Vi­vi­an Keu­lards werkt aan kunst­pro­ject om ver­sla­ving uit ta­boe­sfeer te ha­len

‘Onze’ fo­to­graaf Vi­vi­an Keu­lards, die voor NK de prach­ti­ge por­tret­tenserie maak­te die op verschillende NK-uitingen te zien zijn, is be­zig met een bij­zon­der kunst­pro­ject. Dit pro­ject, on­der de naam Voor Hans – haar broer die aan drugs­ver­sla­ving over­leed – be­staat uit een fo­to­boek en een vi­deo-in­stal­la­tie, waar­in ze haar ei­gen er­va­rin­gen deelt, en ook de mens ach­ter de ver­sla­ving laat zien. Hier­voor in­ter­view­de Vi­vi­an  ver­schil­len­de men­sen met ver­sla­vings­pro­ble­men. Vi­vi­an zal eind dit jaar met het pro­ject langs ver­schil­len­de lo­ca­ties rei­zen, te be­gin­nen in Bra­bant.

Vi­vi­an: “Ta­boes en ge­hei­men heb­ben gro­te im­pact op je le­ven. Meer­de­re ma­len heb ik ge­dacht om dit pro­ject te­rug in de la te stop­pen en het niet te de­len. Voor­na­me­lijk om­dat ik an­de­re men­sen mee­sleep in het open­trek­ken van de gor­dij­nen, zo­als mijn ou­ders. Het pra­ten over een lang stil­ge­hou­den fa­mi­lie­ge­heim gaat ge­paard met veel angst: bang voor ver­oor­de­ling en bang voor af­wij­zing. Als ik ech­ter de ge­sprek­ken te­rug­luis­ter, die ik had met de men­sen die ook ver­slaafd wa­ren, dan re­a­li­seer ik me hoe be­lang­rijk het is om het wél te de­len. Er moet een an­der beeld ko­men over dit on­der­werp. Ik her­ken de­ze men­sen en mijn dier­ba­re broer niet te­rug in het ste­reo­ty­pe beeld dat be­staat rond­om ver­sla­ving.”

Over het pro­ject is een mooi ar­ti­kel ver­sche­nen in NRC.

Crowdfunding

Vi­vi­an heeft ook een ei­gen web­si­te over het pro­ject, waar­bij ze ook steun vraagt voor ‘Voor Hans’ in de vorm van crowd­fun­ding.

Een van de portretten die Vivian voor NK maakte.
Deze portretten gebruiken we ook op de website.