Terugblik Novadic-Kentron algemeen tweede kwartaal 2019

In dit artikel vindt u een terugblik op enkele ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen onze organisatie in het tweede kwartaal van 2019. Lees meer over:

  • NK verkoopt Damianenklooster Sint-Oedenrode;
  • MT buigt zich over speerpunten NK 2020;
  • “Last man Standing”. 

NK verkoopt Damianenklooster Sint-Oedenrode

Medio april heeft NK het voormalige Damianenklooster aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode definitief verkocht. De nieuwe eigenaar wordt SorgHuijs Investment, waarmee in april een definitief koopcontract werd afgesloten. Deze organisatie richt zich op wonen, zorg en welzijn en initieert, ontwikkelt, structureert en beheert zorgvastgoed. Het klooster krijgt dus opnieuw een zorgbestemming.

Het voormalige klooster is sinds 1971 in gebruik geweest als verslavingszorginstelling. Vanaf 1993 was het klooster in gebruik als hoofdkantoor en kliniek van NK. In 2007 verhuisden deze onderdelen naar zorgpark Voorburg in Vught. Na een ingrijpende verbouwing werd in 2012 de verslavingskliniek voor jongeren van Kentra24 aan de Schijndelseweg gehuisvest. In 2020 zal de jeugdkliniek verhuizen naar onze locatie in Vught. Daar zijn momenteel al een aantal klinische afdelingen ondergebracht. Ook zijn in Vught alle faciliteiten aanwezig (sportzaal, muziekruimte, et cetera) die Kentra24 ook in Sint-Oedenrode ter beschikking had. Hierdoor zal er ook in Vught een goed programma geboden kunnen worden. 

MT buigt zich over speer­pun­ten NK 2020

Begin mei heeft het managementteam (MT) van NK zich gebogen over het be­pa­len van NK-bre­de speer­pun­ten voor 2020: aan wel­ke za­ken gaan we, naast de ac­ties in de jaar­plan­nen, ex­tra fo­cus ge­ven? Naast MT-le­den heb­ben aan de eer­ste dag di­ver­se an­de­re me­de­wer­kers van NK en een de­le­ga­tie van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht deel­ge­no­men. Op basis van de gesprekken is de vol­gen­de top 3 be­paald:

  1. di­gi­ta­li­se­ring: im­ple­men­ta­tie van be­staan­de mo­ge­lijk­he­den en ver­ken­ning van nieu­we ont­wik­ke­lin­gen;
  2. pro­fes­si­o­na­li­se­ring;
  3. ke­ten in beeld: wat doet NK wel en niet, voor wie is NK er, wat doen we sa­men met an­de­ren?

De­ beleidsdag heeft ge­leid tot goe­de dia­lo­gen, veel ver­bin­ding en een con­struc­tief re­sul­taat. Het MT gaat de ko­men­de pe­ri­o­de ver­der aan de slag met de re­sul­ta­ten van de­ze dag en zal op ba­sis hier­van de Ka­der­brief 2020 op­stel­len. 

“Last Man Standing”

Op zaterdag 22 juni deed Hendrik Hartevelt, voorzitter van de NK Cliëntenraad, namens de Stichting het Zwarte Gat (waarvan hij voorzitter is) mee aan een event van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid: Last Man Standing. Stichting het Zwarte Gat vroeg aandacht en geld voor kinderen van ouders met een verslavingsprobleem. De opdracht was om met 300 deelnemers op smalle palen (18 bij 18 centimeter) in het water te staan en dat maximaal zes uur vol te houden. Ook was het Zwarte Gat aanwezig met een kraampje met voorlichtingsmaterialen van waaruit ze met geïnteresseerden in gesprek konden gaan. Het Zwarte Gat heeft tot nog toe een bedrag van ruim € 2.700 opgehaald.