Terugblik Herstelondersteunende zorg derde kwartaal 2019

Eigen regie bij de cliënt, streven naar meer participatie en inzet van ervaringsdeskundigheid: enkele belangrijke doelen van de Herstelondersteunende zorg van NK (zie kader onderaan artikel). De inzet van ervaringsdeskundigheid is een zeer waardevolle aanvulling naast de reguliere ambulante en klinische zorg. Herstelondersteunende zorg kan snel worden ingezet en richt zich vaak op concrete, praktische vragen van de cliënt. Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal:

  • nieuwe teamleider Herstelondersteunende zorg;
  • gastlessen op scholen groot succes;
  • hulpverleners leren herstelondersteunend werken.

Nieuwe teamleider Herstelondersteunende zorg

Vanaf 1 juli is Sanne Jennen teamleider van het team Herstelondersteunende zorg. Voornaamste doel van Sanne is een stevige basis binnen het team neerzetten en het team Herstelondersteunende zorg beter op de kaart zetten. Herstelondersteunende zorg raakt heel veel thema’s en werkterreinen, zoals eigen regie bij de cliënt leggen, herstelondersteunende attitude en taalgebruik faciliteren, inzet ervaringsdeskundigheid stimuleren en destigmatisering bevorderen. Samen met het team gaat Sanne bekijken hoe de vaardigheden en talenten van alle medewerkers optimaal kunnen worden ingezet om op al deze thema’s en terreinen voortgang te boeken. Vragen over herstelondersteunende zorg? Mail Sanne op sanne.jennen@novadic-kentron.nl! 

Gastlessen op scholen groot succes

Dit jaar hebben ervaringswerkers al minimaal vijftien keer gastlessen verzorgd op scholen binnen het voortgezet onderwijs (alle niveaus). Jongeren op deze scholen maken kennis met een (jonge) vrijwilliger die vanuit de eigen ervaring uitleg geeft over zijn of haar verslaving en herstel hiervan. De reacties zijn heel positief en leerlingen zijn onder de indruk van het verhaal. De focus ligt niet zozeer op voorlichting over de eigenschappen en risico’s van verschillende middelen, maar op het unieke verhaal van mensen die door hun gebruik enorme problemen hebben gekregen, en op de stappen die ze genomen hebben om die problemen te overwinnen. Dit heeft veel impact op de jongeren.

Bijkomend doel van de gastlessen is dat al op jonge leeftijd stigma’s over verslaving worden aangepakt. De verslaafde is immers niet een naamloos “cliché”, maar een persoon die in vele opzichten hetzelfde is als zijzelf. Bovendien is het geven van gastlessen en het vertellen van hun eigen verhaal met als doel problemen bij anderen te voorkomen, ook voor de vrijwilligers zelf een belangrijke stap in hun eigen herstel. Scholen die interesse hebben in een gastles, maar ook bijvoorbeeld bedrijven die hun personeel willen laten kennismaken met thema’s als verslaving en herstel, kunnen contact opnemen via sanne.jennen@novadic-kentron.nl.

Hulpverleners leren herstelondersteunend werken

Zoals in het vorige kwartaalbericht werd aangegeven, wil NK dat de hele organisatie herstelondersteunend gaat werken. Een van de stappen om dit te bereiken, is het trainen van alle medewerkers binnen NK. Team Herstelondersteunende zorg heeft voor de zomer de teams van de hostels en dag- en nachtopvang getraind, momenteel vinden trainingen plaats bij de FACT-teams en vanaf het najaar zijn de andere teams aan de beurt. De training is er vooral op gericht om hulpverleners te leren om “anders te kijken”. Zo gaat herstelondersteunende zorg sterk uit van de eigen regie van de cliënt. Behandelaars zijn nog te vaak geneigd om de cliënt te proberen te overtuigen van wat zij zelf denken dat het beste is. Ook het taalgebruik wordt besproken, zowel in de communicatie met als over de cliënt. Wat zit er bijvoorbeeld achter de zin “cliënt weigert geboden opname”? Waar dit in de praktijk vaak het einde van het gesprek betekent, zou dit eigenlijk juist het begin moeten zijn. Wat zorgt ervoor dat de cliënt geen gebruik van het aanbod wil maken? Wat wil de cliënt zelf eigenlijk, en hoe denkt de cliënt dat dit het beste bereikt kan worden? Alle behandelaars willen hun cliënten helpen, maar vaak hebben ook zij te maken met (onbewuste) aannames en vooroordelen.

Wat is herstelondersteunende zorg?

Bij herstelondersteunende zorg bepaalt de cliënt zelf wat hij of zij wil bereiken op verschillende levensgebieden, en neemt hier zoveel mogelijk zelf de regie in, met ondersteuning van de hulpverlener. Bij herstelondersteunende zorg is het inzetten van ervaringsdeskundigheid essentieel: als aanvulling op de zorg, als brug tussen cliënt en professional en als derde kennisbron naast professionele en wetenschappelijke kennis. Niet alleen onze cliënten en organisatie plukken daar de vruchten van, ook draagt het bij aan het herstel van de ervaringswerkers zelf. NK onderscheidt daarbij ervaringswerkers: vrijwilligers die hun eigen ervaringen gebruiken om anderen verder te helpen, en ervaringsdeskundigheid: veelal medewerkers in dienst die hun ervaringsdeskundigheid door middel van een opleiding verder hebben ontwikkeld.

Cijfers  

Samen herstellen

Regio Aantal deelnemers
Breda/Roosendaal 136
Tilburg 102
Den Bosch/Oss 62
Eindhoven/Helmond 116

Deelnemers ervaringsgroepen

Regio Aantal deelnemers
Breda maandag 37
Breda vrijdag 29
Bergen op Zoom 10
Tilburg 19
Den Bosch 3
Den Bosch ouderengroep 10
Eindhoven 17

Deelnemers coachingsgroepen

Regio Aantal deelnemers
Breda 23
Tilburg 21
Den Bosch 46
Eindhoven 30
Bergen op Zoom 6

 Aantal herstelmedewerkers herstelpunten

Regio Aantal medewerkers
Vught 8
Eindhoven 7

Aantal herstelmedewerkers afdelingen

Afdeling Aantal medewerkers
Beschermde woonvorm Bergen op Zoom 1
Hostel Den Bosch 2
Hostel Eindhoven 1
Dag- en nachtopvang 1

Aantal ervaringsdeskundigen

Regio Aantal medewerkers
Sint-Oedenrode 1
Bergen op Zoom 1
Tilburg 1
Den Bosch 4
Eindhoven 0
Vught 3
Breda 1
Helmond 2

Totaal aantal herstelmedewerkers per regio (samen herstellen)

Functie Aantal medewerkers
Bergen op Zoom 2
Breda 3
Tilburg 7
Den Bosch 6
Eindhoven/Helmond 8
Sint-Oedenrode 2

Aantal stagiaires 

Regio Aantal stagiaires
Breda 0
Den Bosch 2
Vught 1

Aantal BBL 

Regio Aantal BBL
Bergen op Zoom 0
Vught 1
Den Bosch 2
Eindhoven 1
Tilburg 1

De reden (ondersteuning Verslavingsreclassering) Breda

Regio Aantal deelnemers
Individuele begeleiding 36
Herstelmedewerkers 5
Coachingsgroep 5

Totaal aantal herstelmedewerkers per project

Functie Aantal medewerkers
Samen herstellen 28
Herstelpunten 15
Ervaringsdeskundigen 13
Studenten 9
De Reden 3
Herstelmedewerkers op afdelingen 5