Pre­ven­tie start lach­gas­ac­tie in Hel­mond

/door

De pre­ven­tie­wer­kers van NK zien het ge­bruik van lach­gas over de he­le pro­vin­cie toe­ne­men. Veel ge­brui­kers zien lachgas als een on­schul­dig mid­del, maar ge­bruik heeft wel de­ge­lijk ri­si­co’s. Zaak dus om ont­wik­ke­lin­gen in het ge­bruik goed te mo­ni­to­ren en met ge­brui­kers en men­sen uit hun om­ge­ving in ge­sprek te gaan over ri­si­co’s. Daar­om heeft pre­ven­tie­werk­ster […]

Van harte aanbevolen…

Het Zwar­te Gat en MIND in ac­tie voor KOV Ook uw do­na­tie is wel­kom Op za­ter­dag 22 ju­ni staat team Het Zwar­te Gat/MIND Ver­sla­ving be­staan­de uit Hen­drik Hart­e­velt (voor­zit­ter Cli­ën­ten­raad NK) en Fred Bal­hui­zen, op een paal in het IJs­sel­meer. De be­doe­ling is dat wij zo lang mo­ge­lijk blij­ven staan op die paal die een […]

In Memoriam Herman Kuijpers

Op vrijdag 24 mei ontvingen wij het droevige bericht dat Herman Kuijpers in de nacht van donderdag op vrijdag op 67-jarige leeftijd na een langdurige ziekteperiode is overleden. Herman was vanaf 1 december 2009 tot eind 2017 op voordracht van de Cliëntenraad lid van de Raad van Toezicht van Novadic-Kentron. Herman was een hulpverlener in […]

FACT Den Bosch be­haalt keur­merk CCAF met op­ti­ma­le im­ple­men­ta­tie!

Na een tra­ject van ruim een jaar met coa­chings­da­gen, ver­die­pings­mid­da­gen en ver­be­ter­plan­nen is het FACT-team Den Bosch met vlag en wim­pel ge­slaagd voor de au­dit van­uit het Cen­trum Cer­ti­fi­ce­ring ACT en FACT (CCAF). Het CCAF toetst de kwa­li­teit van (Flexi­ble)ACT-teams met on­af­han­ke­lij­ke au­dits. Teams die vol­doen­de of op­ti­maal wer­ken vol­gens het ACT- of Flexi­ble ACT-mo­del, […]

Lachgas leidt steeds vaker tot gezondheidsproblemen

De afgelopen weken was er veel aandacht in de media voor lachgas. Veel gebruikers zien het als een onschuldig middel, maar het gebruik kan wel tot serieuze gezondheidsproblemen leiden, zeker in combinatie met alcohol of andere drugs. Daarom wordt publiekelijk gedebatteerd over een verbod. Op ons verzoek schreef preventiewerker Danielle Ketelaars onderstaand artikel. Lachgas leidt […]

Novadic-Kentron versterkt Zorg van de Zaak Netwerk

Nieuwe Kansen door bundeling expertise leefstijl en verslaving NK gaat deel uitmaken van het Zorg van de Zaak Netwerk. Door de toetreding ontstaat een robuuste partij in de verslavingszorg die een breed aanbod levert. Zo zijn de diensten van Novadic-Kentron complementair aan de diensten van de overige (zorg)bedrijven uit het netwerk. NK zet haar deskundigheid […]