Terugblik Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering tweede kwartaal 2019

Cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen, worden bij Novadic-Kentron begeleid door de verslavingsreclassering (VR) en zo nodig behandeld door de forensische verslavingszorg (FVZ). Meestal gebeurt dit binnen een justitieel kader, in opdracht van of na verwijzing door het OM. Beide afdelingen hebben voortdurend oog voor kwaliteit en innovatie om ook voor deze cliënten Nieuwe Kansen mogelijk te maken. In een groter artikel gaan we uitgebreid in op het Spreekuur huiselijk geweld en kindermishandeling in Eindhoven. In deze terugblik aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • training “In gesprek met je LVB-cliënt”;
  • VR gaat activiteiten binnen PI Vught uitbreiden;
  • Lieke Knapen nieuwe programmamanager FVZ;
  • NK voldoet aan nieuwe eisen DJI;
  • wijkrechtbank Eindhoven op locatie;
  • cliënten zeer tevreden over FVZ.

Training “In gesprek met je LVB-cliënt”

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de justitieketen. 3RO – de landelijke organisatie van reclasseringsorganisaties – vindt het daarom belangrijk de kennis over LVB en de vaardigheden hoe om te gaan met LVB-cliënten uit te breiden. Daarom wordt binnen NK aan alle medewerkers de eendaagse training “In gesprek met je LVB-cliënt” aangeboden.

Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan bejegening van LVB-cliënten. Er wordt met een acteur geoefend hoe ‘LVB-tools’ op een effectieve manier in te zetten. Een belangrijke tip is om geduld te hebben en creatief te zijn in de zoektocht naar aansluiting. Het resultaat moet zijn dat LVB-cliënten sneller aanhaken en de begeleiding aangepast wordt aan de cliënt om zo langzaam tot verandering van gedrag te komen en recidive te verminderen. De training is door de eerste deelnemers uiterst positief ontvangen.

VR gaat activiteiten binnen PI Vught uitbreiden

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor de periode 2019-2020 gelden vrijgemaakt voor de extra inzet van reclasseringswerkers van de 3RO in de Penitentiaire Inrichtingen in Vught en Grave. Met extra inzet kan beter zorggedragen worden voor het verminderen van recidive van specifieke doelgroepen die ook na detentie veel overlast veroorzaken in de samenleving. Dat gebeurt door gezamenlijk beter invulling te geven aan het thema ‘de levensloop centraal’. Detentie wordt niet meer gezien als een afgebakend deel van iemands leven, maar is er een onderdeel van. Er wordt ingezet op integrale trajecten en kwalitatief betere D&R-plannen (detentie en re-integratie). Ook wordt de overgang van binnen naar buiten gezamenlijk voorbereid met het oog op het verlagen van recidive-risico.

De aanvullende subsidie is toegekend voor extra inzet bij met name het PPC (Penitentiair Psychiatrisch Centrum) voor een project van tweeënhalf jaar, dat begin september van start gaat. Zowel NK als Reclassering Nederland krijgen 1 fte ter beschikking. Op basis van een effectiviteitsonderzoek wordt na de projectperiode besloten of de extra inzet van verslavingsreclassering structureel wordt.

Lieke Knapen nieuwe programmamanager FVZ

Sinds 1 april is GZ-psycholoog Lieke Knapen programmamanager Forensische Verslavingszorg. Het betreft een nieuwe functie binnen NK. Lieke combineert de functie van programmamanager tot september met haar werk bij de GGzE. Daar is zij gedetacheerd in het kader van haar opleiding tot klinisch psycholoog en is ze regiebehandelaar van een afdeling voor cliënten met een verstandelijke beperking en psychische problemen. Zie ook artikel elders in deze e-mailnieuwsbrief.

Als programmamanager geeft Lieke leiding aan het forensisch team en zorgt ze voor een goede proces- en communicatiestructuur. Daarnaast is Lieke verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe (zorg)producten en diensten voor FVZ en de implementatie daarvan. Lieke: “De forensische teams zijn voor mij vertrouwd; ik was eerder werkzaam als regiebehandelaar forensisch in de regio West. Ik weet dus dat ik terecht kom in een leuk en dynamisch veld met fijne en betrokken medewerkers.”

NK voldoet aan nieuwe eisen DJI

De laatste tijd is naar aanleiding van een aantal incidenten veel media-aandacht geweest rond de forensische zorg. Onder andere de bevindingen uit het rapport over de casus Michael P. worden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vertaald in het aanscherpen van de eisen en normen aan aanbieders van forensische zorg. Het verbeteren van het risicomanagement en het wegnemen van belemmeringen in informatie-uitwisseling zijn daarbij belangrijke speerpunten.

NK gaat bij alle forensische cliënten een risicotaxatie afnemen, die geïntegreerd wordt in het behandelplan en de basis vormt voor het verlenen van verlof en vrijheden aan cliënten. Ook gaat NK werken met een overeenkomst met de cliënt, waarin behandelafspraken worden vastgelegd en waarin de cliënt toestemming geeft voor de uitwisseling van alle benodigde informatie. NK voldoet daarmee in ruime mate aan de nieuwe eisen.

Wijkrechtbank Eindhoven op locatie

In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat VR betrokken is bij de wijkrechtbank (community court) in Eindhoven. In de wijkrechtbank staat de mens achter de rechtszaak centraal. Immers, vaak is er meer aan de hand dan alleen het strafbare feit, bijvoorbeeld spijbelen, schulden, ruzie in de familie of het ontbreken van een nuttige dagbesteding. In de wijkrechtbank is ook hier aandacht voor. Zittingen werden aanvankelijk nog gehouden bij het kantongerecht in Eindhoven. Inmiddels worden de zittingen in de wijk gehouden, en wel binnen het wijkgebouw aan de Nieuw Fellenoord.

Cliënten zeer tevreden over FVZ

Aan het eind van de behandeling binnen de forensische verslavingszorg vullen cliënten de tevredenheidsmeting CQI (Consumer Quality Index) in. De CQI is een gestandaardiseerde methodiek voor het meten van ervaringen van cliënten met de zorg. Hieronder een overzicht over 2018 en het eerste kwartaal van 2019, waaruit blijkt dat de tevredenheid groot is en de zorg steeds beter gewaardeerd wordt.

Totaaloordeel (0-10)
FVZ ambulant
Jan-Jun 2018

(Q1-Q2)

Jul-Dec 2018

(Q3-Q4)

Jan-Mrt 2019

(Q1)

Gemiddelde 7,9 8,3 8,6
Aantal respondenten 38 32 22