Terugblik Zvw-domein tweede kwartaal 2018

In dit overzicht vindt u de actuele ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2018 binnen de door de zorgverzekeraars gefinancierde zorg (Zvw-domein), die geleverd wordt door onze Specialistische en BasisGGZ-teams. U kunt lezen over de volgende thema’s:

  • veranderingen FACT regio Eindhoven;
  • HKZ-audit;
  • spetterende opening VOF Dubbele Diagnose Tilburg;
  • IHT (intensive home treatment) in Breda. 

Veranderingen FACT regio Eindhoven

Vanaf medio 2016 werkt NK in de regio Eindhoven intensief samen met de FACT-teams van GGzE vanuit de plaatsen Valkenswaard, Veldhoven en Son en Breugel. In alle teams werd een casemanager geplaatst, die de verslavingsbehandeling vorm gaf. Alle teams konden verder een beroep doen op een verpleegkundig specialist en een arts. Dat maakte het mogelijk om de behandeling van NK te integreren binnen deze FACT-teams. 

Teamleider Frank Valkenburg: “Gebleken is echter dat een stijgende groep NK-cliënten niet geholpen kon worden binnen de gezamenlijke teams wegens bovenliggende verslavingsproblematiek. Om ook die cliënten een goed hulpaanbod te kunnen bieden, hebben we de inzet van NK-medewerkers losgekoppeld van de GGzE-teams in bovengenoemde plaatsen en verder uitgebreid, waarbij wel intensief samengewerkt wordt met de FACT-teams van de GGzE. Vanuit onze locatie aan de Dr. Poletlaan in Eindhoven opereert nu één eigen FACT-team voor de hele regio, inclusief de stad Eindhoven. Het team wordt momenteel opgebouwd en door middel van trainingsbijeenkomsten gevormd tot een volwaardig FACT-team. Met de GGzE is afgesproken dat de gecombineerde FACT-teams in de stad zich met name richten op verslaving in combinatie met psychotische problematiek, terwijl het regionaal FACT-team zich meer zal toeleggen op de verslaving in combinatie met AS-II-problematiek. We hopen op deze wijze een passend outreachend aanbod te bieden voor deze complexe groep cliënten.”

Bij vragen over deze teams kunt u contact opnemen met Frank Valkenburg (frank.valkenburg@novadic-kentron.nl).

HKZ-audit

In juni kreeg ons onderdeel Zvw weer bezoek van een HKZ-auditor. De auditgesprekken hadden een positieve, trefzekere sfeer. Tijdens de eerste auditdagen vertelden Rogier Eijsink, RVE-manager Zvw, en Peter Greeven in de rol van coördinator behandelbeleid, onder meer over de gestage afbouw van klinische bedden en de vorming van geïntegreerde ambulante teams, die verschillende producten aanbieden. Ook was er een gesprek met Victor Buwalda (geneesheer-directeur) en Jeffry Bontenbal (beleidsmedewerker BOPZ). Zij gaven onder meer aan dat frequent gemonitord wordt op het terugdringen van dwang en drang. De week erna sprak de auditor met teamleider Thom van den Brule, met cliëntenraadvoorzitter Hendrik Harteveld en met diverse medewerkers. Gespreksthema’s waren onder meer de aansturing van de teams, de keuzeruimte voor cliënten, no-show, de snelle wisseling in groepsdynamiek bij klinische afdelingen en behandeling gericht op door cliënten geformuleerde doelen.

Er werden vier tekortkomingen toebedeeld, maar dat waren er wél drie minder dan in 2017 en ook van een andere orde. De eerste tekortkoming bij NK Zorg had betrekking op de weinig uniforme manier waarop we lijken om te gaan met het formuleren van behandeldoelen en het wegschrijven ervan in het programma Alta. De andere twee hadden betrekking op de observatie dat we nog niet goed lijken te kunnen sturen op zorgpaden of op de vereiste inzet van de regiebehandelaars. Met die punten gaan we de komende tijd aan de slag.

Spetterende heropening VOF Dubbele Diagnose Tilburg

Na een renovatieperiode van slechts negen maanden was het dan zover: de gebouwen 2 en 3 van de VOF Dubbele Diagnose aan de Jan Wierhof zijn klaar. De gebouwen zijn lichter en moderner geworden en dragen nu beter bij aan het herstel van de cliënt. Op 26 juni vond de officiële en feestelijke openingshandeling plaats en was er de gelegenheid om alle vernieuwingen te bekijken. Enkele reacties van de aanwezigen:

  • Rogier Eijsink, manager Zvw van NK en bestuurder van de VOF DD: “Ik wens alle collega’s veel werkplezier in deze sterk verbeterde omgeving, het zal zeker ook bijdragen aan het herstel van cliënten.”
  • Josephine Colijn, vanuit GGz Breburg bestuurder van de VOF DD: “De VOF gaat een mooie toekomst tegemoet; een nieuwe kliniek met een echt helende omgeving, sterke teams, waarvan het ACT Team Tilburg onlangs nog gecertificeerd is, en bevlogen en zeer betrokken collega’s.”
  • Projectleider van de renovatie, Johan Manders: “Vanaf de start had ik een mooi schilderij voor ogen. Vandaag is dat schilderij onthuld en een wens uitgekomen. Ik ben erg tevreden.”

De opening is zeer goed bezocht door onder meer buurtbewoners, medewerkers en de mensen die betrokken waren bij de realisatie van deze goed geslaagde renovatie. Op 28 juni zijn de gebouwen weer in gebruik genomen.

IHT (intensive home treatment) in Breda

Sinds een paar maanden heeft ook Breda een IHT-team (intensive home treatment). IHT past prima bij de ambitie van verdergaande ambulantisering. Het team biedt acute zorg aan verslaafden in crisissituaties, vaak met comorbide psychiatrische en/of somatische stoornissen. “Maar we doen nog meer”, aldus Claudia Ackermans, senior SPV’er bij Novadic-Kentron en vanaf januari als projectleider bezig om het IHT-team op te starten. Claudia: “We vervullen ook een rol om de wachttijd te verkorten. Wanneer wordt ingeschat dat met intensieve ambulante zorg een opname voorkomen kan worden, kunnen we cliënten ondersteunen bij bijvoorbeeld thuis detoxen. En ook in het natraject van een opname kunnen we een rol spelen. Dat kan de opnameduur terugbrengen en heeft ook weer een gunstig effect op de wachtlijsten.”

Het IHT-team in Breda is zes weken geleden van start gegaan met zes medewerkers: een psychiater, een verslavingsarts, twee verpleegkundigen en twee SPV’ers. Claudia: “We nemen cliënten voor maximaal zes weken in zorg. Daarbij betrekken we de eigen behandelaar en andere mensen uit de directe omgeving van de cliënt. Het betrekken van die naasten is cruciaal voor een succesvolle interventie. We werken tijdens kantooruren; buiten die uren is er de crisisdienst van de GGZ met wie we de samenwerking willen aanhalen. Als we aan zien komen dat een cliënt de crisisdienst nodig heeft, laten we dat de crisisdienst via een ‘vooraanmelding’ weten.”

Claudia hoopt voor de toekomst dat het team zich snel kan settelen en dat de andere hulpverleners van NK het team snel weten te vinden. Vooralsnog werkt IHT primair voor ingeschreven cliënten bij NK en dit zal tot 1 januari 2019 zo blijven. Per 1 januari 2019 kan NK mogelijk crisis-DBC’s zonder beschikbaarheidsbijdrage gaan inzetten. Hier zal dit najaar verder over worden onderhandeld. Het initiatief van NK omdat al in 2018 te doen, is door de NZA afgewezen, wat helaas een vertraging met zich meebrengt in de verbetering van de acute zorgketen.