Vi­vi­an Keu­lards werkt aan kunst­pro­ject om ver­sla­ving uit ta­boe­sfeer te ha­len

/door

‘Onze’ fo­to­graaf Vi­vi­an Keu­lards, die voor NK de prach­ti­ge por­tret­tenserie maak­te die op verschillende NK-uitingen te zien zijn, is be­zig met een bij­zon­der kunst­pro­ject. Dit pro­ject, on­der de naam Voor Hans – haar broer die aan drugs­ver­sla­ving over­leed – be­staat uit een fo­to­boek en een vi­deo-in­stal­la­tie, waar­in ze haar ei­gen er­va­rin­gen deelt, en ook de […]

Koperen Jubileum Team Bemoeizorg Tilburg

Op dinsdag 2 juli werd het twaalfenhalfjarig jubileum van het Tilburgse Bemoeizorgteam gevierd in theatercafé De Boemel te Tilburg. Het werd een  geweldige middag waarbij het Team Bemoeizorg in het zonnetje werd gezet door gastsprekers wethouder Rolph Dols en bemoeizorg-icoon Harry Gras uit Utrecht. Deze middag werd bezocht door een divers gezelschap van hulpverleners van […]

Pre­ven­tie start lach­gas­ac­tie in Hel­mond

De pre­ven­tie­wer­kers van NK zien het ge­bruik van lach­gas over de he­le pro­vin­cie toe­ne­men. Veel ge­brui­kers zien lachgas als een on­schul­dig mid­del, maar ge­bruik heeft wel de­ge­lijk ri­si­co’s. Zaak dus om ont­wik­ke­lin­gen in het ge­bruik goed te mo­ni­to­ren en met ge­brui­kers en men­sen uit hun om­ge­ving in ge­sprek te gaan over ri­si­co’s. Daar­om heeft pre­ven­tie­werk­ster […]

Van harte aanbevolen…

Het Zwar­te Gat en MIND in ac­tie voor KOV Ook uw do­na­tie is wel­kom Op za­ter­dag 22 ju­ni staat team Het Zwar­te Gat/MIND Ver­sla­ving be­staan­de uit Hen­drik Hart­e­velt (voor­zit­ter Cli­ën­ten­raad NK) en Fred Bal­hui­zen, op een paal in het IJs­sel­meer. De be­doe­ling is dat wij zo lang mo­ge­lijk blij­ven staan op die paal die een […]

In Memoriam Herman Kuijpers

Op vrijdag 24 mei ontvingen wij het droevige bericht dat Herman Kuijpers in de nacht van donderdag op vrijdag op 67-jarige leeftijd na een langdurige ziekteperiode is overleden. Herman was vanaf 1 december 2009 tot eind 2017 op voordracht van de Cliëntenraad lid van de Raad van Toezicht van Novadic-Kentron. Herman was een hulpverlener in […]

FACT Den Bosch be­haalt keur­merk CCAF met op­ti­ma­le im­ple­men­ta­tie!

Na een tra­ject van ruim een jaar met coa­chings­da­gen, ver­die­pings­mid­da­gen en ver­be­ter­plan­nen is het FACT-team Den Bosch met vlag en wim­pel ge­slaagd voor de au­dit van­uit het Cen­trum Cer­ti­fi­ce­ring ACT en FACT (CCAF). Het CCAF toetst de kwa­li­teit van (Flexi­ble)ACT-teams met on­af­han­ke­lij­ke au­dits. Teams die vol­doen­de of op­ti­maal wer­ken vol­gens het ACT- of Flexi­ble ACT-mo­del, […]