Terugblik Governance tweede kwartaal 2018

Governance heeft betrekking op de manier waarop we met alle relevante partijen (zoals Cliëntenraad, Ondernemingsraad, bestuur, managementteam en Raad van Toezicht) samen besluiten nemen, toetsen en verantwoorden. En ook op de wijze waarop we intern en extern in gesprek gaan en verantwoording afleggen over ons handelen, onze ambities en activiteiten, onze leerpunten en kwetsbaarheden, en onze behaalde resultaten. Hierbij zijn de cliëntresultaten, de ervaren herstelondersteuning en onze waarden (Toonaangevend en Fijn behandeld) leidend. In dit artikel een overzicht van de governance-ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2018:

  • strategie herijkt;
  • Cliëntenraad: noodzaak nieuwe leden, positief advies waarschuwingsregister Zorg en Welzijn en aanpassingen Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
  • Ondernemingsraad: positief advies persoonsalarmsysteem en instemming waarschuwingsregister;
  • Raad van Toezicht: ontwikkelingen rondom Zorg van de Zaak, vastgoedplannen en strategieherijking.

Strategie herijkt

Op dinsdag 29 mei zijn zo’n dertig collega’s vanuit alle geledingen van NK met veel aandacht voor de inhoud aan de slag gegaan om de huidige strategische koers van NK te actualiseren en de kaders voor 2019 op te stellen. In roulerende groepen is per resultaatgebied (Cliënt, Medewerker, Kwaliteit en Rendement) gebrainstormd en gediscussieerd over doelen voor NK in 2019. Context voor de dag waren de huidige ontwikkelingen in de zorg. Er is onder meer gesproken over het profileren van NK als expertisecentrum, uitbreiding van het (gemeentelijk) portfolio, het benutten van digitale kansen en het NK leerklimaat. Managementteam en bestuur zullen nu eerst het totaal inclusief een financiële paragraaf vaststellen in een kaderbrief, vervolgens zullen de teams bepalen hoe ze de kaders verder uit zullen werken.

Cliëntenraad

Met het vertrek van een ervaren CR-lid per 2 juli is de noodzaak van de instroom van nieuwe leden in de Cliëntenraad nog groter geworden. In het vorige kwartaalbericht werd gemeld dat er twee snuffelleden actief waren binnen de CR, maar helaas is een van de twee inmiddels weer afgehaakt. Nieuwe vrijwilligers voor Cliëntenraad en/of Naastbetrokkenenraad zijn moeilijk te vinden. Dit werd door de voorzitter van de CR ook aangekaart tijdens het bezoek van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan Novadic-Kentron Vught op 18 juni. Nieuwe leden en nieuwe ideeën met betrekking tot ledenwerving zijn altijd welkom (cr@novadic-kentron.nl).

In het tweede kwartaal van 2018 heeft de CR een positief advies gegeven ten aanzien van de deelname van NK aan het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Door hierbij aan te sluiten, komt sneller naar boven of sollicitanten bij eerdere zorginstellingen strafbare feiten hebben gepleegd (zoals mishandeling van cliënten). Aansluiting bij het register draagt bij aan een betrouwbare, professionele organisatie. De CR ondersteunt de insteek van NK om er alles aan te doen om de zorg aan de cliënten in een veilige omgeving te laten plaatsvinden. Met het waarschuwingssysteem, waarin ook vrijwilligers meegenomen kunnen worden, heeft de organisatie een instrument in handen waarmee voorkomen kan worden dat medewerkers/vrijwilligers die bij een andere organisatie over de schreef zijn gegaan, blanco binnen NK aan de slag kunnen gaan. Meer info is te lezen op https://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl/waarschuwingsregister/

Ten slotte kunnen we melden dat in het traject om te komen tot een aangepaste WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) een volgende stap is gezet. Minister Bruins van Medische zorg heeft na ruim vier maanden de meer dan 300 vragen van Kamerleden beantwoord over de WMCZ 2018. Ook heeft hij de conceptwet op een aantal technische punten gewijzigd. In een eerste reactie geeft het netwerk LOC zeggenschap in zorg aan dat de aanpassingen geen verbetering voor de positie van cliëntenraden lijken te zijn. LOC pleit voor een spoedige behandeling van de wet in de Tweede Kamer, zodat duidelijk wordt welke aanpassingen de minister precies heeft doorgevoerd.

Ondernemingsraad

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om het werk goed en prettig te kunnen uitvoeren. Afgelopen periode heeft de OR positief geadviseerd ten aanzien van een investering voor een nieuw persoonsalarmsysteem voor de klinieken. Medewerkers zijn betrokken in het voortraject en konden zo zelf invloed uitoefenen op hun arbeidsomstandigheden en de aanschaf van het systeem dat zij zelf het beste vonden.

Verder heeft de OR ingestemd met deelname aan het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn (zie informatie hierover bij onderdeel Cliëntenraad).

Raad van Toezicht

Ook in het tweede kwartaal van 2018 heeft de Raad van Toezicht met het bestuur gesproken over het aanhaken in het netwerk van Zorg van de Zaak. Ook heeft de RvT zelf nog met de Raad van Commissarissen van Zorg van de Zaak gesproken.

Verder zijn met de RvT de diverse vastgoedplannen besproken en is goedkeuring van de RvT ontvangen voor de verkoop van de Edisonlaan te Tilburg.

En ten slotte is met de RvT teruggeblikt op de strategieherijking (zie ook hierboven). Eind augustus zal de kaderbrief worden besproken.