Terugblik Preventie en zorg eerste kwartaal 2019 

Novadic-Kentron biedt een breed pakket aan preventie en zorg. Preventie verzorgt informatie, advies en voorlichting, maar beheert ook testservices en verricht veldonderzoek. Binnen de gemeente biedt NK onder meer bemoeizorg, dag- en nachtopvang en medische heroïne-units. Ambulante en klinische zorg wordt geleverd door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. Hieronder leest u over een aantal ontwikkelingen in dit kwartaal. In deze nieuwsbrief leest u over:

  • invoering Wet verplichte ggz komt snel dichterbij;
  • NK op zoek naar nieuwe behandelmethoden pijngerelateerde verslaving;
  • tweede hostel Den Bosch in aantocht;
  • uitbreiding inzet casemanagers Wmo naar West-Brabant. 

Invoering Wet verplichte ggz komt snel dichterbij

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. Samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) vervangt deze wet de bestaande Wet Bopz (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). In de kern is het de bedoeling van de Wvggz dat cliënten zo min mogelijk (gedwongen) klinisch worden opgenomen, maar bij voorkeur ambulant – in hun eigen thuissituatie of omgeving – worden behandeld.

Met de Wvggz worden de belangen en de rechtspositie van de cliënt beter gediend, de kwaliteit van verplichte zorg verhoogd en de samenwerking tussen diverse partijen rond de cliënt verbeterd. Het is essentieel dat NK zich goed voorbereidt op de nieuwe wet. In dit kader is plaatsvervangend geneesheer-directeur en psychiater Xaro Sánchez als projectleider aangesteld. Xaro zal  de projectgroep Wvggz binnen NK gaan voorzitten. Deze projectgroep zal de implementatie van de wet voorbereiden en begeleiden, in samenspraak met de regiebehandelaars en het managementteam.

NK op zoek naar nieuwe behandelmethoden pijngerelateerde verslaving

Eén op de vijf Nederlanders heeft aanhoudende pijnklachten. Om door te kunnen met hun dagelijkse bezigheden, gebruikt een steeds groter deel van deze groep middelen zoals opioïde pijnmedicatie (Oxycodon, Fentanil, Tramadol), maar ook alcohol en drugs. Vooral het gebruik van Oxycodon neemt toe, en dit brengt behoorlijke risico’s met zich mee. Pijn is ons belangrijkste waarschuwingsmechanisme en het wegdrukken van dit signaal kan fysieke problemen verhullen. Daarnaast is er een aanzienlijke kans op verslaving. En ten slotte kunnen deze middelen pijn juist verergeren in plaats van verhelpen.

Het is dus belangrijk om aanhoudende pijnklachten op andere manieren te behandelen. In de regio Den Bosch start NK daarom een pilot. Daarin wordt het gebruik van middelen afgebouwd en worden cliënten behandeld met de methodes Acceptance and Commitment Therapy, Explain pain en Graded Exposure. De pilot moet tot een integraal behandelaanbod leiden voor zowel pijnklachten als verslaving. GZ-psycholoog Katinka Damen gaat deze pilot leiden. Naast Katinka neemt in ieder geval psychiater Alex Saridi deel, als expert op het gebied van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, en een nader te bepalen verslavingsarts voor verantwoorde afbouw van de pijnmedicatie.

Tweede hostel Den Bosch in aantocht

De plannen voor een tweede beschermdwonenvoorziening (hostel) aan de Zuiderparkweg in Den Bosch zijn er al geruime tijd. Inmiddels is besloten dat het hostel aan de Zuiderparkweg er gaat komen. Daarom vond medio maart een informatiebijeenkomst voor omwonenden plaats, die door 130 buurtbewoners werd bezocht. Deze bijeenkomst verliep op een rustige en prettige wijze.

Als alles volgens planning verloopt, wordt het hostel medio 2021 geopend. Er komen 34 bedden, waarvan er dertig permanent bezet zullen zijn. Vier bedden worden gereserveerd voor acute situaties. Reinier van Arkel wordt ‘hoofduitbater’ en runt het hostel samen met medewerkers van NK. Het eerste hostel aan de Van Broeckhovenlaan was aanvankelijk bedoeld voor een permanent verblijf binnen de voorziening. Inmiddels wordt daar ingezet op uitstroom uit het hostel en bewoners kansen bieden om weer mee te doen in de maatschappij. Die nieuwe opzet is inmiddels voor een aantal bewoners succesvol gebleken. Ook bij het hostel aan de Zuiderparkweg zal voor iedere bewoner bekeken worden of uitstroom naar een andere woonvorm en meer zelfstandigheid haalbaar is.

Klik hier voor een artikel op de website van Brabants Dagblad.

Uitbreiding inzet casemanagers Wmo naar West-Brabant

In de regio’s Den Bosch en Oss bieden we al enkele jaren individuele ambulante begeleiding door casemanagers Wmo (financiering door de gemeente). Door hun snelle en brede inzetbaarheid, en andere financiering, kunnen zij vaak náást andere (verzekerde) zorg ingezet worden. Hiermee hebben de casemanagers hun meerwaarde al bewezen. De casemanager kan ingezet worden op verschillende leefgebieden, zoals thuisadministratie, ondersteunen bij therapie-afspraken, motiveren, en het voeren van een zelfstandig huishouden. NK gaat deze diensten nu uitbreiden naar het westen van Brabant: eerst in Breda en later in Roosendaal. In West-Brabant zal de casemanager Wmo intensief gaan samenwerken met ervaringsdeskundigen. In samenspraak met de cliënt zal bekeken worden welke zorg voor hem of haar het best passend is.