‘Sa­men Ver­der’

Iedereen de juiste zorg op de juiste plek en wachttijden aanpakken

On­ze or­ga­ni­sa­tie slaat met de ggz-in­stel­lin­gen GGzE, Apan­ta GGZ en Psy­Zorg en de huis­art­sen­col­lec­tie­ven/ge­zond­heids­cen­tra DOH, Po­ZoB en SGE de han­den in­een in een re­gi­o­naal pro­gram­ma GGZ met als ti­tel ‘Sa­men Ver­der!’. De am­bi­tie van de­ze sa­men­wer­king is twee­le­dig. Ten eer­ste dat ie­de­re per­soon met een ggz-zorg­vraag in de re­gio Eind­ho­ven de juis­te zorg op de juis­te plaats ont­vangt. Ten twee­de om er­voor te zor­gen dat wacht­lijs­ten tot het ver­le­den gaan be­ho­ren. Ge­meen­te Veld­ho­ven on­der­steunt het ini­ti­a­tief met het on­der­te­ke­nen van een ad­he­sie­ver­kla­ring.

Op 5 de­cem­ber heb­ben al­le be­trok­ken par­tij­en de sa­men­wer­kings­over­een­komst ge­te­kend. Het start­sein om flin­ke stap­pen te gaan ma­ken! Pe­ter van Rijs­ber­gen (ac­count­ma­na­ger spe­ci­a­lis­ti­sche GGz) is erg po­si­tief over de­ze sa­men­wer­king. “Met dit sa­men­wer­kings­ver­band gaat het luk­ken meer men­sen een Nieu­we Kans te bie­den.” Na­mens on­ze or­ga­ni­sa­toie on­der­te­ken­de Ro­gier Eijs­ink, di­rec­teur RVE ZVW, de over­een­komst.

De ko­men­de ja­ren staan in het te­ken van een ge­deel­de vi­sie op zorg­in­houd en pro­ces­sen. En om te ko­men tot op­los­sin­gen en im­ple­men­ta­tie hier­van. Van­uit de be­staan­de pi­lots wordt er be­ke­ken wat er nog meer no­dig is om de doel­stel­lin­gen te be­ha­len.

De ver­te­gen­woor­di­gers van de sa­men­wer­ken­de or­ga­ni­sa­ties, met Pe­ter van Rijs­ber­gen (2de van rechts) en Ro­gier Eijs­ink (rechts)