Terugblik forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering 2018 en vierde kwartaal

Cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen, worden bij Novadic-Kentron begeleid door de verslavingsreclassering (VR) en zo nodig behandeld door de forensische verslavingszorg (FVZ). Meestal gebeurt dit binnen een justitieel kader, in opdracht van of na verwijzing door het OM. Beide afdelingen hebben voortdurend oog voor kwaliteit en innovatie om ook voor deze cliënten Nieuwe Kansen mogelijk te maken. In deze terugblik aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • opvallende ontwikkelingen in 2018:
  • Forensisch Klinische Zorg gaat GHB-cliënten zelf detoxen;
  • gedragstraining jongeren voortgezet;
  • Verslavingsreclassering heeft volop aandacht voor kwaliteit;
  • Forensisch Klinische Zorg aan de slag met groepsmodule ‘Weet wat je kan!’
 • Verslavingsreclassering leidt medewerkers op voor casuïstiekbespreking;
 • veranderingen management;
 • Verslavingsreclassering in de PI Grave
 • training Middelengebruik en reclasseringswerk;
 • NK-delegatie krijgt veel belangstelling op landelijk Festival Forensische Zorg. 

Opvallende ontwikkelingen in 2018

Forensisch Klinische Zorg gaat GHB-cliënten zelf detoxen

GHB-cliënten van de FKZ werden altijd voor detoxificatie opgenomen op de afdeling Crisis, Detox en Diagnostiek. In 2018 is FKZ de detox zelf gaan verzorgen. Daarvoor is gekozen omdat dan vanaf de start van de behandeling ook gewerkt kan worden aan delictgedrag. Tijdens de eerste twee, meest kritieke dagen verblijft de cliënt nog op CDD, het verdere detoxtraject vindt bij FKZ plaats. Er is dan wel intensief contact met CDD.

Gedragstraining jongeren voortgezet

De Verslavingsreclassering heeft enkel cliënten van 18 jaar en ouder. Bij wijze van proef is in 2017 begonnen om de gedragstraining voor de doelgroep 16 tot 18 jaar uit te voeren. Dat gebeurde in samenwerking met de jeugdofficier, de Raad voor de Kinderbescherming (RvK) en de Jeugdreclassering (JR). In mei werd de proef door genoemde partijen positief geëvalueerd en is besloten gedragstrainingen aan jongeren te blijven aanbieden. 

Verslavingsreclassering heeft volop aandacht voor kwaliteit

De Verslavingsreclassering van NK heeft veel aandacht voor kwaliteit. Met regelmaat worden interne en externe audits gehouden om de kwaliteit te bewaken, waarover we in 2018 regelmatig berichten hebben geplaatst. Maar ook de cliënten zelf zijn in 2018 gevraagd hun mening over de VR te geven. Dat leverde 121 reacties op. Op een schaal van 1 tot 10 kregen de vier regionale afdelingen een score van 8,6 tot 9,2. Een mooie blijk van waardering voor alle VR-medewerkers!

Forensisch Klinische Zorg aan de slag met groepsmodule ‘Weet wat je kan!’

Medio 2018 is de FKZ gestart met de groepsmodule ‘Weet wat je kan!’, die speciaal ontwikkeld is voor forensische cliënten met LVB-problematiek. In de module worden psycho-educatie, zelfacceptatie en praktische handvatten gecombineerd. De module is erg toegankelijk, zonder moeilijk vakjargon of ellenlange teksten. Korte stukjes tekst worden afgewisseld met kleine invulopdrachten en filmpjes, waardoor de module erg afwisselend is. De cliënten zijn unaniem enthousiast over deze module.

Hieronder belangrijke ontwikkelingen binnen het justitieel domein van het afgelopen kwartaal.

Verslavingsreclassering leidt medewerkers op voor casuïstiekbespreking

De VR gaat vanaf februari voorzitters van casuïstiekgroepen opleiden. Casuïstiekbespreking in groepen vormt een belangrijk onderdeel van het reclasseringswerk. In het Opleidingsplan VR, dat zich richt op deskundigheidsbevordering van reclasseringswerkers, is beschreven dat deelname aan casuïstiekgroepen vanaf 2019 verplicht is voor elke reclasseringswerker. De verantwoordelijkheid voor de cliënten wordt gedeeld door de casus te bespreken met collega’s, er is oog voor blinde vlekken en er is plaats voor onderlinge feedback.

Veranderingen management VR en FVZ

Begin november heeft Gisela Reefman, manager VR en FVZ, onze organisatie verlaten. Inmiddels is besloten dat er geen nieuwe vacature voor dit domein wordt uitgezet. De aansturing van beide afdelingen wordt verdeeld over de twee zittende managers. Marjan Pols wordt verantwoordelijk voor VR, Rogier Eijsink voor de FVZ. Zij worden bijgestaan door twee te werven programmamanagers die aan Marjan en Rogier rapporteren.

VR in de PI Grave

Vorig jaar is besloten weer reclasseringswerkers van NK binnen de muren van de penitentiaire inrichtingen (PI) in te zetten. In de PI Vught zijn begin 2018 de eerste werkers ingezet. Sinds oktober wordt ook in de PI Grave een NK reclasseringswerker ingezet: senior reclasseringswerker Debby Toepoel. Zij werkt in de PI samen met twee collega’s van Reclassering Nederland.

Debby: “Ik ben twee dagen per week aanwezig in PI Grave. In het begin waren we samen met de casemanagers van de PI nog aan het zoeken naar werkzaamheden die voor zowel de reclassering als de PI meerwaarde zouden hebben. Momenteel screenen we voor de casemanagers de gedetineerden die binnenkomen en hier langer dan vier weken moeten zitten, op de contacten die er zijn of zijn geweest met de reclassering en hoe die verlopen zijn. De resultaten van die screening worden besproken in de multidisciplinaire overleggen.”

“Inmiddels is het bij de gedetineerden en Penitentiair Inrichtingswerkers ook bekend geworden dat we binnen zitten, en doen zij regelmatig een beroep op ons,” vervolgt Debby. “Maar ook krijgen we vragen van collega’s in het hele land of we iets voor hen kunnen betekenen. Ik vind de dynamische omgeving binnen de PI erg leuk om in te werken. De gevangeniscultuur is een mooie afwisseling op het werk voor de VR. Dat kent ook meer kantoorwerk. Nog steeds zijn we op zoek naar de best passende en meest efficiënte werkwijze. Regelmatig terugkerende evaluaties leiden tot bijstelling van de huidige werkwijze, zodat onze aanwezigheid steeds meer vorm krijgt en we echt iets toe kunnen voegen aan het aanbod binnen de PI.” 

Training Middelengebruik en reclasseringswerk

In 2018 is in opdracht van 3RO (Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils en Reclassering Nederland) de verdiepingstraining Middelengebruik en reclasseringswerk ontwikkeld. Dit gebeurde onder leiding van de SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ) door een samenwerkingsverband van NK, VNN (Verslavingszorg Noord Nederland), Fivoor en het Opleidingshuis van 3RO.

Vanaf september 2018 hebben speciaal opgeleide trainers van het Opleidingshuis van de SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ) als pilot de vierdelige training Middelengebruik en reclasseringswerk uitgevoerd. Deze training is uitgevoerd in het kader van het kwaliteitsbeleid van de VR en FVZ. Het doel van de training is een verdere verdiepingsslag te maken in de aanwezige kennis van ervaren reclasseringswerkers en medewerkers van FVZ en deze te actualiseren. Aan deze pilottraining hebben twaalf medewerkers van VR en FVZ deelgenomen.

Een van hen is reclasseringswerker Patty Gubbels: “Ik vond het een heel leuke en leerzame training. Vooral aan de bijeenkomst over de invloed van middelengebruik op de kwetsbaarheid van cliënten heb ik veel gehad. Zeker omdat die een belangrijke indicatie vormt voor de kans op recidive. Wat ik zelf een beetje miste, was informatie over trends en effecten van middelen. Wat mij betreft wordt dat onderwerp alsnog toegevoegd. Dat zou een goede aanvulling zijn op de informatie die we oppikken uit de verhalen van onze individuele cliënten. En het was goed dat er ook collega’s van de FVZ deelgenomen hebben, die combinatie werkte uitstekend en is met name voor de communicatie over de uit te voeren bijzondere voorwaarden van belang.”

Kort voor kerst heeft de laatste trainingsdag plaatsgevonden. Inmiddels is de pilottraining geëvalueerd. Nagenoeg alle deelnemers waren enthousiast over de training. Deze voorziet in een behoefte en draagt zeker bij aan de kwaliteitsslag die VR en FVZ willen maken. Het is ook nadrukkelijk de wens van het VR- managementteam dat alle reclasseringswerkers worden opgeleid. De pilot krijgt dus zeker een vervolg in 2019.  

NK-delegatie krijgt veel belangstelling op landelijk Festival Forensische Zorg

Dinsdag 22 januari was NK met zeven collega’s van de Forensische Verslavingszorg aanwezig op het landelijke Festival Forensische Zorg. Zo’n achthonderd medewerkers uit het FVZ-werkveld waren hiervoor naar DeFabrique in Utrecht gekomen. NK had dit jaar voor het eerst een actieve rol in het programma. Een perfecte manier om onze organisatie goed op de kaart te zetten als aanbieder van forensische verslavingszorg. We hebben zo niet alleen veel kennis en informatie kunnen delen, maar hebben ook veel nieuwe kennis en ideeën opgedaan waarmee we zelf aan de slag kunnen.

Onze delegatie stond met een stand op het ervaringsterras, waar we de bezoekers konden informeren over wat NK doet op het gebied van verslavingszorg en met name forensische zorg. Ook onze ervaringsdeskundige was erbij, en dat bleek een goede zet. Er kwamen veel vragen over hoe onze organisatie ervaringsdeskundigen inzet en te zien was dat Novadic-Kentron hierin vooruitstrevend te werk gaat. Onze delegatie kijkt terug op een bijzonder geslaagd evenement. Een kleine tweehonderd bezoekers bezochten de stand, gingen in gesprek met onze medewerkers en vertrokken met een complimentenbutton.