Terugblik Justitieel domein tweede kwartaal 2018

Cliënten die met justitie in aanraking zijn gekomen, worden bij NK begeleid door de verslavingsreclassering (VR) en zo nodig behandeld door de forensische verslavingszorg (FVZ). Meestal gebeurt dit binnen een justitieel kader, in opdracht van of na verwijzing door het OM. Beide afdelingen hebben voortdurend oog voor kwaliteit en innovatie om ook voor deze cliënten Nieuwe Kansen mogelijk te maken. In deze terugblik op het tweede kwartaal van 2018 aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • trainingen Conclusie schrijven en Coachen en organiseren van tijd en taken;
  • reclasseringswerkers Leger des Heils te gast bij VR Den Bosch;
  • HKZ-R Audit: “Foutloos traject: complimenten”;
  • implementatie nieuwe RISC;
  • wat vinden cliënten van de VR?;
  • evaluatie gedragstrainingen jongeren.

Trainingen Conclusie schrijven en Coachen en organiseren van tijd en taken

Donderdag 17 mei vond voor alle adviseurs van de Verslavingsreclassering (VR) de training Conclusie schrijven plaats, gericht op de adviesrapporten die medewerkers opstellen voor Justitie. Door deze training zal de kwaliteit van de rapporten van de VR verder toenemen.

Op 24 mei namen zestien VR-medewerkers deel aan de training Coachen en organiseren van tijd en taken, zodat medewerkers hun werkstijl kunnen optimaliseren. Deze training werd gegeven op verzoek van het team Kwaliteit en Beleid van de VR, en verzorgd door het Opleidingshuis 3RO. De belangrijkste tips van deze dag waren:

  • Beslis meteen of je verzoeken direct, later of niet afhandelt.
  • Als je een verzoek afhandelt, doe dat dan in één keer volledig.
  • Voorkom of verminder interne of externe verstoringen van de afhandeling.
  • Zorg ervoor dat zaken niet onnodig uit de hand lopen. 

Reclasseringswerkers Leger des Heils te gast bij VR Den Bosch

Sinds begin juni zijn vier medewerkers van de reclassering Leger des Heils gestationeerd bij de VR Den Bosch aan de Rompertsebaan. Zij werkten vooral in de regio Eindhoven, maar sinds anderhalf jaar ook voor de regio Den Bosch. De belangrijkste doelgroepen van deze medewerkers zijn dak- en thuislozen, cliënten met psychiatrische problematiek en zigeuners. In de praktijk is er veel overlap met de cliënten van onze medewerkers in Den Bosch en wordt er samengewerkt met dezelfde partijen, bijvoorbeeld met Exodus, SMO Den Bosch en Reinier van Arkel. Bossche cliënten spraken zij tot voor kort bij SMO Den Bosch, maar gelet op het groeiende aantal cliënten had die locatie onvoldoende mogelijkheden. Nu vinden de afspraken plaats op woensdag en vrijdag bij de VR Den Bosch. Een praktische oplossing met kwalitatieve voordelen: door vanuit één locatie te werken, kunnen de medewerkers van elkaar leren en is het gemakkelijker de situatie van gezamenlijke cliënten te bespreken.

HKZ-R Audit: “Foutloos traject: complimenten”

Eind mei kreeg de VR weer bezoek van een HKZ-R-auditor. De HKZ-R (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector – Reclassering) is een audit die beoordeelt of de kwaliteit nog op orde is en behouden wordt, met andere woorden: of het kwaliteitsmanagementsysteem nog effectief is. De VR kon de audits afronden zonder tekortkomingen. De auditor gaf aan de gesprekken met de VR-medewerkers als positief en betrokken ervaren te hebben, en deelde een compliment uit voor wat de VR in twee jaar tijd tot stand had gebracht. Sterke punten waren de feedbackcultuur, de bewaking van professionaliteit en de ruimte die er binnen de strakke kaders is voor kwaliteit. Er waren ook een paar aandachtspunten: de VR zou een prominente plek in moeten nemen in de directiebeoordeling en de communicatie rondom Vitale Teams en de structuur en rollen die daarbij horen, kan verder worden geoptimaliseerd.

Implementatie nieuwe RISC

In september 2017 startte binnen het project Slimmer reclasseren een pilot met een nieuw diagnose-instrument voor de reclassering, met als werktitel Geïntegreerd Diagnose Instrument (GDI). De instrumenten die destijds gebruikt werden, zoals de RISC (Recidive Inschattings Schalen), QuickScan, de B-SAFER en het Snel Advies, werden niet gebruiksvriendelijk bevonden. Inmiddels is de pilot, waaraan zo’n 150 reclasseringswerkers uit het hele land hebben meegewerkt, afgerond en wordt landelijk de nieuwe RISC geïmplementeerd. Hiervoor zijn reclasseringswerkers opgeleid die als koploper collega’s trainen.

Een van hen is onze reclasseringswerker Linda Keijzers, die in Breda en Tilburg de VR-medewerkers traint. Linda: “Ik heb in Utrecht een speciale training gevolgd. De RISC-trainingen doe ik samen met een collega. We maken onze collega’s bewust van de neiging te snel conclusies te trekken en in de valkuil van beslisfouten te trappen, en geven hen handvatten hoe je met de RISC een professioneel, gestructureerd en onderbouwd advies schrijft. In de nieuwe RISC zijn per leefgebied kernvragen beschreven die richtlijn geven voor een analyse. We beschrijven nu meer de beschermende factoren, waarbij het natuurlijk van belang blijft om de risico’s niet uit het oog te verliezen. Het instrument heeft een logische volgorde, waarbij het ook essentieel blijft om je advies te toetsen bij collega’s.” Linda heeft in Tilburg op verzoek ook de collega’s van Reclassering Nederland geschoold. In Den Bosch en Eindhoven worden de trainingen gegeven door VR-medewerkers uit die regio.

Wat vinden cliënten van de VR?

De mening van onze cliënten is van groot belang in de hulp- en zorgverlening. Ook voor onze VR, die de mening ook gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening op een hoger plan te brengen. Daarom werd dit jaar een grootschalige Cliëntraadpleging gehouden. Eind april werden de resultaten gepubliceerd, die waren gebaseerd op 121 ingevulde formulieren van cliënten uit het hele werkgebied. De resultaten worden beschouwd als nulmeting en zijn uitgangspunt voor volgende Cliëntraadplegingen.

Mona van Roij, werkbegeleider en lid van het team Kwaliteit en Beleid van VR: “De vier afdelingen kregen een beoordeling op een schaal van 1 tot 10, die varieerde van 8,6 tot 9,2. Er werden drie kenmerken onderzocht: betrouwbaarheid, bejegening en veiligheid. Deze werden op een schaal van 1 tot 5 gewaardeerd met gemiddeld 4,54 voor betrouwbaarheid, 4,42 voor bejegening en 4,14 voor veiligheid. Als team Kwaliteit en Beleid zijn we erg blij met de resultaten en zullen die gebruiken om verdere kwaliteitsborging op poten te zetten. Speciale aandacht zal uitgaan naar goede informatieverstrekking rondom de klachtenprocedure en meer transparantie met betrekking tot het omgaan met persoonlijke gegevens.”

Klik hier voor het volledige rapport.

Evaluatie gedragstrainingen jongeren

De VR voert al jaren trainingen uit met als doel cliënten die een delict hebben gepleegd, te helpen om hun gedrag te veranderen. Vorig jaar werden die trainingen, in samenwerking met de jeugdofficier, de Raad voor de Kinderbescherming (RvK) en de Jeugdreclassering (JR) op proef gegeven voor jongeren van 16 tot 18 jaar. Ook bij deze doelgroep speelt middelengebruik een rol.

In mei hebben de samenwerkende partijen dat experiment geëvalueerd. Onze VR-trainers zijn enthousiast over de doelgroep en de training. De resultaten zijn positief: ze zien het op zo vroeg mogelijke leeftijd inzetten van de training als een grote meerwaarde. De JR is positief over het proces rond de training en over de samenwerking met de trainers. Er wordt goed overlegd, waardoor de samenwerking soepel verloopt. Ook de proactieve, outreachende houding naar JR en jongeren is een groot pluspunt. Bij de RvK zijn geen reacties binnengekomen. Een minpunt was de onduidelijkheid over de financiering.

De samenwerkende partijen willen gezien de positieve ervaringen de trainingen blijven aanbieden. Ook past dat bij de maatschappelijke opdracht om zorg op maat te leveren. Voorwaarde is wel dat de training in de beschikking van de rechter is opgenomen, zodat de financiering geborgd is.