‘Sa­men Ver­der’

/door

Iedereen de juiste zorg op de juiste plek en wachttijden aanpakken On­ze or­ga­ni­sa­tie slaat met de ggz-in­stel­lin­gen GGzE, Apan­ta GGZ en Psy­Zorg en de huis­art­sen­col­lec­tie­ven/ge­zond­heids­cen­tra DOH, Po­ZoB en SGE de han­den in­een in een re­gi­o­naal pro­gram­ma GGZ met als ti­tel ‘Sa­men Ver­der!’. De am­bi­tie van de­ze sa­men­wer­king is twee­le­dig. Ten eer­ste dat ie­de­re per­soon met […]

Dry January: ga de uitdaging aan!

Alcohol is in ons land volledig ingeburgerd. Het is zo vanzelfsprekend dat we drinken, dat je je vaak zelfs moet verantwoorden als je een drankje afslaat. Best vreemd als je kijkt naar de schade die alcohol aan kan richten, niet alleen door verslaving. Daarom doet Novadic-Kentron actief mee aan de IkPas-campagne Dry January. Alle medewerkers […]

Regionale GHB-problematiek op de Spoedeisende Eerste Hulp

Inventarisatie door Brabantse ziekenhuizen In samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Brabant heeft Boukje Dijkstra namens Novadic-Kentron een inventarisatie uitgevoerd naar het aantal GHB-aanmeldingen op de SEH’s van alle ziekenhuizen in Brabant. Gedurende twee maanden hebben 85 patiënten zich aangemeld bij de SEH, waarvan het merendeel primair vanwege GHB-intoxicatie. Een aanzienlijk deel van deze patiënten […]

Blog Walther Tibosch: er zijn grenzen…

In het park zie ik vier kinderen spelen rondom een bankje waar enkele ouderen gezellig zitten te keuvelen. De kinderen worden steeds luidruchtiger, baldadiger en brutaler. Ze vallen ook regelmatig de ouderen lastig. De ouders die even verderop zitten, zien en horen het gebeuren, maar gaan onverstoorbaar verder met hun activiteiten. De ouderen ondervinden steeds […]

Nieuwsbrief oktober 2019 vertraagd

Vol­gens plan­ning  zou eind oktober on­ze di­gi­ta­le nieuws­brief wor­den ver­zon­den. Als ge­volg van on­voor­zie­ne tech­ni­sche pro­ble­men (en on­danks uit­ge­breid tes­ten) heb­ben een aan­tal abon­nees een vol­le­dig le­ge nieuws­brief ont­van­gen. Onze excuses hiervoor! Ui­ter­aard heb­ben we con­tact ge­had met on­ze be­heer­der. He­laas heeft dit nog niet ge­leid tot een op­los­sing. We stre­ven er­naar de nieuws­brief vol­gen­de […]

Aanvullende informatie datalek voor cliënten

Naar aanleiding van het datalek bij de afdeling CDD van Novadic-Kentron in Eindhoven hebben wij alle cliënten die op de lijst staan direct benaderd. Voor cliënten die geen bericht van ons hebben ontvangen geldt dat hun gegevens niet via dit datalek naar buiten zijn gekomen.