Novadic-Kentron zoekt talent

No­va­dic-Ken­tron zoekt ta­lent, en daar­om zijn we sa­men met de ne­gen an­de­re Bra­bant Werkt­ze­ker-or­ga­ni­sa­ties ver­te­gen­woor­digd op de bij­een­komst ‘Werk zoekt ta­lent’. De­ze bij­een­komst vindt plaats op dins­dag 22 ok­to­ber 2019 op de hoofd­lo­ca­tie van GGz Bre­burg in Til­burg. Er wor­den twee ses­sies ge­or­ga­ni­seerd. De aan­vangs­tijd is 15.00 u of 18.00 u. Tij­dens de­ze bij­een­komst is het mo­ge­lijk om met al­le aan­ge­slo­ten werk­ge­vers bij Bra­bant Werkt­ze­ker ken­nis te ma­ken en in ge­sprek te gaan. Ook vin­den er cv-checks plaats en wor­den er fo­to’s ge­maakt ten be­hoe­ve van Lin­kedIn-pro­fie­len.

Ge­ïn­te­res­seerd? Schrijf je dan in via Bra­bant­zorg.net. Wacht niet te lang, want het aan­tal plaat­sen per ses­sie is be­perkt. Zie voor meer in­for­ma­tie bij­gaan­de fly­er.