Terugblik Preventie en zorg derde kwartaal 2019

Novadic-Kentron biedt een breed pakket aan preventie en zorg. Preventie verzorgt informatie, advies en voorlichting, maar beheert ook testservices en verricht veldonderzoek. Binnen de gemeente biedt NK onder meer bemoeizorg, dag- en nachtopvang en medische heroïne-units. Ambulante en klinische zorg worden geleverd door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. In een groter artikel gaan we dieper in op de ambulante begeleiding die we in het kader van de Wmo in Den Bosch bieden. Hieronder leest u over een aantal andere ontwikkelingen in dit kwartaal:

  • voorlichting voor scholieren: “Omgaan met verleidingen: drugs en drugsrunning”;
  • van wonen naar doorstromen: veranderingen bij woon- en opvangvoorzieningen;
  • ontwikkelingen forensisch FACT;
  • Unity: voorlichting in de dance scene;
  • Gouden Ananas voor BasisGGZ Novadic-Kentron. 

Voorlichting voor scholieren: “Omgaan met verleidingen: drugs en drugsrunning”

Novadic-Kentron werkt samen met GGD Hart voor Brabant, Helder Theater en de gemeente Tilburg om Tilburgse scholieren op het voorgezet onderwijs te leren omgaan met verleidingen, zoals drugsgebruik, én drugshandel. Het project “Omgaan met verleidingen: drugs en drugsrunning” geeft scholieren informatie en maakt hen bewust van deze verleiding, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken en er bij voorkeur niet aan beginnen. Ook wordt ouders en leerkrachten geleerd signalen van gebruik te herkennen en krijgen ze handvatten aangereikt om met die signalen om te gaan en het thema bespreekbaar te maken.

Het project, dat loopt tot eind 2019, bestaat uit een docentenscholing, ouderavonden en lesmateriaal voor vier lessen. Helder Theater heeft een theatervoorstelling gemaakt die een prominente plek heeft in alle activiteiten. Aansluitend op de voorstelling is er een nabespreking met de acteurs van Helder Theater en een preventiewerker van NK. 

Van wonen naar doorstromen: veranderingen bij woon- en opvangvoorzieningen

NK blijft zorg bieden aan de doelgroep die begeleiding bij het wonen nodig heeft. Het aanbod van individuele ambulante woonbegeleiding wordt zelfs uitgebreid. Binnen de dag- en nachtopvang en de woonvoorzieningen (hostels) in Den Bosch en Eindhoven heeft de nadruk altijd gelegen op stabilisering. Dat gaat veranderen: we transformeren de hostels tot ontwikkelcentra, waarin vooruitgang centraal staat. De dag- en nachtopvang wordt in samenwerking met de Maatschappelijke Opvang (SMO) een doorstroomvoorziening. De eerste stappen om deze transitie te realiseren zijn inmiddels gezet.

Maar er gebeurt meer! NK heeft de ambitie om in Den Bosch Housing First op te zetten. Dit is een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding, bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen. De toewijzing van een woning is daarbij de start van een traject waarbij zelfstandig wonen het doel is. Ook zijn er plannen om in Eindhoven GHB-plaatsen te realiseren en wordt nagedacht over een passend aanbod aan ambulante begeleiding voor deze doelgroep. 

Ontwikkelingen forensisch FACT

Per 1 september is Novadic-Kentron gestart met forensisch FACT. De vraag naar FACT is groot voor deze doelgroep, zowel bij cliënten als bij verwijzers, en daar gaan we nu gehoor aan geven.

  • In Eindhoven en Den Bosch zullen de forensische cliënten met een FACT-indicatie instromen binnen de reguliere FACT-teams.
  • In Tilburg en Breda is een FACT-team in opbouw voor beide steden waar cliënten van de Forensische Verslavingszorg (FVZ) forensisch FACT aangeboden krijgen.
  • In de regio Helmond/Peelland is inmiddels een akkoord bereikt om de samenwerking rondom forensisch FACT onder te brengen bij de Rooyse Wissel. In die regio was FACT+ bij de GGZ Oost-Brabant ondergebracht. FACT+ gaat doorontwikkelen naar een forensisch FACT met de mogelijkheid voor NK om ook reguliere FACT-cliënten aan te melden bij dit team.

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het forensisch veld, direct of indirect gerelateerd aan (forensisch) FACT. Denk bijvoorbeeld aan de ketenveldnorm (levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg), toenemende complexiteit van de problematiek en ambulantisering. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en anticiperen daar waar nodig. 

Unity: voorlichting in de dance scene

Onlangs presenteerde Unity Nederland haar jaarverslag over 2018. In dit verslag geeft Unity een beeld van de contacten die in 2018 werden gelegd bij festivals en evenementen en via andere kanalen (social media, website). In Brabant is NK Preventie vorig jaar bij een derde van alle 195 evenementen aanwezig geweest met een gedreven team van 24 peer educators. Samen hebben ze de bezoekers voorzien van informatie en met hen gesprekken gevoerd over (risico’s van) gebruik van alcohol en drugs. De peers zijn de spil van die activiteit en hebben een grote prestatie geleverd! De peer educators van Unity zijn getrainde vrijwilligers en deskundig op het gebied van veilig uitgaan binnen de dance scene.

Opvallend is dat in 2018 meer organisatoren verantwoordelijkheid namen met betrekking tot veilig uitgaan (celebratesafe.nl) en dat gemeenten vaker de expertise van de afdeling Preventie betrekken bij de besluitvorming rondom het evenementenbeleid. Dit komt mede dankzij de inzet van de Unity-peers omdat Unity verslavingspreventie zichtbaar en concreet maakt.

Gouden Ananas voor BasisGGZ Novadic-Kentron

De Stichting Kwaliteit in BasisGGZ (www.kibg.nl) monitort de cliëntwaarderingen van instellingen die BasisGGZ bieden in Nederland. Er zijn ruim driehonderd voorzieningen in Nederland die het keurmerk van KIBG dragen. Jaarlijks krijgt een aantal instellingen die het erg goed gedaan hebben, een ‘Gouden Randje’ toegekend. Die eer was dit jaar voor de BasisGGZ van NK, omdat de gemiddelde waardering van onze cliënten hoger is dan een 8 en het aanbevelingspercentage gemiddeld boven 75% ligt. Daar mogen alle collega’s van de BasisGGZ bijzonder trots op zijn.

Als symbool is aan de toekenning van het ‘Gouden Randje’ een Gouden Ananas verbonden. De ananas staat in het Caribisch gebied voor een warm welkom. In die zin vormt de ananas een blijk van waardering voor de manier waarop de BasisGGZ van NK haar cliënten bejegent en helpt. Dat sluit prima aan bij onze kernwaarde Fijn behandeld.