Terugblik Specialistische en BasisGGZ 2018 en vierde kwartaal

In dit overzicht vindt u de actuele ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2018 binnen de door de zorgverzekeraars gefinancierde zorg (Zvw-domein), die geleverd wordt door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. U kunt lezen over de volgende thema’s:

 • opvallende ontwikkelingen in 2018:
  • Intensive Home Treatment (IHT) breidt zich uit;
  • het Etten-Leurse model;
  • pilot nieuwe GHB-behandeling;
  • vof Dubbele Diagnose Tilburg grondig verbouwd;
 • LVB-profielenstudie;
 • Dubbele Diagnose krijgt manager behandelzaken;
 • cliënten Kentra24 aan de wandel;
 • Brabantse gemeenten verdiepen zich in het Etten-Leurse model. 

Opvallende ontwikkelingen in 2018

Intensive Home Treatment (IHT) breidt zich uit

In de regio Noordoost had NK al een IHT-team, in 2018 is ook in de regio West-Brabant een IHT team gestart. De medewerkers van het IHT-team bieden maximaal zes weken acute zorg aan verslaafden in crisissituaties, bij voorkeur in de eigen omgeving en met partijen die al zorg verlenen aan of bemoeienis hebben met de betreffende cliënt. IHT heeft een positieve invloed op de wachttijd omdat met deze intensieve ambulante zorg een opname voorkomen of verkort kan worden. 

Het Etten-Leurse model

Afkicken van GHB is erg moeilijk, terugval komt in vergelijking met andere verslavingen vaak voor. De kans op terugval is een stuk groter als verslaafden na behandeling in hun eigen omgeving terugkeren. Daarom heeft NK met de gemeente Etten-Leur een specifieke aanpak voor GHB-cliënten ontwikkeld, inmiddels ook bekend als het ‘Etten-Leurse model’. Kern van die aanpak is de samenwerking tussen diverse partijen (gemeente, politie, verslavingszorg en jongerenwerk) maar vooral ook de manier waarop terugval wordt voorkomen. Die blijkt bij GHB in vergelijking met andere verslavingen extreem hoog. Een terugkeer in de eigen omgeving, waar cliënten weer volop met gebruik geconfronteerd worden, speelt daarbij een grote rol. Daarom wordt getracht om bovenregionale afspraken te maken om cliënten uit Etten-Leur na hun behandeling een (begeleide) woonplek aan te bieden buiten de eigen regio. Deze aanpak krijgt inmiddels ook landelijk de nodige waardering. In het vierde kwartaal vond ook een bijeenkomst plaats met de Brabantse gemeenten waarin dit model werd besproken. (Zie verder in dit overzicht.)

Pilot nieuwe GHB-behandeling

Binnen NK is een protocol ontwikkeld voor de detoxificatie van GHB-cliënten. In 2018 zijn als logische vervolgstap behandelrichtlijnen ontwikkeld, die onder andere het hoge terugvalpercentage moeten terugdringen. Daarvoor is het van belang dat de behandeling is afgestemd op bijkomende problematiek (bijvoorbeeld angst- en stemmingsklachten, het ontbreken van dagbesteding en een ondersteunend netwerk) en de voor GHB-cliënten specifieke hulpvraag. Kenmerkend zijn onder andere moedeloosheid door de vele stoppogingen en behoefte aan hulp bij praktische zaken als werk, wonen en tijdsbesteding. De nieuwe richtlijn, die door ZonMW gefinancierd werd, is eind 2018 als pilot gestart in de regio Roosendaal.

Vof Dubbele Diagnose Tilburg grondig verbouwd

In juni werden na een grondige renovatie de gebouwen van de Vof Dubbele Diagnose aan de Jan Wierhof heropend. De gebouwen zijn lichter en moderner geworden: een optimale omgeving om cliënten fijn te behandelen en hen Nieuwe Kansen te bieden.

Hieronder een terugblik op de ontwikkelingen in het vierde kwartaal.      

LVB-profielenstudie

In de regio Midden- en Noordoost-Brabant wonen ruim 4.600 mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Een kwetsbare doelgroep, bij wie vaak sprake is van “triple trouble”: naast de verstandelijke beperking hebben deze mensen ook een verslaving en psychische en sociale problematiek. Om te komen tot passende zorg(afspraken) is in deze regio’s de afgelopen twee jaar een door KPMG gefinancierde profielenstudie uitgevoerd.

Naast onze organisatie hebben achttien partijen uit de geestelijke gezondheidszorg, LVB-zorg, maatschappelijke opvang en onderwijs samen met gemeente Tilburg en zorgverzekeraar VGZ de doelgroep van mensen met een LVB in deze regio’s in kaart gebracht. De stuurgroep, waar namens NK Peter van Rijsbergen en Irene Dijkstra aan deelnemen, heeft met het opleveren van de eindrapportage LVB Profielenstudie inmiddels fase 1 en 2 afgerond: zes LVB-profielen zijn gedefinieerd en een ‘foto’ van de regio is gemaakt. Voor meer informatie hierover, zie de eindrapportage.

Inmiddels is een start gemaakt met fase 3, waarbij antwoord gezocht wordt op de vraag hoe we de zorg voor deze doelgroep goed vormgeven. Er zijn drie regionale werkgroepen ingericht (Den Bosch, Hart van Brabant Noord en Hart van Brabant Zuid), waarbij NK vertegenwoordigd is door Peter van Rijsbergen. Peter: “Onze opdracht is te komen tot een passend en effectief aanbod voor deze complexe doelgroep. Dat gebeurt in regionale werkgroepen, omdat samenwerking tussen partijen in de regio van cruciaal belang is. We zijn nu bezig om afspraken te maken over een gezamenlijk stappen- en zorgplan. Naar verwachting kan fase 3 medio 2019 afgerond worden.”

Dubbele Diagnose krijgt manager behandelzaken

Medio november is Coos Meester begonnen als manager behandelzaken voor de vof Dubbele Diagnose van NK en GGz Breburg in Tilburg en Breda. Coos gaat in deze nieuwe functie, die gecreëerd is om de inhoudelijke doorontwikkeling van Dubbele Diagnose vorm te geven, de zorg- en behandelinhoudelijke coördinatie op zich nemen. Belangrijke doelen zijn de implementatie van kwalitatief goed en passend zorgbeleid en versterking van de samenwerking met de moedermaatschappijen. Samen met de manager bedrijfsvoering, Jessie Nijman, gaat Coos integraal leidinggeven aan de multidisciplinaire teams van Dubbele Diagnose en is hij lid van het managementteam.

Cliënten Kentra24 aan de wandel

Sinds de evaluatie van het klinisch programma van Kentra24 in oktober is besloten de gebruikelijke ochtendbespreking na het ontbijt in een gezond en actief jasje te gieten. Iedere ochtend gaat de groep samen met de begeleiding om 9.00 uur een half uur wandelen. Voorheen was er op dit tijdstip een groepsmoment gepland, waarbij iedereen aan tafel zat (hing) en nog niet helemaal wakker was. Om de jongeren positief te activeren, is er besloten om te starten in de buitenlucht. In het begin gebeurde dit nog met enige tegenzin van de jongeren, maar inmiddels is dit volledig veranderd in enthousiasme. Nu zien we de jongeren al voor 9.00 uur klaar staan voor vertrek!

Daarbij valt op dat cliënten meer motivatie hebben om op tijd uit hun bed te komen en deel te nemen aan de wandeling, en zo dagelijks het weer (wind, regen en kou) te trotseren. Tijdens deze wandeling worden een aantal doelen bereikt: bewegen in de frisse lucht, wakker worden en ruimte maken voor een goed gesprek. De jongeren hebben op deze manier ook prettig onderling contact.

Brabantse gemeenten verdiepen zich in het Etten-Leurse model

Al eerder hebben wij bericht over de lof en waardering, ook landelijk, voor het Etten-Leurse model bij de behandeling van GHB-verslaafden. Op 6 november kwamen afgevaardigden en beleidsmedewerkers van zes regiogemeenten bijeen die zich bezig houden met beschermd wonen, opvang en/of indicatiestelling van GHB-cliënten om zich meer te verdiepen in de GHB-problematiek en kennis te maken met de aanpak van Etten-Leur.

Tijdens de bijeenkomst werd door Angela Aarts, Harmen Beurmanjer en Boukje Dijkstra, GHB-experts en onderzoekers van NK, aandacht besteed aan de specifieke kenmerken van de doelgroep. Wat maakt deze cliënten uniek en wat betekent dit voor behandeling, begeleiding en huisvesting? Vervolgens gaven senior preventiewerker Alex van Dongen en Jaap Malcontent van de gemeente Etten-Leur een toelichting op de Etten-Leurse aanpak. Begin 2019 staat dit thema weer op de agenda van het overleg tussen de zeven centrumgemeenten in Brabant, zodat de goede intenties van alle centrumgemeenten in afspraken vertaald kunnen worden.