Terugblik Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering derde kwartaal 2019

Cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen, worden bij Novadic-Kentron begeleid door de verslavingsreclassering (VR) en zo nodig behandeld door de forensische verslavingszorg (FVZ). Meestal gebeurt dit binnen een justitieel kader, in opdracht van of na verwijzing door het OM. Beide afdelingen hebben voortdurend oog voor kwaliteit en innovatie om ook voor deze cliënten Nieuwe Kansen mogelijk te maken. In grotere artikelen besteden we aandacht aan de wijkrechtbank in Eindhoven en elektronische controle via de enkelband. In deze terugblik aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • ZSM: de voordeur van de VR;
  • VR aan de slag binnen proeftuin Ruwaard;
  • Leefstijl 24/7. 

ZSM: de voordeur van VR

ZSM (Zo Spoedig Mogelijk) is een netwerksamenwerking waarin de Verslavingsreclassering van Novadic-Kentron met Openbaar Ministerie, politie en verschillende partners uit het justitiële veld samenwerkt om op een snelle en betekenisvolle manier veelvoorkomende misdrijven af te doen. Landelijk zijn er diverse ZSM-locaties (voor Oost-Brabant in Den Bosch en voor West- en Midden-Brabant en Zeeland in Breda). 

Wat doen wij als VR binnen ZSM?

Alle nieuwe verdachten worden geplaatst op de verdachtenmonitor. Wij screenen alle verdachten, voeren de regie over vroeghulp, zorgen voor afstemming en geven het OM terugkoppeling dan wel advies over de afdoening of vervolgroute. Een afdoening kan bijvoorbeeld een taakstraf zijn. Zware zaken (moord en doodslag, gewelddadige overvallen, et cetera) gaan naar een zaaksofficier en worden niet door ZSM in behandeling genomen. De 3RO-partners (de verslavingsreclassering, Reclassering Nederland en Reclassering Leger des Heils) zijn zeven dagen per week actief binnen ZSM, van 8.00 tot 22.00 uur, op de ZSM-locaties en op de politiebureaus.   

VR aan de slag binnen proeftuin Ruwaard

Al enige tijd zijn medewerkers van de VR in gesprek met vertegenwoordigers van de proeftuin Ruwaard in Oss (lees hier meer over proeftuin Ruwaard), met als doel intensief te gaan samenwerken. Eind september is in een gezamenlijk overleg tussen medewerkers van de VR, vertegenwoordigers van de proeftuin, het Openbaar Ministerie en de gemeente Oss afgesproken om een pilot met een looptijd van een jaar te starten. Tijdens deze pilot worden naar verwachting vijftig cliënten met een justitiële titel benaderd met de vraag of ze willen deelnemen aan begeleiding vanuit Proeftuin Ruwaard. Betrokkenheid van de VR kan daar dan onderdeel van zijn.

Andreas Tonneijck is met collega Femke van Gendt een van de reclasseringswerkers die in Ruwaard aan de slag gaan. Andreas: “We denken mee in het traject bij cliënten uit deze wijk die doorverwezen worden via het ZSM-overleg. Het doel is om een verbinding te leggen tussen de strafrechtketen en het sociale domein rond de cliënt. We gaan in gesprek met partijen in de wijk, zoals woningbouw, wijkagent, maatschappelijk werk, GGZ, NK en eventueel de huisarts, om gezamenlijk de hulpvraag van die cliënt op te pakken. De korte lijnen tussen de partijen zijn van belang om snel passende zorg te kunnen bieden. Onze betrokkenheid richt zich op het verlagen van de kans op recidive. In december bespreken we of we met deze aanpak op de goede weg zitten.”

Leefstijl 24/7

Van alle criminaliteit in Nederland is een aanzienlijk deel te relateren aan middelengebruik. Een afname van het middelengebruik bij cliënten met een justitiële titel leidt dus tot minder criminele recidive. Met de training Leefstijl 24/7 krijgen cliënten meer inzicht in de relatie tussen gebruik en delictgedrag, en worden ze gemotiveerd tot verandering. Ook leren cliënten persoonlijke risicosituaties herkennen en uit de weg gaan, omgaan met sociale druk en contacten met pro-criminele vrienden vermijden. Leefstijl 24/7 bestaat uit drie modules en wordt bij voorkeur in groepsverband gegeven, maar ook een individuele aanpak is mogelijk. Naast de training krijgt de deelnemer individuele begeleiding en thuisopdrachten.

De reclassering adviseert over Leefstijl 24/7 aan justitie. De training kan worden opgenomen als een bijzondere voorwaarde bij een toezicht of aangeboden worden als onderdeel van een re-integratietraject tijdens detentie. Afhankelijk van de ernst van het middelengebruik, wordt bepaald welke combinatie van modules de deelnemer moet volgen. Hoe ernstiger het middelgebruik, hoe meer modules gevolgd moeten worden. De training is bedoeld voor zowel gewoontegebruikers, gebruikers met klachten, als verslaafden. Zij hebben strafbare feiten gepleegd in combinatie met gebruik en hebben een zeker recidive-risico, en ze moeten bereid zijn om over het gebruik te praten. De training wordt regelmatig geactualiseerd.