Van harte aanbevolen…

Het Zwar­te Gat en MIND in ac­tie voor KOV

Ook uw do­na­tie is wel­kom

Op za­ter­dag 22 ju­ni staat team Het Zwar­te Gat/MIND Ver­sla­ving be­staan­de uit Hen­drik Hart­e­velt (voor­zit­ter Cli­ën­ten­raad NK) en Fred Bal­hui­zen, op een paal in het IJs­sel­meer. De be­doe­ling is dat wij zo lang mo­ge­lijk blij­ven staan op die paal die een op­per­vlak­te heeft van 30 cm bij 30 cm. Een pit­ti­ge uit­da­ging… Die uit­da­ging gaan Hen­drik en Fred graag om zo­veel mo­ge­lijk aan­dacht en steun te krij­gen voor kin­de­ren van ou­ders met een ver­sla­vings­pro­bleem.
 
In Ne­der­land zijn naar schat­ting min­stens 50.000 kin­de­ren zijn die een ou­der met een ver­sla­vings­pro­bleem heb­ben. De­ze kin­de­ren zijn ex­tra kwets­baar en heb­ben twee tot drie keer meer kans om zelf ook pro­ble­men te ont­wik­ke­len. Ze zijn bo­ven­dien va­ker het slacht­of­fer van kin­der­mis­han­de­ling. Stich­ting het Zwar­te Gat vindt het be­lang­rijk dat al­le kin­de­ren in Ne­der­land de kans krij­gen om kind te zijn en vei­lig en on­be­zorgd kun­nen op­groei­en.
 
Er is voor de­ze groep kin­de­ren hulp in de vorm van KOPP/KOV ‘doe-en praat­groe­pen’. Kin­de­ren kun­nen hier al van­af hun vier­de jaar naar toe. Mee­doen aan zo’n groep is be­we­zen ef­fec­tief:
– de kin­de­ren ont­moe­ten an­de­re kin­de­ren die met de­zelf­de pro­ble­men te ma­ken heb­ben, hier­door staan ze voor hun ge­voel niet meer zo al­leen;
– de kin­de­ren le­ren hier zo goed mo­ge­lijk om te gaan met hun ei­gen (thuis)si­tu­a­tie;
– de kin­de­ren le­ren hier wat er nu ei­gen­lijk aan de hand is met hun va­der of moe­der, en dat dit niet hun schuld is.
Dit zijn al­le­maal heel be­lang­rij­ke za­ken die er­voor zor­gen dat de­ze kin­de­ren ster­ker en veer­krach­ti­ger wor­den en meer grip op hun ei­gen le­ven krij­gen.
 
Het be­staan van de­ze groe­pen is ech­ter nog te wei­nig be­kend bij be­lang­rij­ke per­so­nen in de om­ge­ving van het kind, zo­als leer­krach­ten en huis­art­sen. Om de­ze be­kend­heid te ver­gro­ten is ener­gie en geld no­dig. Wij le­ve­ren de ener­gie, nu het geld nog.
 
Wil jij ons hel­pen? Ga dan naar onderstaande web­si­te en doe als spon­sor ook een duit in het zak­je. Er staat een streef­be­drag, maar dat wil­len wij na­tuur­lijk ruim over­schrij­den, dat is on­ze twee­de uit­da­ging. Ie­de­re do­na­tie is meer dan wel­kom en draagt bij aan het ver­we­zen­lij­ken van ons doel.