn, hoe we onze specialisatie verder willen uitbouwen, wat we met ons vastgoed gaan doen, welke afspraken we met zorgverzekeraars willen maken en welke bezuinigingen nog nodig zijn. Naast deze hersteloperaties richten we ons vooral op de toekomst: we hebben de goede koers te pakken en daar zetten we ons met volledige toewijding voor in. Zo creëren we samen Nieuwe Kansen voor onze cliënten, hun naasten, onze medewerkers en onze ketenpartners!