Cliënttevredenheid

Het meten van de waardering van cliënten is van groot belang om een optimaal zorgaanbod te kunnen blijven bieden. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om verantwoording af te leggen aan opdrachtgevers en financiers.

Consumer Quality Index

Vanaf januari 2011 wordt de cliënttevredenheid binnen onze organisatie gemeten met de Consumer Quality Index. De CQ-Index (of CQI) is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van cliëntervaringen in de zorg. Volgens afspraken met zorgverzekeraars en GGZ Nederland worden de metingen vanaf 2011 onafhankelijk, extern en steekproefsgewijs uitgevoerd. Geselecteerde cliënten ontvangen thuis een brief.

Tevredenheidsmeting Preventie

Voor de mensen die gebruik maken van de diensten van preventie starten we in januari 2021 met een doorlopende tevredenheidsmeting. Heeft u gebruik gemaakt van een dienst van preventie? Klik op de link, dan kom je in de vragenlijst.

https://surveys.enalyzer.com?pid=h7p3af4m

Voorbeelden van diensten van preventie zijn individuele preventiegesprekken, consultatie, deskundigheidsbevordering en Helder op school. Uw mening wordt gewaardeerd! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer één minuut. Met de resultaten van het onderzoek verbeteren we onze dienstverlening aan u.

Effectiviteit behandeling meten met de ROM

Naast de cliënttevredenheid wordt ook de effectiviteit van de behandeling gemeten. Dit gebeurt met de ROM – de Routine Outcome Measurement. Via vragenlijsten op de computer worden verschillende gebieden bevraagd.

Met de ROM hebben zowel de behandelaar als de cliënt duidelijk zicht op de vooruitgang van de cliënt. De ROM-gegevens komen terug tijdens de evaluatiebesprekingen van het zorgplan met cliënten en behandelaren, en geanonimiseerd in de managementrapportage en de jaarrapportage.

Cliënttevredenheid 2019

  N Gem
Totaal NK 821 8,6
Zorgverzekeringswet: SGGZ en BGGZ 728 8,6
Gemeentelijk domein: Jeugd en Medische heroïne-units (MHU) 172 8,2
Forensisch 67 8,4

N is het aantal respondenten, Gem is de gemiddelde totaalscore op cliënttevredenheid (van 0 tot 10).

Cliënttevredenheid wordt gemeten met de CQI-GGZ-VZ-AMB: een online vragenlijst met dertien vragen die aan het einde van de behandeling anoniem wordt ingevuld door de cliënt.  De Specialistische GGZ en de Basis GGZ zijn binnen NK ondergebracht binnen hetzelfde team.

Conclusies

  • Cliënten die ambulant bij NK zijn behandeld en de CQI-vragenlijst hebben ingevuld, zijn erg tevreden over de behandeling die zij bij NK hebben gehad (Totaal NK = 8,6). Ruim de helft beoordeelt de behandeling bij NK met een 9 of hoger (52%), terwijl slechts 1,5% een 5 of lager geeft.
  • Vooral op het gebied van Bejegening (serieus nemen en begrijpelijk uitleggen) scoort NK hoog (gemiddeld 4,8 op een schaal van 1 tot 5). Op ‘Uitvoering behandeling’ scoort NK een 4.5 en op ‘Samen beslissen’ een 4.4. Er is binnen Novadic-Kentron een breed ingevoerd proces van shared decision making (samen beslissen) binnen het individueel cliëntencontact. Deze methode (Let’s decide together) is (mede) ontwikkeld binnen Novadic-Kentron en opgenomen in de intake en de evaluatie, die gebaseerd zijn op de principes van CRA (Community Reinforcement Approach), een bewezen effectieve methode om verslaving en daarmee samenhangende problemen te behandelen.
  • De cliënttevredenheid van NK Totaal is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018 (van een 8,3 naar een 8,6). De cliënttevredenheid binnen het Forensische domein heeft de grootste groei doorgemaakt in 2019 (van een 8,0 naar een 8,4). NK streeft er altijd naar om de cliënttevredenheid nog verder te verbeteren.
  • De informatieverstrekking over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning en/of patiëntenverenigingen en de informatieverstrekking over bijwerkingen van medicijnen scoren relatief het laagst (gemiddeld 4,0 op een schaal van 1 tot 5) en blijven een punt van aandacht.