Verslavingsreclassering en Forensische verslavingszorg eerste kwartaal 2017

Cliënten die naast hun verslaving delicten hebben gepleegd en daardoor met justitie in aanraking zijn gekomen, kunnen bij Novadic-Kentron begeleid worden door de Verslavingsreclassering en zo nodig behandeld door de Forensische verslavingszorg. In de meeste gevallen gebeurt dit binnen een justitieel kader, waarbij het OM opdrachtgever en/of verwijzer is. Kwaliteit en innovatie op deze afdelingen staan hoog in het vaandel om ook deze cliënten Nieuwe Kansen te bieden. Daarbij werken we ook samen met ketenpartners aan innovatieve projecten. Hieronder enkele highlights uit het eerste kwartaal van 2017.

Verslavingsreclassering in de ‘verkeerstoren’

Het Openbaar Ministerie heeft in het arrondissement Zeeland/West-Brabant een zogenoemde ‘verkeerstoren’: een regelcentrum waar alle via de politie binnengekomen zaken besproken worden en een keuze gemaakt wordt voor een logische of gewenste juridische afwikkeling. Zaken kunnen bijvoorbeeld worden doorgeleid naar de rechtbank (al of niet met rapportages van de Verslavingsreclassering), er kan via het OM een taakstraf worden opgelegd of zaken worden al of niet voorwaardelijk geseponeerd. Het Openbaar Ministerie heeft NK, Emergis en Reclassering Nederland (de 3RO) gevraagd om als vraagbaak en adviseur in dat verdeelcentrum te gaan participeren, met als specifieke taak het OM te adviseren over de mogelijke en gewenste medewerking van en instroom in de VR.

De 3RO zijn blij met het initiatief en hebben hun medewerking toegezegd. De verwachting is dat door de korte lijnen die het werken vanuit één ruimte biedt, een betere afstemming mogelijk is. Daarmee wordt zowel een kwaliteitsslag gemaakt als tijdwinst geboekt. Bij het parket Breda, waar de verkeerstoren zich bevindt, zijn inmiddels de nodige autorisaties geregeld en is een werkplek ingericht voor de reclasseringsmedewerkers. Reclasseringswerkers zijn vrijgemaakt om drie dagdelen per week ter plekke de nieuwe adviseursrol in te vullen. Een van hen is onze VR-collega Sjoukje Luisterburg.

Parels en Oesters

Om de kwaliteit van het aanbod van de Forensische Verslavingszorg te verbeteren en innovaties te kunnen doorvoeren, hebben Novadic-Kentron en zeven andere instellingen* een kwaliteitsnetwerk opgezet. Namens onze organisatie zit Christel Vogelpoel (senior verpleegkundige klinische forensische zorg) in het kernteam van dat netwerk. Begin februari organiseerde het netwerk een landelijke bijeenkomst Parels en Oesters. Vertegenwoordigers van de forensische afdelingen van de acht instellingen kwamen daar bij elkaar om kennis te delen, van elkaar te leren en met elkaar te praten over innovatie en verbetering. Reviewteams bestaande uit medewerkers én cliënten waren bij de betreffende instellingen op zoek gegaan naar onderscheidende sterke punten (Parels) en mogelijkheden voor verbetering en innovatie (Oesters). In totaal kreeg onze Forensische Verslavingszorg zes Parels toebedeeld voor:

  • de inzet van ervaringsdeskundigen;
  • het stimulerend behandelklimaat;
  • de samenwerking met de Verslavingsreclassering;
  • de juridische consultatie;
  • de laagdrempelige dagbesteding;
  • het betrekken van de cliënt bij de behandeling.

Ervaringsdeskundige John Remmers, werkzaam op onze forensische klinische afdeling, hield een workshop waarin hij, vanuit het thema destigmatisering, een toelichting gaf op de zes Parels voor NK.

Christel hield een korte pitch over de wijze waarop NK met de Oesters aan de slag gaat. Tijdens een volgende landelijke dag wordt uitgewisseld welke stappen er gemaakt zijn met de verbeterpunten.

*De acht instellingen van het kwaliteitsnetwerk zijn Bouman GGZ (onderdeel van Antes), Inforsa (onderdeel van Arkin), IrisZorg, Radix (onderdeel van Mondriaan), Tactus, Verslavingszorg Noord, Nederland, Victas (onderdeel van Arkin) en NK.

Meer oog voor jeugd

De Verslavingsreclassering van NK voert, als de rechter dit als bijkomende straf heeft opgelegd, trainingen uit met als doel cliënten die een delict hebben gepleegd te helpen om hun gedrag te veranderen. In heel Brabant heeft de VR zes speciaal opgeleide trainers die de training verzorgen. De VR heeft twee erkende trainingen: de Leefstijltraining en de training Alcohol en Geweld. Beide trainingen zijn bedoeld voor wetsovertreders van 18 jaar en ouder.

De Raad van de Kinderbescherming is samen met de jeugdofficier en de jeugdreclassering verantwoordelijk voor strafzaken van jongeren onder de 18 jaar. Ook bij deze doelgroep speelt middelengebruik regelmatig een rol. Vanuit de RvdK is landelijk aangekaart dat hun medewerkers onvoldoende zijn toegerust om daar adequaat op in te spelen. Daarom is besloten de Leefstijltraining (drie modules van vijf bijeenkomsten en een intake-, voortgangs- en eindgesprek) een justitiële erkenning te geven binnen het Jeugdstrafrecht, zodat deze door onze trainers uitgevoerd kan worden voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Dat gebeurt in eerst instantie bij wijze van proef in de arrondissementen Oost-Brabant en Den Haag. De proef start nadat in juni twee voorlichtingsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden voor Raadsonderzoekers, Jeugdreclasseerders en de Jeugdofficier van Justitie.

Verslavingsreclassering behaalt HKZ-certificaat

Eind vorig jaar ontvingen we het bericht dat Verslavingsreclassering het HKZ-certificaat heeft behaald. Dat is niet alleen van belang omdat dat een voorwaarde is voor subsidiering, maar ook erkenning van het feit dat medewerkers van onze VR veel aandacht hebben voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit. De toekenning van het HKZ-certificaat is allerminst een formaliteit. Ook de VR kreeg deze erkenning niet zonder slag of stoot. Bij een audit in september 2016 moesten we met twee zogenoemde ‘tekortkomingen’ aan de slag: beter organiseren van de opslag van protocollen en procedures en de risico’s voor de producten van de VR in kaart brengen. Daarin zijn we geslaagd en dus kon het certificaat toegekend worden. Vanaf nu is het zaak ook op lange termijn aan de door de HKZ gestelde kwaliteitscriteria te blijven voldoen. Daarop gaat de Verslavingsreclassering de komende jaren volop inzetten.