Terugblik zorg binnen de gemeente 2018 en vierde kwartaal

Binnen het gemeentelijk domein biedt onze organisatie een breed pakket. Preventie verzorgt informatie, advies en voorlichting, maar beheert ook testservices en verricht indien gewenst veldonderzoek. Ook binnen de Wmo voert NK veel verschillende activiteiten uit, variërend van bemoeizorg, dag- en nachtopvang en medische heroïne-units tot jeugdzorg. Er gebeurt dus veel binnen het gemeentelijk domein en ook in het vierde kwartaal vonden bijzondere ontwikkelingen plaats. In deze nieuwsbrief leest u over:

 • opvallende ontwikkelingen in 2018:
  • gesprekstafels jeugd;
  • testservice als monitoringsinstrument;
 • follow-up veldonderzoek Nuland;
 • Happy Ouders Tilburg zeer geslaagd;
 • meer tijd nodig voor ‘Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken’;
 • lachgascampagne Den Bosch en Oss;
 • MHU’s gaan werken met Utrechts screeningsmodel;
 • koerswijziging woonvoorziening Bergen op Zoom.

Opvallende ontwikkelingen in 2018 

Gesprekstafels jeugd

De transities in de jeugdzorg van de afgelopen jaren dreigen hun tol te eisen voor het specialisme jeugdverslavingszorg. Als niet snel actie wordt ondernomen, zou passende hulp voor jongeren met verslavingsproblematiek kunnen verdwijnen. Daarom zijn door het hele land gesprekstafels jeugd georganiseerd tussen partijen uit de jeugdzorg, gemeenten en verslavingszorg. Thema: hoe borgen we met elkaar dat de kennis en ervaring van de verslavingszorg voor jongeren behouden blijft? In Tilburg krijgt dat vorm binnen het samenwerkingsverband tussen NK en Sterk huis. (Zie ook Terugblik ZVW-domein.)  

Testservice als monitoringsinstrument

In de zeven grote steden van Brabant beheert NK de testservice van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Daar kunnen gebruikers pillen en poeders laten testen en wordt met die gebruikers gepraat over hun gebruik en de risico’s. Daarnaast is deze activiteit een uitstekend monitoringsinstrument dat veel nuttige informatie oplevert. Die informatie gebruiken we indien mogelijk om een breed publiek te informeren via de landelijke en regionale pers. Afgelopen jaar gebeurde dat onder andere rond het thema nieuwe internetdrugs en rond de discussie om xtc te legaliseren.

Hieronder een terugblik op de ontwikkelingen in het vierde kwartaal.       

Follow-up veldonderzoek Nuland

Op verzoek van de gemeente Nuland hebben preventiewerkers van NK onderzoek gedaan naar het gebruik van drugs en/of alcohol in die gemeente. In september werd het rapport opgeleverd en besproken binnen de gemeente. Ondanks het feit dat in Nuland geen sprake is van een extreme situatie, is het gebruik van alcohol en drugs door jongeren aanleiding geweest om een aantal preventieve activiteiten voor zowel ouders als jongeren te plannen.

De eerste activiteiten hebben inmiddels plaatsgevonden. Op uitnodiging van wijkregisseur Rutger Janssens, die ouders uit Nuland via een mailing opgeroepen heeft, hebben er inmiddels in Café Kerkzicht twee informatieavonden voor ouders plaatsgevonden. Op de eerste avond, waar zo’n honderd ouders aanwezig waren, zijn de ouders voorgelicht over alcohol en drugs door onze preventiewerker Charles Dorpmans en door Carla Schoot van de GGD. Zij gingen vooral in op de vraag welke middelen jongeren zoal gebruiken en welke risico’s dat gebruik heeft. Bij de tweede avond, waar het thema Signaleren en bespreekbaar maken centraal stond, waren zo’n vijftig ouders aanwezig. Een deel daarvan had de eerste avond ook bezocht, maar er waren ook veel nieuwkomers die goede verhalen hadden gehoord. Deze avond werd verzorgd door Charles Dorpmans en Teun Michiels van jongerenwerk PowerUp073.

In het voorjaar van 2019 zijn de volgende activiteiten gepland:

 • een informatieavond voor sportverenigingen;
 • vervolgavonden voor ouders;
 • activiteiten door preventiewerkers van NK die samen met het jongerenwerk jongeren gaan opzoeken en met hen in gesprek gaan over hun gebruik;
 • vervolgonderzoek naar aard en omvang van gebruik onder jongeren.

Happy Ouders Tilburg zeer geslaagd

Een aantal Tilburgse kroegen opende woensdagavond 28 november hun deuren speciaal voor ouders, zodat zij kunnen zien waar hun kinderen gaan stappen. Tijdens deze bijzondere interactieve “kroegentocht” met de naam Happy Ouders, krijgen ouders van 16- tot en met 18-jarigen een uniek kijkje achter de schermen van het uitgaansleven en krijgen zij voorlichting van de mensen die uitgaan veilig houden. Happy Ouders is een project dat in diverse gemeenten in Brabant wordt uitgevoerd. In Tilburg gaat het om een samenwerkingsproject van de Gemeente Tilburg, Halt, Politie, GGD Hart voor Brabant en NK. Team Preventie Tilburg coördineerde het project.

Tijdens deze avond deden de ouders mee aan vier korte interactieve workshops, die werden gegeven in uitgaansgelegenheden in het Tilburgse centrum, waaronder Poppodium 013 (waar ouders ook een rondleiding kregen). De workshops gingen onder meer over Veiligheid in de binnenstad (Politie en Halt), Happy Ouders? (herkenbare puberperikelen uitgevoerd door Helder Theater), Alcohol en uw opgroeiende kind (door Roeland van Roosmalen van Preventie) en Uitgaan alcohol & drugs (door Charles Dorpmans van Preventie). Wij zijn blij dat zoveel partijen op deze wijze samenwerken.

We kunnen spreken van een succesvolle avond met zo’n tachtig belangstellende ouders! Een van hen was NK-beleidsmedewerker Mariken Hulscher, moeder van drie opgroeiende kinderen. Mariken:  “Zeker een geslaagde avond, met verrassende workshops en afwisselende thema’s om ouders te prikkelen. En leuk om ook de verhalen van andere ouders te horen, die je niet kent en die er soms ook heel anders in staan dan je eigen vertrouwde vrienden- en familieclub. Maar tegelijk vaak een feest van herkenning. In ieder geval genoeg input gekregen voor nog eens een goed gesprek met mijn man en later met onze kinderen hierover. We verwachten niet dat ze zwaar gaan drinken en daarom hebben we eigenlijk nooit duidelijke regels gemaakt rondom alcoholgebruik. Ten slotte nog een tip: ga er vooral sámen heen als ouders.”

Klik hier voor een artikel op de website van het Brabants Dagblad.

Meer tijd nodig voor ‘Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken’

Begin december is de stuurgroep ‘Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken’ bijeen geweest om te bespreken hoe het verder moet gaan met het project om drugsgebruik onder jongeren te denormaliseren. De stuurgroep heeft moeten concluderen dat het draagvlak voor dit project op dit moment te laag is om een succesvolle start te kunnen maken. De kwartiermakersfase is daarom eind december afgerond.

Een aantal gemeenten zal op initiatief van de stuurgroepleden in een bestuurlijk en ambtelijk overleg de koers bepalen. Als er een opening wordt gevonden om het project toch weer op de rit te krijgen, roept de stuurgroep zichzelf bijeen om vervolgstappen te bepalen.

Lachgascampagne Den Bosch en Oss

Sinds een paar jaar zijn in het publieke straatbeeld in Den Bosch en Oss, net als in andere gemeenten, rondslingerende lachgaspatronen te vinden. Een belangrijk signaal dat lachgas regelmatig in de openbare ruimte gebruikt wordt. Dat was de reden voor de gemeente Den Bosch om NK en jongerenwerk PowerUp073 te vragen een campagne te starten om dit probleem aan te pakken. Om meer duidelijkheid te krijgen over de reikwijdte van het probleem en passende acties, is gestart met een enquête onder inwoners van zowel Den Bosch als Oss. Deze enquête is eind 2018 afgenomen. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen als onderlegger voor toekomstige vervolgacties en om de gemeenten te adviseren.

In Oss zijn inmiddels ook de eerste acties uitgevoerd. Verkooppunten hebben informatie gekregen en zijn gevraagd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen bij verkoop aan jongeren. Ook heeft de gemeente een beleidsadvies (handreiking met mogelijke interventies) ontvangen. Begin dit  jaar zal tijdens het jongerenwerkoverleg tijd ingeruimd worden om ook de deelnemers daar te informeren over de schadelijkheid van lachgas. Daarnaast zal een aanzet gemaakt worden om afspraken te maken over gezamenlijke acties. In Den Bosch worden op basis van de enquête in 2019 vervolgacties uitgevoerd door NK en haar ketenpartners.

Medische heroïne-units (MHU’s) gaan werken met Utrechts screeningsmodel

De Utrechtse Somatische Screening 2.0 is speciaal ontwikkeld voor langdurig verslaafde en/of psychiatrische cliënten, die niet of zelden de praktijk van een huisarts bezoeken. De USS screent op veelvoorkomende ernstige somatische aandoeningen waar mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen mee te maken kunnen krijgen. De uitkomsten van deze gezondheidsaspecten gaan uiteindelijk de basis vormen voor een integraal behandelplan.

In de MHU in Den Bosch starten twee verpleegkundigen met de training ‘Train de trainer’. Het doel van deze training is dat de verpleegkundigen na afloop weten welke onderwerpen bij verslaving en somatiek aandacht verdienen, dat ze in staat zijn om zelf een USS af te nemen en dat zij zelf weer collega’s kunnen trainen om de USS af te nemen. Er loopt parallel aan de invoering van het werken volgens dit screeningsmodel een onderzoek. Tijdens het implementatieproces kan de USS-werkwijze nog bijgeschaafd worden.

Koerswijziging woonvoorziening Bergen op Zoom

Bij de woonvoorziening aan de Erasmuslaan heeft afgelopen periode een koerswijziging plaatsgevonden. De focus is verlegd naar de doelgroep met meer complexe problemen (indicatie zwaar).

Coördinator Linda Reijnders: “Daarbij gaat het om verslaafde cliënten die ook op vele andere levensgebieden zijn vastgelopen. In principe willen zij niets met hun verslaving. Wij hanteren een gedoogbeleid ten aanzien van alcohol en drugs. We richten ons vooral op verbetering van leefgebieden als daginvulling, financiën en sociaal netwerk. Stoppen met gebruik is dus geen doel, maar we merken wel dat als de situatie op andere levensgebieden verbetert, dit ook een positieve invloed heeft op de frequentie van en de mate van gebruik. Op dit moment hebben we negen cliënten in huis met indicatie zwaar en twee met indicatie midden. Voor die twee zijn we op zoek naar een goed alternatief. Dat is ook de basis geweest van onze koerswijziging: voor indicaties licht en midden zijn er alternatieven, voor de doelgroep met indicatie zwaar zijn die er nauwelijks.”