Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht draagt zorg voor goed toezicht, zowel intern als extern. De Raad van Toezicht benoemt de Raad van Bestuur en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn. Verder wordt toezicht gehouden op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. Ook relevant is het toezicht op de naleving van zowel algemene als branchespecifieke wet- en regelgeving. De Raad van Toezicht onderschrijft de aanbevelingen van de Commissie Health Care Governance.

Contact

Heeft u vragen of suggesties voor de Raad van Toezicht? U kunt ons mailen op raadvantoezicht@novadic-kentron.nl.

Meer informatie

Leden van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn kunnen meer informatie over de leden van onze Raad van Toezicht vinden op www.nvtz.nl (na inloggen).

Jaarverslagen van de Raad van Toezicht vindt u op de pagina Jaardocumenten.

Samenstelling

Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een goede mix van achtergronden en netwerken. Achtergronden betreffen financieel-economische, juridische, zorggerelateerde professionele kennis en relaties met het bedrijfsleven. Bij netwerken gaat het om contacten met cliënt(organisaties), zorgverzekeraars, zorgaanbieders, politie, justitie, reclassering en overheden.

Vanwege de toetreding van Novadic-Kentron aan het netwerk van Zorg van de Zaak per 21 augustus 2019 (voor meer informatie, zie onder Organisatie), is de Raad van Toezicht vernieuwd.

Voorzitter Ton Kessels, Maryanne Schlösser, Natasja Baroch (reeds teruggetreden per 31 mei) en Leo Simons treden terug. Rob van Damme (huisarts en zelfstandig adviseur) is op voordracht van de Cliëntenraad opnieuw benoemd in de nieuwe Raad van Toezicht. Hiermee is de kennis van NK en de voorgeschiedenis geborgd. Mevrouw Brechta Kuijpers (lid van de Raad voor Commissarissen van Zorg van de Zaak) en de heer Paul Löwik (senior-organisatieadviseur) completeren de nieuwe RvT van NK.

B. (Brechta) Kuijpers, voorzitter

P. (Paul) Löwik, lid

R.A.E. (Rob) van Damme MD, MA, lid
Rob
Geboortedatum: 11-10-1964
Woonplaats: Arnhem
Benoemd: 2016, eerste benoemingstermijn tot 1 februari 2010 met een mogelijkheid tot herbenoeming
Hoofdfunctie:
  • Zelfstandig adviseur Bakenberg Consult
  • Huisarts
Nevenfunctie
  • Lid Commissie Evaluatie Effecten en Kosten bij ZonMW
  • Hoofdauditor NHG Praktijkaccreditatie
  • Directeur Van Damme Beheer B.V.
  • Directeur Bakenberg Zorg en Beheer B.V.

[gegevens overige leden volgen zo spoedig mogelijk]