Financiële en juridische gegevens Stichting Novadic-Kentron

Als Algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn wij gehouden aan maximale transparantie. Op onze website vindt u heel veel informatie, inclusief onze volledige jaarrekening en accountantsverklaring (zie de pagina Jaardocumentatie). Hieronder vindt u de belangrijkste informatie op een rijtje:

ANBI

Bekijk hier het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen plus activiteitenverslag

Naam

Stichting Novadic-Kentron, ook wel bekend als Novadic-Kentron.

Novadic-Kentron is vanaf 21 augustus 2019 stichting binnen het netwerk Zorg van de Zaak.

Fiscaal nummer

NL 812891144 B01

Contactgegevens hoofdlocatie

Bezoekadres
Hogedwarsstraat 3
5261 LX Vught

Postadres
Postbus 243
5260 AE Vught

Telefoonnummer
073- 684 95 00

Onze doelstelling

Wij zetten onze verslavingsdeskundigheid optimaal in voor een Gezonder, Veiliger en Socialer Brabant. Onze missie Samen Nieuwe Kansen Creëren geeft aan dat we daarbij nadrukkelijk samenwerken: intern en extern. Onze richtinggevende waarden – Toonaangevend en Fijn Behandeld – lopen als een rode draad door alles wat we doen: we willen dat iedereen die bij Novadic-Kentron betrokken is, zich fijn behandeld voelt. Met toewijding werken wij aan een herstelondersteunend behandelklimaat, toonaangevende verslavingsdeskundigheid en een inspirerende organisatie.

Verslavingsdeskundigheid op de juiste schaal, overal in Brabant

Onze verslavingsdeskundigheid in de juiste vorm en op de juiste schaal inzetten (preventie, zorg in de gemeente en wijk (Wmo), generalistische BasisGGZ, specialistische GGZ, verslavingsreclassering en forensische verslavingszorg) is onze kracht. Daarom ondersteunen onze professionals cliënten bij hun herstel thuis, in de wijk, bij de huisarts, en indien nodig in onze klinieken. U vindt onze medewerkers in een groot aantal Brabantse gemeenten en online. We ondersteunen 9.000 cliënten per jaar, tijdelijk of langdurig, bij herstel van hun leefstijl- of verslavingsproblemen.

Beleidsplan

In de Kaderbrief 2021 vindt u onze actuele strategische keuzes voor het huidige jaar en in de Kaderbrief 2022 voor het komende jaar.

Bestuurssamenstelling

Novadic-Kentron heeft als besturingsmodel het zogenaamde “Raad van Toezicht-model”. Het bestuur is als eindverantwoordelijke belast met het besturen van de zorgorganisatie. Het bestuur is bestuurder in de zin van de wet, dus werkgever en contractpartner voor medewerkers en aanspreekpunt voor Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur is vanaf 1 oktober 2021 eenhoofdig. Bestuurder is Walther Tibosch, eveneens lid netwerkdirectie Zorg van de Zaak Netwerk.

Lees hier meer over de Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid

De bezoldiging van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de “Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raad van Bestuur” van de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD), zoals deze van toepassing was op het moment van indiensttreding. Novadic Kentron voldoet aan de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT). Die van de voorzitter en leden van de RvT sluiten conform de WNT hierop aan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In onze jaardocumentatie vindt u een volledig verslag van onze activiteiten, inclusief een verantwoording per gemeente.

Financiële verantwoording

In onze Jaarrekening vindt u onze balans en staat van baten en lasten. U vindt alle relevante stukken op de pagina Jaardocumenten.