Terugblik Novadic-Kentron algemeen derde kwartaal 2019

In dit artikel vindt u een terugblik op een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen onze organisatie in het derde kwartaal van 2019. Lees meer over:

  • aansluiting van Novadic-Kentron tot netwerk Zorg van de Zaak definitief;
  • Sigrid Wijnbergh medebestuurder NK;
  • nieuwe Raad van Toezicht;
  • subsidie voor project ‘NK digitaal’;
  • versterkt aanbod voor naasten bij NK;
  • NK krijgt PSO-trede 2 voor sociaal ondernemen;
  • verplichte zorg vanaf 1 januari 2020. 

Aansluiting van Novadic-Kentron tot netwerk Zorg van de Zaak definitief

In april is bekendgemaakt dat Novadic-Kentron het netwerk van Zorg van de Zaak gaat versterken. Inmiddels is hiervoor goedkeuring verkregen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarmee is de aansluiting definitief. Op 21 augustus werden in Utrecht de laatste officiële documenten ondertekend door de bestuurders van beide organisaties. NK gaat als stichting binnen het netwerk van Zorg van de Zaak op zoek naar Nieuwe Kansen en versterking van haar huidige activiteiten.

Het samengaan van NK en Zorg van de Zaak heeft voordelen voor beide organisaties. Door het bundelen van de expertise en de middelen van beide organisaties, ontstaat een sterke partij op het gebied van preventie en herstelondersteuning bij een riskante leefstijl en verslaving. Samen kunnen we mensen die uitvallen in onze samenleving beter ondersteunen bij hun herstel en het weer mee kunnen doen in de maatschappij, door een geïntegreerd en flexibel aanbod. Er ontstaat meer ruimte voor doorontwikkeling en innovatie van onze deskundigheid en aanbod. Hierdoor verhogen wij de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening en ontstaan er Nieuwe Kansen voor cliënten en medewerkers.

Sigrid Wijnbergh medebestuurder NK

Het eenhoofdige bestuur van NK, ingevuld door Walther Tibosch, is per 21 augustus uitgebreid tot een tweehoofdig bestuur met de benoeming van Sigrid Wijnbergh, de voormalige concern controller van NK. Hiermee is een sterk collegiaal bestuur geïnstalleerd, waarbij Walther Tibosch optreedt als voorzitter. Deze benoeming was nodig omdat Walther Tibosch is toegetreden tot de hoofddirectie van Zorg van de Zaak. Vanuit deze positie gaat hij zich richten op het waarmaken van de nieuwe kansen die voortvloeien uit de samenwerking van NK met de andere bedrijven in het netwerk van Zorg van de Zaak.

Nieuwe Raad van Toezicht

Door de afronding van de aansluiting bij Zorg van de Zaak moest een nieuwe Raad van Toezicht benoemd worden voor NK. Voorzitter Ton Kessels en leden Marianne Schlösser en Leo Simons zijn teruggetreden; Rob van Damme (huisarts en senior adviseur Bakenberg Consult) is op voordracht van de Cliëntenraad toegetreden tot de nieuwe Raad van Toezicht. Hiermee is kennis van NK en de voorgeschiedenis geborgd. Mevrouw Brechta Kuijpers (tot voor kort directeur bij Synergia Capital Partners) is voorzitter van de nieuwe RvT geworden en de heer Paul Löwik (senior adviseur bij Breuer & Intraval) completeert de raad.

Subsidie voor project ‘NK digitaal’

“Online is het nieuwe normaal” volgens Martin Reddemann, die samen met Maartje Boom projectleider is van ‘NK digitaal’. Dit voorjaar zijn zij gestart met een project met als doel dat iedere NK-cliënt straks een eigen portaal krijgt met toegang tot bijvoorbeeld een agenda met afspraken, een link naar digitale behandeling en gefaseerd steeds meer informatie uit het elektronisch patiëntendossier (EPD). Een tweede pijler is digitale behandeling, die naast face-to-facebehandeling een integraal onderdeel van het behandelaanbod moet worden. Dit najaar wordt gewerkt aan een online welkomstmodule, die ingezet kan worden tijdens de wachttijd, en een CRA-module, die straks standaard aan elke NK-cliënt wordt aangeboden. Ook wordt momenteel gewerkt aan een online module voor naasten en wordt nagedacht hoe we naasten via de digitale weg nog beter kunnen betrekken bij de behandeling.

Voor dit project heeft het ministerie van VWS een VIPP-subsidie (Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt Professional) toegekend voor een periode van twee jaar. Die subsidie heeft het mogelijk gemaakt om programmamanager Suus Theuws aan te stellen. Suus is GZ-psycholoog met managementervaring en begeleidt organisaties bij onder andere innovatieve healthconcepten en veranderopdrachten. Vanaf 11 november gaat Suus aan de slag met dit project.

Versterkt aanbod voor naasten bij NK

Steun van naasten is erg belangrijk voor het herstel van een verslaving. Daarvoor is het echter nodig dat naasten zelf ook steun krijgen. In het verleden is het NK-aanbod voor naasten ingeperkt door noodzakelijke bezuinigingen, maar NK heeft nu het besluit genomen dit aanbod weer te versterken. Er zijn plannen om in alle regio’s voorlichtingsavonden voor naasten te organiseren en een online module voor naasten wordt momenteel (door)ontwikkeld. Daarnaast zijn er plannen om groepscursussen voor naasten aan te bieden en ligt er een voorstel om een pilot op te zetten binnen een gemeente voor de inzet van CRAFT voor naasten van niet-ingeschreven cliënten (Community Reinforcement Approach Family Training). Binnen een CRAFT-training worden naasten vaardigheden geleerd om weer meer regie te krijgen over hun eigen leven, maar ook om anders om te gaan met het familielid met verslavingsproblemen. Dit om het herstel van dit familielid te bevorderen en deze indien nodig te motiveren professionele hulp te aanvaarden. Ook het aanbod voor kin­de­ren van ou­ders met ver­sla­vings­pro­ble­men wordt weer extra onder de aandacht gebracht (KOPP/KOV-groepen). Ten slotte wordt het aanbod voor naasten bij ketenpartners in de regio in kaart gebracht, zodat naasten daarop gewezen kunnen worden. Zo kunnen naasten zelf de keuze maken voor het best passende aanbod. Het management van NK heeft deze toekomstrichting goedgekeurd en de komende tijd gaan de teams aan de slag om de plannen uit te werken tot een concreet aanbod.   

NK krijgt PSO-trede 2 voor sociaal ondernemen

De missie van Novadic-Kentron is Samen Nieuwe Kansen Creëren. Wij zetten onze verslavingsdeskundigheid in voor een gezonder, socialer en veiliger Brabant, waarin iedereen kan meedoen. Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sluit hier naadloos op aan. NK werkt met een doorgroeimodel, waarbij (ex-)cliënten hun ervaringen inzetten om anderen te helpen bij hún herstel. We bieden werkervaringsplaatsen voor herstelmedewerkers, stages en opleidingen, en werkgelegenheid aan gediplomeerde ervaringsdeskundigen. Daarmee levert NK toonaangevende, herstelondersteunende zorg én tegelijkertijd een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het PSO-keurmerk heeft vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de tredebenadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. NK heeft nu Trede 2 gekregen, en doet dat dus op het een na hoogste niveau.

Verplichte zorg vanaf 1 januari 2020

Op 1 januari gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken krijgen met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden. In een ambulante setting dus. Ook NK sorteert als verslavingsexpert voor op de nieuwe wet. NK werkt Brabantbreed en neemt deel aan meerdere speciaal ingerichte regio-overleggen. Hierin bereiden we samen met ggz-organisaties, gemeenten en het Openbaar Ministerie de implementatie van de wet voor. Graag geven we inzicht in ons aanbod vanaf 1 januari in het kader van de verplichte zorg:

  1. We blijven doen wat we al doen in de Bopz, dus we bieden verplichte zorg in de klinische setting. Daarnaast ontwikkelen we de verplichte zorg in de ambulante setting. Dit past bij de ambitie van NK. We blijven ook dezelfde doelgroep bedienen, met een vergelijkbaar zorgaanbod, met vergelijkbare afspraken met ketenpartners als nu binnen de Bopz.
  2. We kiezen ervoor om de uitvoering van de (ambulante) interventies geleidelijk in te zetten met inachtneming van jurisprudentie die de komende jaren zal verschijnen. We maken de keuze voor een beperkt aantal interventies, zoals “medicatieverstrekking” of “controle beïnvloedende middelen” en volgen de adviezen van de handreiking van GGZ Nederland.
  3. We gaan in 2020 door met de (door)ontwikkeling van het voorkomen en terugdringen van interventies verplichte zorg, zoals preventie, inzet van ervaringsdeskundigen of het interventieteam.