Nieuwsbrief oktober 2019 vertraagd

Vol­gens plan­ning  zou eind oktober on­ze di­gi­ta­le nieuws­brief wor­den ver­zon­den. Als ge­volg van on­voor­zie­ne tech­ni­sche pro­ble­men (en on­danks uit­ge­breid tes­ten) heb­ben een aan­tal abon­nees een vol­le­dig le­ge nieuws­brief ont­van­gen. Onze excuses hiervoor! Ui­ter­aard heb­ben we con­tact ge­had met on­ze be­heer­der. He­laas heeft dit nog niet ge­leid tot een op­los­sing. We stre­ven er­naar de nieuws­brief vol­gen­de week als­nog te ver­zen­den. Overigens zijn de losse artikelen wel al online te lezen.