Pre­ven­tie start lach­gas­ac­tie in Hel­mond

De pre­ven­tie­wer­kers van NK zien het ge­bruik van lach­gas over de he­le pro­vin­cie toe­ne­men. Veel ge­brui­kers zien lachgas als een on­schul­dig mid­del, maar ge­bruik heeft wel de­ge­lijk ri­si­co’s. Zaak dus om ont­wik­ke­lin­gen in het ge­bruik goed te mo­ni­to­ren en met ge­brui­kers en men­sen uit hun om­ge­ving in ge­sprek te gaan over ri­si­co’s. Daar­om heeft pre­ven­tie­werk­ster Da­ni­ël­le Ke­te­laars met col­le­ga’s van jeugd- en jon­ge­ren­werk in Helmond een bij­zon­de­re ac­tie op touw ge­zet.

Via de me­dia zijn in­wo­ners op­ge­roe­pen om de maand ju­ni uit te kij­ken naar lach­gas­pa­tro­nen op straat en de­ze in te le­ve­ren bij een van de zes in­za­me­lings­pun­ten ver­spreid over de stad. Da­ni­ël­le: “Zo ho­pen we meer dui­de­lijk­heid te krij­gen over de ma­te waar­in en de plek­ken waar lach­gas ge­bruikt wordt. Dat gaat ons hel­pen om ge­richt pre­ven­tie­ve ac­ties uit te zet­ten.” De in­za­me­lings­ac­tie heeft ge­leid tot ar­ti­ke­len in het Eind­ho­vens Dag­blad en Om­roep Bra­bant.